PDF- EUGEN SENDREA Istoria pe placul, -masoneria – organizatie religioasa anticrestina - Saccsiv - Calin N. TURCU - OZN. Istorie Stranie Si Adevarata

Istorie Stranie Si Adevarata

Description

C Ă L'I N TURCI I

ISTORIE STRANIE ŞI ADEVĂRATĂ MOTTO i Ignoranţa nu este un argument

ISBN 973-9100-17-1 EDITURA ELIT-COMENTATOR 1992

Lumea contemporană,

cu nenumăratele şi imprevi­ zibilele ci transformări,

frămîntări şi semne de între­ bare,

nu este suficient cunoscută încă,

aşa cum ii placa lui „homo sapiens*4 prea adeseori să creadă

Nu ne curioaştem destul de bine propria planetă,

acest grăunţî de nisip minuscul şi insignifiant ce călătoreşte prin V* nivers purtîndu-ne cu sine pe noi,

cei ce pretindem in prezent că sîntem o civilizaţie

în aceste condiţii,

esie pur şi simplu aberant să pretindem că vom reuşi,

cel puţin în viitorul apropiat,

să „cucerim“ spaţiul cosmic

Acesta rămîne numai un ideal intangibil pentru noi cei de astăzi,

dar perfect realizabil pentru o omenire de mîine ce va fi reuşit să se salte pe o nouă treaptă de civilizaţie şi dezvoltare

Sîntem înconjuraţi de semne de întrebare

Ele plu­ tesc în jurul nostru,

dar sîn­ tem cu mult prea preocupaţi de micile noastre proble­ me cotidiene,

pentru a le acorda răgazul şî atenţia ne­ cesare

Preferăm înarmările excesive şi sofisticate,

în loc să încercăm a afla care a fost rostul iniţial al mo­ numentelor megalitice de la Stonhenge sau Baalbeek

Dăm prioritate conflictelor armate de tot felul

în schimb,

nu ştim exact ce se întîmplă de fapt în „Tri­ unghiul Bermudelor" sau în alte zone similare ale Terrei

unde dispar anual un milion de persoane,

după cal­ cule de ultimă oră

Ce ştim astăzi despre OZN-uri

? Nimic mai mult decîl ştiam,

douăzeci sau trei2 eci de ani

Acest fenomen contemporan continuă sâ ne sfi­ deze prin prezenţa sa insolită şi enigmatică

Volumul de faţă nu-şi propune să aducă o dezlegare misterului OZN

Nu-şi propune nici să aducă răspuns vreuneia din nenumăratele întrebări pe care le ridică acest fenomen

Facem numai o succintă trecere in re­ vistă a observaţiilor ciudate pe care oamenii de pe di­ ferite meridiane ale Terrei le-au făcut în lungul isto­ riei lor cunoscute

Vă invităm,

aşadar,

în sălile Muzeului Observaţiilor Ciudate şi sperăm cu toată sinceritatea să nu vă plic­ tisiţi

'Autorul

The contemporary world,

together with its numberless and unforseeable transformations,

hasn’t been known enough yet,

as „homo sapiens1* often wants to consider it

We do not know enough our planet,

this tiny grain of sand that traveJs through the Universe carrying us with itself — we,

those whe pretend that NOW we do make up a civilization

Under these circumstances,

it is simply an aberation to pretend that we shall succed in conquering the Outer Space

This is still remaining only an intangible ideal for us,

but it might be tangible for the mankind of tomorrow that could be able to succeed in progressing to a new stage of civilization and development

We are surrounded by a lot of question marks

Thcy float arround us,

we feel sometimes their presence,

but we are too bussy with our small daily problems,

We prefer the exccssive arming,

instead of trying to find out what was the ini­ ţial purpose of the Megalithic Monuments from Stonehenge or Baalbeek

Our priorities seem to be all kinds of military conflicts

but we cannot explain exactly what it really happens in ,,The Bermuda Triangle44 or in other places like this one on our own planet,

where about one million people dissapear,

according to the latest researches

What do we k no w

about the Unidentified Flying Objects

? Nothing more than we knew ten,

This contemporary phenomenon keeps on defying us by its puzzling and strânge presence

This volume intends neither to elucidate the mistery of UFO,

nor to bring an exhausting answer to one of the numberless questions connectcd with this phe­ nomenon

We make only a short survey over these strânge observations made by people from different countries,

throughout their known history

we invite you in our Museum of the Strânge Observations and we honestly hope that you won’t get bored visiting it

The Author

Le inonde contemporain,

avec ses innombrables et imprevisibles transformations,

ses inquiâtudes et ses signes d’interrogation,

n’est pas encore suffisamment connu,

ainsi que „homo sapiens" aime parfois croire

On ne connaît pas assez bien notre propre planate,

minuscule et insignifiant qui voyage,

â travers l’Univers et qui nous porte nous tous,

ceux qui avont la pr£tention de se consid£rer une civilisation

Dans ces conditions,

il est simplemcnt aberrant d’affirmer pouvoir r£ussir,

au moins dans le proche avenir,

la conquete de l’espace eosmique

Cela reste simplement un id£al intangible pour nous ceux d’aujourd* hui,

mais parfaitement râalisable pour l’humanitâ de demain,

celle qui aura reussi faire le saut vers un nouveau degr§ de civilisation et de developpement

On est entoure par des signes d’interogation

Ils se trouvent autour de nous

On sent leur presence,

mais on est trop preoccup£ pour leur accorder le temps et 1’attention necessaires

On prefere Ies armements excessifs et compliques,

au lieu d’essayer d’apprendre quel a ete le role iniţial des monuments megalithiques de Stonehenge ou de Baalbeck

On donne priorit6 aux conflits arm£s de toute sorte

©n ne sait pas exactement ce qui arrive,

dans le „Triangle des Bermudes" ou dans d’autres zones similaires de la Terre,

ou disparaissent annuellement environ un million de perssonnes,

Quest-ce qu’on sait aujourd’hui des O

? Rien de plus que l’on ne savait il y a dix,

Ce ph£nomene contemporain continue de nous defier par sa presence insolite et enigmatique

Ce volume ne se propose pas d’expliquer le mystere des O

II ne se propose n o n

pas de trouver une reponse â Tune des nombreuses questions relevees par ce phenomene

On fait seulement une br£ve pr^sentation des observations etranges que Ies hommes de differents m£ridiens de la Terre ont faites,

le long de leur histoire connue

On vous invite donc,

dans Ies salles du Musee des Observations Etranges et on esperc sincerement que vous ne vous ennuyez pas

L'auteur

Vom mai putea oare vreodată să m a i,

aflăm cite ceva despre trecutul nostru9 despre acest prezent atît de • incert şi — de ce nu

? — despre ceea ce avem şansa să devenim cîndva

Să încercăm a privi la TV sau să ascultăm la radio o emisiune de ştiri oarecare

Vom constata că,

nouă fao referire la partea negativă a lucrurilor,

la forţă sau violenţă : armata a ripostat,

poliţia a intervenit făcînd uz de gaze lacrimogene,

cutare sau cutare a fost asasi­ nat,

poluarea a atins cote alarmante eta

încotr» ne îndreptăm

? Ce se va alege din acest biet şi fragil bob de nisip pe eare-1 numim Terra şi ai cărui locuitori sîntem cu toţii

în acest final de veac şi de mileniu,

dovada celei mai păgubitoare ignoranţe şi prostii din toată istoria sa cunoscută

? Această „evoluţie ştiinţifică şi tehnologică1' de care ne place să fim atît de mîndri,

nu este în fond decît un fel de praf aruncat în ochii propriei noastre infatuări

cine se bucură de progres şi bunăstare

deoarece plebeii nu rămîn decît plebei,

tot asa cum au fost în trecut şi cum vor fi şi în viitor

Unde se află,

? Pentru că este cît se poate de evident că aşa nu se mai poate şi că tre­ buie să fim salvaţi

De către cine,

cînd şi cum

de aiurea să aşeze ordinea şi disciplina în propria noastră casă

? Rîndurile care urmează sînt un motiv în plus de meditaţie pentru noi

Intr-o calmă şi senină după-amiază din vara anu­ lu i 1947,

Kenneth Arnold,

zbura cu micul său avion particular,

Era în 24 iunie şi — num ai şi numai în treacăt fie spus — nu se scursese chiar atît de mult timp de la exploziile primelor bom­ be atomice create de om,

care aveau să radă pur şi 6implu de pe faţa pămîntului două oraşe japoneze

In timpul zborului,

Amold s-a hotărît să se abată de la ruta sa,

încercînd să găsească rămăşiţele unui a­ 9

vion militar de transport care dispăruse de mai multe zile şi se presupunea ca s-ar fi prăbuşit în regiunea accidentată a munţilor Cascase

După ce decolase de la Chehalis la ora 14:00,

Arnold a socotit că rezervele de carburant îi permit o abatere de la rută de circa o oră

El a raportat că „vizibilitatea este atît de perfectă,

încît este o plăcere să zbori“

Tocmai pornise în căutarea avionului dispărut,

cînd o lumină strălucitoare i s-a reflectat în carlingă

Nu şi-a dat seama de unde venea,

Ia nord de Mt

Rainier,

a observat un şir de nouă obiecte ciudate ce survolau zona într-un zbor de la nord la sud,

la o altitudine de circa 2900 m

Se apropiau în viteză de Mt

Rainier şi el a presupus iniţial că este vorba de avioane cu reacţie

La fiecare cîteva secunde,

două său trei dintre obiecte se aplecau schimbîndu-şi brusc cursul,

astfel că razele soarelui le loveau într-un anumit unghi şi se reflectau în mod orbitor

La început,

Arnold nu a fost capabil să le defineas­ că forma sau formaţia

pe măsură ce se apropiau de Mt

Rainier,

el a putut să le observe linia exterioa­ ră destul de clar

Şi-a zis în continuare că nu pot fi decît avioane cu reacţie,

cu atît mai mult cu cît nu le vedea „coada" lăsata de gazele eşapate

Folosindu-se de un fel de agrafă metalică ce o avea la îndemînă,

el a calculat estimativ că mărimea obiec­ telor pe care le observa era aproximativ 2/3 dintr-un avion DC-4

De aserrjenea,

lanţul obiectelor era lung de circa 9 mile

Acestea zburau „precum glştele*4

într-o li­ nie pe diagonală» ca şi cum ar fi fost înlănţuite,

Aveau o direcţie de zbor foarte precisă,

dar ocoleau cu mişcări bruşte vîrfurile înalte ale munţilor

Fiind un experimentat zburător şi un bun pilot de sal­ vare,

Arnold a observat cu mare grijă viteza de depla­ sare a neobişnuitei formaţii

Astfel,

cele 47 de mile care despart Mt

Rainier de Mt

au fost străbă­ tute într-un minut şi 42 de secunde

Aceasta echivala cu o viteză de 1656,71 mile pe oră

La vremea accea

ce nu fusese încă atinsă de nici un obiect construit de mîna omului

După această observaţie,

Arnold şi-a continuat zbo­ rul spre Yakima,

Washington şi a relatat experienţa 10

sa personalului de pe aeroportul 'de acolo

După care,

şi-a continuat zborul spre Pendleton,

Oregon,

timp în care a observat că povestea sa se transmitea deja la ra­ dio

La destinaţie,

reporterii îl aşteptau pentru a le da amănunte asupra întîmplării

întrebat fiind 3 „Cu ce semănau obiectele acelea

?uf Am old a răspuns : „Cu do­ uă farfurii aşezate una peste alta,

Arnold era un martor serios,

iar re­ latarea lui s-a bucurat în presa acelor zile de toată con­ sideraţia

Urmarea a fost că termenul de farfurie zbu­ rătoare" a devenit termen comun în limbajul curent

întîmplarea lui Kenneth Arnold din 24 iunie 1947 este socotită ca o „piatră de hotar" în istoria fenome­ nului OZN

Cercetătorii care s-au ocupat şi se ocupă de studiul acesţui fenomen,

socot că de aici începe „istoria modernă" a OZN-urilor

Presa românească a acelei vremi a preluat prompt şi cu lux de amănunte ştirile ce apăreau în lume pe această temă

ce scria ziarul „Momentul** („ziar popular de informaţie") ce apărea la Bucureşti,

deci la aproximativ doua săptămîni de la întîmplarea din America : „(

) Puternice forţe de aviaţie de vînătoare au stat Luni gata să intervină în statele California şi Oregon pentru a urmări „discurile zburătoare" — obiecte mis­ terioase ce au pus întreaga Americă pe gînduri (

din aviaţia militară din Was­ hington,

a declarat : «-Aviaţia militară a verificat timp de zece zile poveştile despre „farfurii zburătoare*4,

fără a reuşi să afle despre ce este vorba

Nu credem că ci­ neva din această ţară sau din străinătate să fi reuşit să producă proiectile călăuzite,

capabile să zboare cu viteza de 1900 km pe oră,

şi nici nu sînt în curs expe­ rienţe care ar putea explica acest mister

Nu cunoaştem pe nimeni care să procedeze la asemenea experienţe,

fie pe a sa proprie şi specia­ liştii noştri în proiectile călăuzite sînt tot atît de uimiţi ca şi noi înşine»

Un ofiţer de marină a arătat că un serviciu special verifică dacă există cineva care să tri­ mită în văzduh obiecte ce ar putea forma o explicaţie

a acestui straniu mister şi eă pînă în prezent rezultatele cercetărilor lui sînt negative**

Relatarea pe care Kenneth Arnold o făcea presei americane în acea vară fierbinte a anului 1947,

a readus in discuţie observaţiile pe care piloţii bombardierelor le făcuseră atît în zona europeană,

eît şi în Pacific,

mai ales în ultima parte a celui de-al doilea război mondial

Rapoartele acelei perioade încep cu piloţii bombardie­ relor aliate

După raidurile de bombardamente asupra Germaniei naziste,

aceştia se reîntorceau la bazele en­ gleze şi relatau tot felul de istorii ciudate

Ei pretin­ deau că au fost însoţiţi de un fel de mingii de foe stră­ lucitoare care trosneau în aer,

sau de obiecte mici în formă de disc şi cu aspect metalic

Au fost poreclite „foo fighters",

după versurile unui cîntecel comic foarte •la modă atunci : „Unde e foc e şi foe

înmulţindu-se rapoartele despre „foo fighters",

în mod evident spio­ najul aliat a început să devină interesat

Umblau tot felul de zvonuri că ar fi vorba de o armă secreta a naziştilor,

că straniile obiecte ar fi fost lansate de avi­ oanele germane de mare altitudine

Ciudatele „foo fighters" zburau foarte aproape de uriaşele avioane,

absorbindu-le ga­ zele eşapate şi fumul urît mirositor

Piloţii celui de-al doilea război mondial au simţit şi au fost conştienţi de un anume efect al „foo fighter“ asupra arderii com­ bustibilului

Mai tîrziu,

şoferii ce aveau sa se afle în preajma unor OZN-uri,

vor declara că au avut aceeaşi senzaţie,

raportînd oprirea funcţionării maşinilor lor

După cum rezultă din mai multe rapoarte,

funcţionarea staţiilor de emisie-recepţie radio sau TV a fost de ase­ menea între

Cercetătorii au considerat fă ar fi vorba de un efect electromagnetic

Ei declarau că „foo fighters*4 nu erau altceva decît descărcări de electrici­ tate statică

Oricum ar fi fost,

piloţii bombardierelor ce­ lui de-al doilea război mondial,

nu s-au plîns niciodată că „foo fighter1* le-ar fi primeiduit aparatele sau viata

Ele nu au devenit niciodată agresive

Fiind lipsit de orice ostilitate,

fenomenul a sfîrşit prin a fi acceptat de piloţii şi trăgătorii trimişi în rai­ duri deasupra Germaniei

Ei au fost convinşi că „foo fighter“ sînt un fel de maşinării folosite de nazişti pen­ tru a obţine avantaje psihologice în timpul bătăliilor aeriene

în mare grabă,

a fost alcătuită o comisie de ofiţeri superiori ai Armatei a 8-a a SUA,

Rezultatul a fost un verdict „sigur" : halucina­ ţie în masă datorată oboselii piloţilor şi echipajelor

Din păcate,

la astfel de concluzii aveau să ajungă,

de-a lun­ gul anilor ce vor urma

nenumărate alte comisii sau co­ mitete,

mai mult sau mai puţin guvernamentale,

mai mult sau mai puţin oficiale,

care aveau să se ocupe de studiul fenomenului OZN

în cealaltă parte a lumii,

în zonele unde se dădeau luptele cu japonezii,

marinarii ce făceau de cart la bor­ dul navelor flotei americane,

raportau apariţia unor mingii de foc sau a unor obiecte în formă de disc,

ce pareau a ateriza pe o insulă deţinută de niponi

Evi­ dent,

aici zvonurile afirmau că „foo fighters" ar fi o armă secretă japoneză,

folosită pentru a înşela radarul american Sfîrşitul ostilităţilor avea să aducă,

Spionajul ameri­ can şi aliat avea să constate că germanii şi japonezii erau deopotrivă interesaţi în elucidarca enigmei strani­ ilor „foo fighters"

Agenţiile acestora de spionaj afirmau că dispozitivele în cauză nu erau altceva decît arme se­ crete folosite de forţele aliate

! Anii 1946 şi 1947 au adus deasupra ţărilor din Eu­ ropa de Vest şi din nordul Scandinaviei,

un val de Obiecte Zburătoare Neidentificate,

ce avea să mărească substanţial numărul rapoartelor de observaţii

„Rachete-stafii" zburînd pe cerul nocturn în

apropierea grani­ ţelor ruseşti,

au dus la asaltarea autorităţilor de către sute de reporteri dornici să afle şi să publice amănun­ te

Era un motiv în plus ca spionajul american să se

In ur­ ma înfrîngerii lui Hitler,

armatele aliate au trecut ca un tăvălug peste teritoriul german,

colectînd documen­ te şi planşe de la bazele militare secrete naziste

prăzi de război erau şi listele oamenilor de ştiinţă ger­ mani,

genii care lucraseră în timpul războiului la pro­ iectele militare secrete

Agenţii americani aveau cunoş­ tinţă de faptul că ruşii luaseră cu ei planuri,

multă documentaţie şi chiar cercetători ştiinţifici de Ia celebra uzină de armament secret dc la Peenemum'e

Ei au considerat că „rachetele-stafii44 au o legătura di­ rectă cu cercetările militare dictate de Hitler în ultimele zile ale conflagraţiei

Armata americană hotărăşte o nouă anchetă şi îl în­ sărcinează pe generalul James A

Doolittle să conducă un grup care să verifice ştirile despre straniul fenomen

El a lucrat împreună cu investigatori ai armatei sue­ deze

După o anchetă îndelungată — şi după toate aparenţele,

destul de amănunţită — ei au ajuns la con­ cluzia că aproximativ 80 °/o din manifestările acestui fe­ nomen straniu,

se datorează interpretării eronate a unor fenomene naturale

Iar cum restul celorlalte 20 de procente nu putea fi explicat,

investigatorii au consim­ ţit că au la origine

! Timpul trecea şi atît „foo fighters11 cît şi „rachete­ le-stafii44 intrau încet-încet în uitare printre celelalte ştiri obişnuite

Aceasta era starea ufologiei atunci cînd Kenneth Arnold a făcut declaraţia straniei sale observaţii clasice

Se părea deci că ceva zbura totuşi pe cer

Depozi­ ţia lui Arnold a provocat o avalanşă de mărturii

După apariţia relatării sale,

o mulţime de persoane din Sta­ tele Unite au chemat pe ziariştii locali pentru declaraţii de genul : „Am văzut o farfurie zburătoare anul trecut dar nu am şthit cum se numea“

pentru că far­ furiile zburătoare erau ceva deosebit,

martorii erau gata să vorbească despre ceea ce au văzut

Se părea că „va­ lul OZN“ a început în ianuarie 1947 cu o serie de ob­ servaţii în condiţii de vizibilitate deosebit de favorabile

Semnalările au continuat tot anul,

ridicînd numărul ra­ poartelor de observaţie la 850

S-a apreciat că maximum de apariţii cu martori oculari a fost atins cam după o lună de la oele văzute de Arnold pe coasta de Vest

Iată insă că numai cu trei zile înaintea observaţiei lui Arnold,

în după-amiaza zilei de 21 iunie 1947,

avusese loc o altă întîmplare stranie

Harold Dahl se afla pe vasul lui împreună cu doi membri ai echipajului,

cu fiul său de 15 ani şi cu un cîine

Se aflau în croazieră în apropierea ţărmurilor Maury Island,

cam la trei mile în faţa golfului Tacoma,

Washington

Cu propriile-i cu­ vinte,

Harold Dahl descrie astfel evenimentul la care a fost martor : „(

întîmplător am privit pe deasupra cîrmei

Am observat şase aparate de zbor foarte mari,

Am socotit că se găseau la aproximativ 600 m deasupra apei

Toa­ tă lumea de la bord privea cu mare interes aparatele

Nu aveau nici un semn vizibil de propulsie

Nil aveau aripi,

Oricît m-am străduit,

nu am pu­ tut auzi nici un fel de zgomot,

cu atît mai puţin zgo­ motul obişnuit al unui avion

Fiecare dintre aparate avea în centru un orificiu cam de 0,75 m

Semănau cu nişte carcase colorate în argintiu şi auriu

Suprafaţa lor părea făcută din metal

Suprafaţa lor exterioară părea solidă pentru că atunci cînd lumina soarelui se lovea de ele,

) Toate aparatele păreau să aibă hu­ blouri pe marginile exterioare

în in­ terior,

păreau să ai6ă o fereastră con­ tinuă,

ca o fereastră de obser­ vaţie

Ne temeam cu toţii că aparatul din centru urma să se prăbuşească în golf

Dar cu puţin timp înainte de a se opri din coborîre,

noi am tras barca pe plajă şi am adus aparatul de fotografiat al patrulei portului

Am fă­ cut 3— 4 fotografii ale acestor „baloane"

Cel din mijloo a rămas pe lo c'

celelalte au continuat să se rotească deasupra lui

Cam după cinci minute,

unul din aparate a părăsit formaţia circulară şi a coborît la rîndu-i pînă exact în dreptul celui staţionar

In următoarele 3—4 minute mi s-a părut că nava dădea cumva ajutor celei centrale

După acest interval am auzit zgomotul înfun­ dat al unei explozii

Semăna cu o explozie subterană,

sau cu sunetul scos de un bărbat care bate cu piciorul într-un pămînt umezit

Imediat după acest zgomot,

ceva care semăna cu sute de mii de manifeste

Aceste 15

aşa-zise „manifeste41 s-au transformat în bucăţi grele dintr-un metal alb şi strălucitor

Au căzut pe suprafaţa golfului,

majoritatea luminînd încă pe apă

Apoi a în­ ceput să cadă ca o grindină peste noi,

De data aceasta era o substanţă întunecată,

probabil era un metal care semăna cu rocile vulcanice

Nu ştiu dacă substanţa aceasta provenea de la aparat sau nu

Am presupus că da

A început să cadă odată cu metalul alb

Dar cum aceste fragmente negre nu erau la feJ de strălucitoare,

nu le-am văzut pînă cînd nu au lovit gol­ ful şi plaja

Toate păreau fierbinţi,

Du­ pă ce au atins golful,

Am fugit să ne adăpostim sub o stîncă de pe ţărm

Asta ca să ne protejăm de resturile In cădere

în ciuda precauţiilor noastre,

fiul meu a fost rănit la braţ,

iar cîinele a fost lovit şi ucis

L-am înmormîntat în mare în timpul drumului de întoarcere spre Tacoma

După ce această ploaie de metal a părut să înceteze,

ciudatele nave s-au ridicat încet şi au plutit spre vest

Exact aşa,

Intenţionam să culegem mai multe bucăţi de metal

Am descoperit că erau foarte fierbinţi

Aproape că mi-am ars degetele încercînd să le ridic

Am aşteptat o vreme şi după ce unele dintre ele s-au răcit,

am încărcat un număr considerabil din ele în barca noastră

Am adu­ nat şi citeva bucăţi de metal strălucitor care semănaseră cu nişte manifeste in timpul căderii lor

Am discutat cu echipajul despre ceea ce văzusem

In­ tenţionam să iau legătura cu baza pazei portului

Dar electricitatea statică era atît de mare,

încît a fost im­ posibil să prind legătura radio

Această electricitate sta­ tica o atribui prezenţei navelor aeriene

Staţia mea ra­ dio era în perfectă stare de funcţionare,

iar starea vre­ mii nu putea produce o asemenea interferenţă

Cabina de pe barca noastră fusese lovită de resturile în cădere şi avariată

Noi am pornit imediat motoarele şi ne-am îndreptat spre Tacoma,

în al cărui spital fiul meu a primit primul ajutor pentru braţul rănit

Cînd m-am întors la docuri,

am povestit experienţa prin care tocmai trecusem,

ofiţerului imediat superior mie,

Fred Chrisman

Era uşor de văzut că nu crede o iotă

Nu-1 condamn pentru asta

Ca probă a poveştii mele,

I-am dat 16

şi aparatul de fotografiat conţinînd filmul pe care am pozat navele

Fred Chrisman a hotărît să meargă să ve­ rifice plaja

I-am spus că acolo au căzut tone de frag­ mente

Acum ar trebui să mai spun că neobişnuitele nave erau perfect rotunde

Dar că păreau să fie turtite un pic la vîrf şi în partea de jos Aşa ceva s-ar obţine apăsînd în jos cu o scîndură lată interiorul unui tub

Filmul arăta ciudatele nave,

dar negativele erau acope­ rite de pete,

similar unui negativ care înainte de a fi expus a stat în preajma unei camere cu raze X

Excep­ ţie fac aceste pete care erau albe în loc să fie negre"

Aici se încheie descrierea făcută de Harold Dahl evenimentului prin care a trecut

Chiar a doua zi de di­ mineaţă,

el a fost contactat de un individ misterios ca­ re l-a prevenit să nu vorbească nimănui despre expe­ rienţa sa

Dar Dahl nu s-a speriat şi a povestit întîmplarea tuturor cunoscuţilor pe care-i întîlnea

Povestea continuă

Fred Chrisman îşi aminteşte,

la rîndul lui : „N-am ştiut ce să cred cînd a venit Harold cu povestea lui

Am văzut că şi-a lovit barca şi am cre­ zut că apoi s-a îmbătat

Dumnezeule

! Arăta ca ceva bătut cu ciocanul de la un cap la altul

M-a făcut cu­ rios şi m-am dus a doua zi dimineaţa pe insula Maury,

rocile de lavă şi metalul alb despre care-mi vorbise Harold

în timp ce stăteam în picioare,

ţinînd în mînă cîteva bucăţi de fragmente şi întrebîndu-mă ce se poate întîmpla,

o navă de felul ce­ lor văzute de Harold,

A descris un cerc larg deasupra golfuleţului de acolo

Nava avea un unghi de la 10 la 12 grade

Arăta ca un fragment de tub cu hublouri rotunde pe marginea exterioară

Nici un fel de manieră vizibilă de propulsie

M-am străduit să des­ copăr vreun motor sau elice

Nu erau

De asemenea n

Se învîrtea doar în cerc deasupra golfului,

N-am observat uşoara turtire despre care vorbea Harold

Mie mi s-a părut per­ fect rotundă

Am licenţa de pilot comercial

In război am fost pilot şi am peste o sută de misiuni de luptă deasupra Europei

Sînt convins că am îndemînarea ob­ servaţiei şi a descrierii exacte şi corecte

Aş zice că hu­ blourile din jurul întregii suprafeţe păreau de metal

Aveau o culoare alămie sau aurie

Erau cu mult mai strălucitoare decît ar fi o suprafaţă metalică foarte şle­ fuită"

în scurt timp,

însuşi Kenneth Arnold a început să se intereseze de acest caz

El a luat legătura,

cît şi cu Chrisman,

apoi a telefonat unui vechi prieten,

căpitanul E

Smith din United Airlines,

caro locuia în zona oraşului Seattle,

rugîndu-1 să vină la Tacoma

După o îndelungată convorbire telefonică,

Smith a consimţit să i se alăture lui Arnold în investigarea ca­ zului Maury Island

Pe 31 iulie,

Arnold şi cpt

Smith au obţinut frag­ mentele din substanţa metalică ce căzuse din ciudatele obiecte

Arnold povesteşte : „Ne-am întors la hotel şi am examinat fiecare bucată de rocă vulcanică şi de metal în parte

Toate bucăţile de substanţă asemănătoa­ re rocilor vulcanice erau netede pe o parte

Pe spate erau uşor curbate

Se părea că fuseseră supuse unei căl­ duri colosale

Substanţa era foarte grea

Avea culoarea alamei

O bucată subţire cam de mărimea palmei unui bărbat era foarte greu de ridicat*4

Cercetînd şi metalul alb,

tot Arnold afirmă : „Era extrem de uşor,

dar nu cu mult mai uşor decît aluminiul avioanelor noastre

Ne-am imaginat că Dahl şi Chrisman au înscenat toată poves­ tea

Atît eu,

cît şi cpt

am văzut o grămadă de asemenea piese zăcînd în mormane în preajma aeropor­ turilor

Singurul lucru neobişnuit erau niturile mai curînd pătrate,

aşa cum există în industria Statelor Unite"

După ce au cercetat şi metalul alb,

Arnold şi Smith au sugerat să se ceară sprijinul ofiţerilor de la securi­ tatea aviaţiei

Chrisman a fost de acord,

„Nu discut cu ei — a protestat el

Ştiu ce am văzut acolo

Povestea mea e adevărul adevărat"

După îndelungi discuţii,

Dahl şi-a învins totuşi teama

Arnold a telefonat la Centrul Securităţii Militare al Armatei a IV-a de Aviaţie,

California

La scurt timp,

doi ofiţeri zburau de la baza californiană spre Tacoma

Erau căpitanul William L

Davidson,

pilot pe bombardierele B-25 şi locotenentul Frank M

După o serie de investigaţii,

cei doi ofiţeri intrară în posesia unei mari şi grele lăzi de scînduri,

resturi vulcanice şi fragmente metalice,

pe care o încer­ cară în avionul lor

Apoi decolează Intr-un zbor noc­ turn spre baza din Ilamilton

Dar nu aveau să mai ajungă vreodată la destinaţie : avionul s-a prăbuşit în apropiere de Kelso,

Washington

în urma unei anchete desfăşurate de oficialităţile militare,

adică o încărcătură secretă,

în limbajul curent

Să mai menţionăm aici că nimeni nu a avut permisiunea să facă fotografii la locul inci­ dentului,

pînă cînd tot „materialul clasificat" nu a fost adunat şi adăpostit la baza militară de la McChord

La scurt timp,

cînd Arnold a încercat să-i contac­ teze,

la Tacoma,*pe Dahl şi Chrisman,

A fost informat că Fred Chrisman a fost urcat intr-un avion cu destinaţia Alaska

Iar Dahl dis­ păruse,

nemaiputînd fi găsit niciodată

Prima observaţie modernă OZN,

aparţinînd omului de afaceri american Kennoth Arnold şi încercarea lui de investigare a cazului de la Maury Island,

au pus bazele programului de cercetare a acestui uluitor fenomen con­ temporan

Ca şi în alte numeroase cazuri similare,

observaţia lui Arnold pare a fi înconjurată de fenomene stranii,

Ai li greşit sâ considerăm că observaţia lui Kenneth Arnold,

ori cele din timpul celui de-al doilea război mon­ dial,

sînt singulare în istoria fenomenului

Cîtuşi de pu­ ţin

! Semnalarea omului de afaceri american nu face decît debutul unei noi etape în cercetarea OZN-urilor,

aşanumita „epocă modernă14,

Observaţii ciudate,

care au aprins imaginaţia şi au stîrnit teama superstiţioasă a oamenilor,

au fost făcute în tot lungul istoriei umanităţii

întoreîndu-ne în timp,

vom constata că legendele şi miturile tuturor popoare­ lor din vechime abundă în semnalarea unor „zei“ ce au coborît pe pămînt din strălucitoarele lor „care de foc"

Biblia,

textele sacre hinduse din Rig-Vedat Manuscrisele de la Marea Moartă,

Epopeea lui Ghilgameş etc

# toate vorbesc de „corăbii zburătoare44

„cei din alte lum i" sau „Vimana"

La sfîrşitul secolului trecut este editat în Anglia un volum ciudat,

Scott Elliott,

descrie în de­ taliu un tip de disc zburător sau de navă spaţială,

folo­ sită de acea rasă veche de oameni ai căror descendenţi ne-au lăsat imensele piramide din Egipt şi din Mexic,

inexplicabilele monumente megalitice de la Tiahuanaco,

Sacsahuaman ori Baalbek

Nimeni nu a ştiut vreodată care a fost sursa de informare a lui Scott Elliot,

dar s-a bănuit că el a avut acces la studiul unor vechi texte sacre din India şi din Asia

în acest sens,

pasajul cel mai semnificativ dia această carte ciudată

„Mijloacele de locomoţie ale Atlanţilor erau minunate,

căci maşina zburătoare (

) era atunci un fapt împlinit

Aceasta nu era un mijloc de transport pentru oamenii obişnuiţi

Sclavii,

servitorii şi masele de lucrători trebuiau să meargă pe jos,

sau să călătorească în căruţe grosolane trase de animale ciudate

Navele aeriene erau cam ceea ce sînt astăzi caleaşca sau mai degrabă yahtul particular,

dacă vom considera numărul destul de restrîns al persoa­ nelor care le posedă,

căci ele trebuie să fi fost foarte cos­ tisitoare

Aceste nave erau în general cu două locuri,

une­ ori cu şase sau opt locuri

Cînd războiul şi nenorocirile sunară sfîrşitul Vîrstei de Aur,

nave de război care pu­ teau să se deplaseze în aer,

înlocuiau din ce în ce mai mult navele maritime,

deoarece ele erau în mod firesc nute mecanisme de distrugere mult mai eficace

Acestea erau construite pentru a transporta pînă la 50 sau chiar 100 de războinici

„Vimanele (vapoarele aeriene) erau făcute din lemn sau din metal

Primele erau făcute din lemn şi Tscîndurile folosite extrem de subţiri,

dar în ele se injecta o sub­ stanţă care le micşora greutatea,

dar le făcea extrem de rezistente,

făcîndu-le uşoare şi puternice în acelaşi timp

Cind se folosi metalul,

acesta era în general un aliaj din două metale albe şi unul roşu

Aliajul era alb ca alum i­ niul şi chiar mai uşor decît el

Pe scheletul navei aeriene se întindea o foaie mare din acest metal,

care era apoi bătut cu ciocanul şi sudat electric cînd trebuia

Dar fie ca erau din lemn sau din metal,

suprafaţa lor era în apa­ 20

renţă dintr-o singură bucată,

fără suduri vizibile,

perfect netedă şi lucioasă şi străluceau în noapte ca şi cum ar fi fost acoperite cu o zugrăvire luminoasă

„Forma lor era aceea a unui vapor,

căci în marea lor viteză nici un călător n-ar fi pu­ tut rezista pe podul descoperit

Aparatele de propulsie şi de ghidare puteau să fie puse în acţiune la fiecare extre­ mitate

„Dar cea mai interesantă pare metoda de propulsie

La început,

se pare că „vrilw-ul personal (emiterea unor vi­ braţii personale care permiteau anularea atracţiei teres­ tre

principiul levitaţiei) a furnizat forţa motrice,

dar această metodă a fost înlocuită mai tîrziu printr-o forţă care,

deşi de o materie ce ne este necunoscută,

acţiona totuşi datorită aparatelor mecanice

Această forţă care n-a fost încă descoperită de ştiinţă,

deşi sîntem încă departe de dezlegarea problemei,

metoda sa operativă poate fi descrisă

Aparatura era di­ ferită,

fără îndoială,

în funcţie de nave

„Descrierea următoare este cea a vaporului aerian care conduse într-o zi trei ambasadori ai regelui care domnea la nord de Poseidonis (Atlantida) la curtea regelui din sud Un cufăr greu de metal pus în centrul vaporului di­ fuza puterea (forţa),

legîndu-se prin două tuburi lunai flexibile de fiecare extremitate a navei,

ca şi prin opt tuburi auxiliare fixate în pereţi,

în faţă şi în spate Aceste tuburi aveau două deschizături orientate vertical în sus şi în jos

Cînd călătoria trebuia să înceapă,

supapele celor opt tuburi laterale îndreptate jos erau deschise,

iar toate celelalte bine închise

Curentul trecînd prin aceste deschideri,

lovea pămîntul cu o astfel de forţă,

încît nava era proiectată în aer

Cînd înălţimea dorită era atinsă,

tubul flexibil din acea extremitate a navei care era îndreptat în direcţia aleasă era pus în funcţiune,

iar o închidere parţială a supapelor prin care trecea curen­ tul reducea ridicarea în aşa fel îneît nava rămînea la înălţimea dorită Mnrele curent de un volum considerabil dirijat acum prin tubul situat în spate şi îndreptat

în jos cu un unghi de 45°,

menţinea înălţimea şi producea forţa motrice necesară deplasării navei

Ea era dirîiată de descărcarea curentului în acest tub,

deoarece cea mai uşoară schimbare de direcţie era suficientă pentru a-i al­ tera cursa

„Dar nu era nevoie să o dirijezi mereu

Cînd se pre­ vedea o călătorie lungă,

tubul putea să fie fixat în aşa l*eJ îneît să nu necesite nici o manevră pînă ce destinaţia nu era aproape atinsă

Viteza maximă era de aprox

ci sub forma unor valuri lungi,

cînd apropiindu-se de Terra,

cînd depărtîndu-se

Ajuns la destinaţie,

vehicolul era oprit cu ajutorul unui curent care ieşea prin tubul situat la extremitatea inferioară a acestuia,

în timp ce forţa motrice era redusă prin închiderea supapelor

Ele erau folosite în caz de luptă aeriană,

războinicii avînd la dispoziţie o forţă atît de puternică,

navele de război dirijîndu-şi în mod firesc curentul unul împotriva celui­ lalt

Nava astfel lovită îşi vedea echipajul distrus şi se întorcea

Atunci,

oricare ar fi fost poziţia sa,

tuburile orientate spre sol erau cele prin care curentul trebuia să ţîşnească,

în timp ce tuburile orientate în sus trebuiau să r Smînă închise*4

Acestea erau aşadar Vimanele,

navele zburătoare ale unui trecut pierdut în negura unor timpuri a căror me­ morie omenirea nu o mai păstrează astăzi

Iată însă cel puţin alte două lucrări contemporane vin să completeze imaginea pe care ne-o putem face despre Vimane,

Prima este cartea „Farfuriile zburătoare există" apă­ rută în 1950

Autorul acesteia,

Donald Keyhoe,

relatează o declaraţie făcută de unul din principalii ingineri de Ia N ASA,

care repetă aproape cuvînt cu cuvînt ceea ce Scott Klliott explica despre Vimane : „Ea (farfuria) putea să fie echipată cu deschideri în partea inferioară şi cu rachete cu direcţie variabilă

Des­ chiderile erau plasate de jur împrejurul marginii şi schimbîndu-şi direcţia discul putea să urce sau să coboare ver­ tical

El putea totuşi să zboare şi pe orizontală şi să se întoarcă în unghi drept

Direcţia şi viteza sa ar fi fost guvernate de numărul de orificii în acţiune,

de volumul curentului aplicat şi de unghiul în care ar fi fost încli­ nate

Ele puteau să fie dirijate spre sol,

în spate sau în lateral

Un disc zburînd pe orizontală,

ar putea să vireze rapid la dreapta sau la stînga dacă se schimba înclinaţia orificiilor,

sau dacă se reducea curentul unei părţi din grup14» 22

Cea de-a doua lucrare este „Universul secret din Mu® de James Churchward

Autorul povesteşte că,

în cursul unei călătorii în India,

la sfîrşitul secolului trecut,

a avut ocazia să examineze vechi manuscrise hinduse,

despre care preoţii îi spuseseră că era vorba de nişte copii ale unor arhive dintr-un templu aparţinînd unei dvilizaţii care o procedă pe cea din India

Iată un scurt extras din această lucrare : „(

) Un desen cuprinzînd instrucţiuni pentru con­ strucţia maşinii zburătoare şi a motorului său

Mijlocul de propulsie era luat din atmosferă într-un mod simplu şi puţin costisitor

Motorul seamănă puţin cu turbina noastră actuală

Odată pus în mişcare,

motorul nu se mai opreşte de loc,

pînă cînd nu este oprit

Dacă nu,

el con­ tinuă să se învîrtească pînă ce piesele sale se uzează

Aceste nave zburătoare puteau să facă înconjurul Pămîntului fără să se oprească,

pînă ce mecanicul său se epuiza

Autonomia lor în zbor era nelimitată,

sau mai degrabă limitată numai de gradul de uzură al metalului

Am gă­ sit texte vorbind despre anumite zboruri care acopereau fără escală peste 5000 km

Toate textele care fac aluzie la aceste maşini zburătoare indică foarte precis că ele erau autonome,

că zburau prin ele însele

altfel spusf îşi fabricau propria forţă de propulsie zburînd

Nu aveau nevoie de carburant

Dînd crezare acestor poveşti şi în ciuda oricărei vanităţi,

mi se pare că sîntem în urmă cu 20

000 de ani

!tt Iată aşadar trei surse diferite care vorbesc despre stră­ vechile Vimane aproape în mod asemănător

Alte surse,

cum sînt „Ramayanaa sau „Mahabharata*4 relatează deasemeni istorisiri ciudate în care abundă imense nave ae­ riene preistorice de toate felurile şi dimensiunile,

unele propulsate de o turbină,

altele de o sursă motrice necu­ noscută nouă încă

dar care se aseamănă mult cu voinţa psihicului uman I In „Ramayanaa se găseşte o descriere excelentă a zborului unei Vimane de mari dimensiuni

luînd Carul Ceresc (Vimana) pe care Puspaka i-1 trimisese prin Vivpishand,

făcu gata de plecare

Acest car se propulsa el însuşi

Era mare şi fin decorat

Avea două etaje şi numeroase ca­ mere cu ferestre şi era împodobit cu drapele şi stindarde

Emitea un sunet melodios,

zburînd pe drumurile cerului** 23

Să facem din nou apel la sursele străvechi

Cărţile tibetane „Tantjua44 şi „Kantijua" conţin de asemenea numeroase aluzii la maşinile zburătoare preis­ torice,

numite adesea „perle pe cer44

„Samar14 ajunge să risipească orice îndoială pe care am mai putea-o avea şi ne dovedeşte că Vimanele nu sînt rezultatul unei imaginaţii poetice sau al unei alegorii

Este cel puţin ciudată această descriere a „motorului ca mercur",

ce apare în unele texte vechi

Ge ar putea să însemne „forţă latentă în mercur*

? Să fi descoperit oare cei din vechime cum poate fi eliberată energia conţinută în unele metale grele şi o utilizau ca pe un mod de propulsie eficace

? Acelaşi „Samar44 ne face şi o prezen­ tare a performanţelor Vimanelor,

ce ar putea fi invi­ diata de constructorii aeronauticii moderne : „Subdiviziunile mişcărilor Vimanelor s'în t: înclinaţia | Ascensiunea verticală

Coborîre verticală

înainte

îna­ poi

Ascensiune normală

Coborîre normală

înaintare pe distanţe lungi,

cu ajutorul unei ajustări a părţilor me­ canice care dau o mişcare perpetuă

Forţa şi rezistenţa acestor maşini depind de materialul folosit

Iată cîteva din calităţile unui car aerian : poate să fie invizibil

poate de asemenea să fie fabricate în dimensiuni mai mici

dacă sunetul este folosit aici,

el trebuie să aibă o mare fle­ xibilitate a părţilor mecanice

trebuie să dureze m ult timp,

trebuie să fie bine închis şi acoperit,

nu trebuie să fie nici prea cald,

nici prea moale • poate să fie propulsat de cîntece şi de ritmuri

Cu ajutorul acestor maşini,

fiinţe umane pot să zboare în aer şi fiinţele cereşti să coboare pe Terra

) Anumite Vimana puteau să urce pîriă în regiunile solare (Suryamandala) şi chiar dincolo de ele în regiunile stelare (Nakstra-» mandala)44

Ce pot să însemne toate acestea

? Că Vimanele erau construite pentru a traversa sistemul nostru solar şi pen­ tru a călători prin Galaxie

? Că anticii obişnuiau în mod curcnt să primească vizita unor fiinţe venite de pe alte pianete

? Nu ştim şi nici nu vrem să facem alte specula­ ţii pe această temă

S-au făcut deja destule pînă în pre­ zent

„Vimana din Yudhisthiva a rămas la o înălţime de pa­ tru degete deasupra suprafeţei păm întului44

Vimanele,

pot fi propulsate numai prin forţa sunetului

,a cîntecelor şi a ritm ului44

Ele sînt de asemenea,

capabile să apară şi să dispară după propria voinţă,

graţie unor anumite efecte optice folosite după voinţă,

Elicopterele zilelor nostre nu au ajuns nici pe departe la asemenea performanţe de invidiat

Vimanele vechilor timpuri par a fi — după descrierile din unele texte ce ne-au parvenit — ceea ce noi numim astăzi Obiecte Zburătoare Neidentificate

Aceleaşi carac­ teristici şi manifestări,

aceeaşi manevrabilitate şi efecte asupra celor ce le observau

Nu sînt oare toate acestea în măsură să ne dea de gîndit

? Să ne reîntoarcem la „Mahabharata44,

cu mai bine de trei milenii în urmă

Dacă modul nostru rigid de a gîndi va admite că această lucrare,

în ansamblul ei,

vom fi ne­ voiţi să recunoaştem că trebuie să privim cu mai multă atenţie anumite pasaje,

nu numai despre ciu­ date maşini zburătoare,

ci şi despre o armă teribilă Ie distrugere pe care o posedau clndva cei din vechime,

o mărturie oculară a dezastru­ lui cauzat de arma numită „gneya44 * „Un proiectil strălucitor fu lansat

Imediat tenebrele acf periră armatele Vînturi rele începură să sufle

Norii so strînseră în atmosferă şi ploua cu sînge Toate elemen­ tele păreau confuze

Soarele se învîrtea

arsă de căldura acestei arme,

părea cuprinsă de febră

Chiar apa fierbea şi fiinţele care trăiau aici erau azvîrlite în vîltonre

Duşmanul cădea ca şi arborii distruşi de un ori­ bil incendiu Elefanţii cei mari

că­ deau din toate părţile

Alţii alergau de colo-colo strigînd înebuniti de teroare în mijlocul pădurii în flăcări

Gaîi şi carele arse de energia acestei arme,

semănau cu trun­ chiuri de arbori calcinaţi Mii de care cădeau din toate părţile

Tenebrele acopereau armata întreagă

Vînturi reri începură să sufle

Orizontul se lumină Atunci noi văzurăm un spectacol înfricoşător

Calcinaţi de puterea

corpurile răniţilor nu mai erau yizibile“

Această cumplită dar sugestivă descriere a carelor şi cadavrelor calcinate ne duce,

fără doar şi poate,

cu vreo zece m ii de ani înainte de Hiroşima şi Nagasaki

In „Mausala Parva“ este descrisă o armă asemănătoare unui „tun de fier" care transforma toate fiinţele în cenuşă

Această armă era atît de înspăimîntătoare,

incit „regele ordonă să fie transformată intr-o pulbere fină"

Cu toate acestea,

arma degaja încă o puternică radioactivitate,

deoarece lo­ cuitorii îşi pierdură de la o zi la alta părul şi unghiile,

vînturi violente măturară ţinutul,

păsările deveniră albe,

ia: ghearele lor de un roşu aprins,

iar alimentele se al­ terară în cîteva ore

Acceaşi „Agneya“ afirmă că acea civilizaţie poseda „arma lui Brahma“,

despre care se spunea că are puterea lui Dumnezeu,

o astfel de putere că însuşi nemuritorii nu puteau să-i reziste Numită de asemenea şi „Dard d'’Indra“,

această armă nu era lansată,

ci dirijată ca un pro­ iector

O lumină albă izbucnea atunci din mecanism,

un fascicol de lumină din ce în ce mai strălucitor,

care sfirşea prin a distruge obiectivul

(Să fie oare vorba aici de un laser

Puterea sa era considerabilă,

deoarece pe timp senin ea putea să provoace tulburări ale naturii: vîntu­ ri le începeau să sufle cu violenţă,

apele începeau să fiar­ bă şi toate animalele înebuneau de spaimă

Aceste arme nu trebuiau să fie folosite decît în cazurile foarte grave,

cînd toate celelalte tipuri de arme se dovedeau ineficace

Înainte de a fi folosite „armele lui Brahma",

trebuia în­ totdeauna „să se stingă apa“

Iată un alt pasaj revelator» „Fiul lui Drona atinse apa şi descarcă Narayana

V în­ turi violente începură să sufle

Se auziră tunete,

Pămîntu] tremura

Mările se agitară

Virfurile munţilor se înclinară

Se instalară tenebrele

Arma lui Brahma îl influenţa pe Partha şi pe toate fiinţele

Terra şi toţi munţii săi fremătară

Vînturi teribile înce­ pură să bată

Mările deveniră înspumate"

Vimanele preistorice păreau a fi,

într-adevăr,

cu o mare putere de distrugere: „Cukra,

la bordul acestei vimane excelente,

propulsată do către Forţele Cereşti,

pleca să distrugă Tripla Cetate

Oraşul este atît de bine fortificat,

că numai o singură 2f

armă este capabilă să distrugă în acelaşi timp cele trei părţi ale sale

Aceste trei părţi,trebuie să fie distruse de un singur proiectil,

prin nici un alt mijloc nu se poate realiza distrugerea lor

înconjurat de Marute,

începu să lanseze tunetul său din toate părţile asupra Tri­ plei Cetăţi

Se lansă atunci un proiectil care conţinea Pu­ terile Universului asupra Triplei Cetăţi

Un fura asemănător cu zece mii de sori invada cerurile

Văzînd Puterile Universului reunite într-un sin­ gur loc,

zeii fură cuprinşi de teroare

Nu transformaţi lumea In cenuşă*

S-ar putea povesti îndelung despre Vimanele din ve­ chime şi despre ciudatele lor caracteristici

Ce vor fi fost oare aceste obiecte zburătoare,

construite în mod cert da mînă inteligentă,

ce brăzdau cerul planetei noastre cu multe m ii de ani în urmă

? Ar putea exista similitudini în­ tre străvechile Vimane şi OZN-urile contemporane

? Cine ar putea da un răspuns rezonabil acestor întrebări

povestirile multor întîmplări curioase zac încă în atît de numeroasele texte vechi,

ce nu au fost încă cercetate sau descifrate

Străvechile temple budiste,

nilnăstirile tibetane inaccesibile muritorilor de rînd

bi­ bliotecile secrete ale unei bune părţi din mînăstirile Eu­ ropei Occidentale,

însăşi celebra bibliotecă a Vaticanului la care accesul cercetătorilor este cu desăvîrşire interzis,

atîta cîtă a mai rezistat virisitu l'i ­ nilor timpului

în urma enigmaticelor civilizaţii preco’u

r,biene — toate acestea ar putea fi surse de informaţii de mare preţ pentru omenire

Va mai găsi oare această omenire răgazul pentru a purcede la redescoperirea pro­ priului său trecut

în treacăt,

de numeroasele dese­ ne rupestre zugrăvite pe pereţii peşterilor ce împînzesa pftmfntul

Vechimea lor este estimată la multe mii de ani j>i ridică alte mii de întrebări fără răspunsuri Apar

fiinţe ciudate ce au capul acoperii cu un fel de căşti de protectf* şi ţin în mîini obiecte a căror destinaţie sau utilizare soupă încă înţelegerii

?i cu­ noştinţelor noastre actuale

Dra 22:43 pînă la 22:52,

apoi zboară spre nord timp de 7 mi­ nute,

se întoarce spre est şi în fine dispare la ora 23:03

Venus din nou în conjuncţie cu Terra

La 29 august,

Astronomul Trouvelet raportează prezenţa pe cer a unor formaţii de obiecte extrem de comp £xe : triurghiulare,

Unele planează,

Unul din ele pare să fie „cuprins de ameţeală14,

se sfărîmă în timpul căderii sale

el os­ cilează „ca o frunză moartă",

sau ca un disc lansat de un atlet şi care şi-a pierdut brusc forţa de propulsie

Banbury,

La King’s Sutton,

un obiect semănînd cu o „căpiţă de fîntt a zburat după o traiectorie neregulată,

Era însoţit de foc şi de un fum dens

Pro­ ducea acelaşi efect ca o tornadă,

aplecînd arborii şi lovind /iiurile

— 17 iunie 1873- Un proiectil strălucitor fantastic ţîşneştc dinspre planeta Marte şi „explodează44 în apropiere de Terra

Este observat simultan din Austria,

Ungaria si Silezia

Astronomul Galle,

care l-a văzut cu telescopul său,

La Rybnik,

în Polonia,

Sage a vă­ zui dr ■M'a un obirc

t d'taşîndu-se de Marte si explodind la sosirea sa în atmosfera înaltă a Terrei

Era chiar în momentul cînd el observa cu atenţie discul planetei Marte

La DO august,

un obiect strălucitor semănînd cu o si ea se ri r'ică de isupra oraşului Bruxelles şi zboară timp de zece minute inainte de a dispare

în acelaşi an,

în SU A\un nise luminos face trei tururi deasupra oraşului Bonham (Texas),

după care dispare în ziua următoare,

evenimen­ tul se repetă deasupra lui Fort Scott (Kansas)

Cehoslovacia

Schafarick declară că a văzut ,,un ciudat

obiect strălucitor care a trecut încet pr’in faţa Lunii şi a rămas apoi vizibil încă un moment

Nu ştiu în ce categorie să-l plasez

El mai declara că nu făcea parte din Lună,

deoarece s-a îndepăr­ tai în spaţiu

Aldersholt,

Hampshire,

O „fiin­ ţă ciudată în haine strîmte avînd o cască strălucitoare44 s-a ridicat în aer pe deasupra a două santinele,

care au deschis focul asupra ei,

Apari­ G3

ţia i-a „paralizat44 cu un jet ele flăcări de culoare ^îbăs-» truie

Să fi fost oare tot „Jack-Spintecătorur*

Un disc luminos este observat pe cer deasupra localităţii Denison,

Pentru a-I descrie,

un martor foloseşte termenul de „farfurie44,

fapfll ecnsemnat în paginile ziarului „Daily News44 apărut a doua zi după eveniment

în acelaşi an,

în tim­ pul unei eclipse solare,

vizibilă în bune condiţiuni de pe teritoriul american,

mai mulţi astronomi au posibilitatea sii observe o serie de „obiecte extraordinare şi inexplica­ b ile i Ei le apreciază ca fiind „corpuri planetare44 aflate la circa 32

fiecare avînd un diametru de 800 m

Două „roţi strălucitoare foarte mari44 au fost văzute învîrtindu-se în aer şi apropiindu-se lent de suprafaţa mă­ rii Martorii- de la bordul vasului „Vulture 44 au apreciat următorii parametri : diametrul fiecărui obiect era de 40 iy j

distanţa dintre obiecte era de 150 m

viteza de depla­ sare circa 80 km/oră

Timpul total de observaţie a fost de 35 minute

T/ei săptămîni mai tîrziu,

în seara zilei de 7 iunie,

la orele 21:50 deasupra oraşului şi lacului Zug,

în nordul Elveţiei,

este observat un fenomen care este des­ cris cu lux de amănunte în presa vremii : „văzurăm uni fenojnen rar,

un meteor de o frumuseţe extraordinară

Pe cerul întunecos,

odată deasupra lacului din Zug o stea mare ca Luţia plină,

cu o lumină foarte intensivă şi cu un pompos joo de culori

Mişcîndu-se încet în mari arcuri spirale şi în­ clini ndu-se spre orizont,

acest fenomen rar oferea o prive­ lişte sublimă,

la care se uitau «mulţi privitori muţi de ad­ mirare

In sfîrşit,

din acelaşi an 1879 ne parvine o altă informaţie interesantă

In seara zilei de 2 1 august,

în zona sătuleţului Knock din Vestul Irlandei,

are loc din nou o ,,apariţie a Fccioarei Maria 44 însoţită de alte două entităţi luminiscente

De această dată însă,

fenomenul a fost înso­ ţit şi de apariţia unui „mare glob de lum ină 44 deasupra zonei,

precum şi de o serie de „vindecări miraculoase44 ale unor bolnavi incurabili,

manifestate în zilele următoare

an relativ bogat în evenimente ciudate

La 22 martie,

mai multe obiecte strălucitoare sînt observate pe cer deasupra oraşului Kattenan,

Germania

26 martie,

New Mexico,

SUA : Patru oameni care mergeau 69

în apropiere de Galisteo Junction,

au fost foarte surprinşi auzind voci venind de la un balon ciudat care zbura chiat deasupra lor

Avea forma unui peşte şi păţea condus de un sistem semăntnd cu un ventilator

Erau opt sau zece persoane la bord şi limba pe care o vorbeau nu a putui fi înţeleasă

Obiectul zbură Ja joasă altitudine şi se ridici rapid spre est de Galisteo Junction

La 30 iulie,

lîngă Le­ ningrad,

o lum ină sferică de mari dimensiuni,

însoţită de două „stele** (sau sfere mai mici),

La 20 august,

în formă de ţigară alb-aurie,

este observat în plină zi de dl

Trecui* membru al Academiei Fr

Calinan Public Market Complex

ACEBEDO OPTICAL LUZON ALBAY BATANGAS CAMARINES SUR CAVITE

compactresources wp content uploads 2016 06 cisp coop wp content uploads 2018 06 Voting Strength pdf bwc dole gov ph images CSHP 2018 December2018 RO dominga, calinan district, davao city 48 nbc architectural & allied services proposed two storey residential building with basement 12 17

calinescu-george-viata-si-opera-lui-ion-creanga-cartea.pdf

Limba şi literatura română - ubmro

cantemird files wordpress 2008 03 calinescu George VIA|A +I OPERA LUI ION CREANG{C{LINESCU CUPRINS Tabel cronologic ejr quartz opera lui mihai volume george calinescu pdf George Calinescu opera lui Mihai Eminescu Ion Creanga viata si opera Carti Muzica Filme

Calinescu, Matei. Sobre el posmodernismo, en Cinco caras de la modernidad. Trad. María Teresa Beguiristain. Madrid, Tecnos, 1991.

Valle-Inclán: entre modernismo y posmodernismo

5 Jun 2011 Partiendo de Matei Calinescu entendemos la Posmodernidad como el Los postulados fundamentales del posmodernismo se resumen en el  la muerte de la literatura o la poesía como nido de contradicciones ideológicas, una Calinescu, Matei (1991), Cinco caras de

Calistenia.pdf

Calistenia Y Street Workout - Book Library

PDF calistenia Ortopedia 41 ortopedia41 Guia De Entrenamiento gimnasia Calistenia pdf PDF Entrenador en Street Workout y Calistenia Instituto Deporte y Vidainstitutodeporteyvida Entrenador StreetOutyCaslistenia DeporteyVida pdf PDF generación de

Calitatea Globala a Carnii

APA - calafatrofileswordpresscom

biblioteca regielive ro cursuri industria zootehnie ro images pdf 3 tematica master1 pdf 1 Calitatea globala a carnii 2 Proprietăţile fizico chimice ale laptelui 3 Tehnologii de obţinere a preparatelor de carne 4 Tehnologii de obţinere a produselor

Calitatea_produselor

calitatea produselor vinicole si infrastructura productiva

PDF INTRODUCERE IN CALITATE Definiţia calitaţii Ştiinţa şi Ingineria sim tuiasi ro wp content uploads Gheorghiu ICPM pdf PDF 1 PRIN CE SE EXPRIMA CALITATEA PRODUSELOR Merceologie merceologie files wordpress 2012 01 mc pdf PDF

Calitati si defecte

MANAGEMENTUL CALITATII A5 doc - Academia Comerciala

alingavreliuc files wordpress 2010 10 c radulescu motru surer harm uch calitati bune si defecte albert baer bucuresti, strada numa pompiliu, 5 9 1910 ti v , s, dacoromanica ro chimie biologie ubm ro Cursuri on line POP FLAVIA Note din lot la cel

Call Center - BPO Terminology

CALL CENTRES / BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPOs

1 866 791 8560 Top 10 call center metrics Metric Acronym Definition Application Tips about using this metric Service level SL or SVL Percentage of calls  and performance measurement, call center structure, outsourcing resources, In terms

Call Center Megacall

Dialect Fastpris Business Världen

megacall telecom downloads flyer megatech pdf admin softwareadvice upload other pages focused on the North American Call Center software market We identify this set of core capabilities for the Call Center software category automatic call distribution (ACD) with skills based routing, computer telephony

Home back Next
<