PDF- -FIŞA ACTIVITĂȚII 1 Date despre program Universitatea Spiru - Caiet de Practica Psihologie

Description

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE SOCIOLOGIE-PSIHOLOGIE SPECIALIZAREA

CAIET DE PRACTICĂ DE SPECIALITATE

Cadru didactic coordonator

Student

Anul de studii

Bucureşti

Autori caiet PRACTICĂ DE SPECIALITATE Specializarea: PSIHOLOGIE Conf

Laura Goran Lect

Gabriela Popescu Lect

Rodica Matei Lect

Elena Claudia Rusu Lect

Ioana Omer

Colectiv ştiinţific şi redacţional: PROIECT: POSDRU 90/2

Aurelian A

Bondrea Asistent de proiect: Lect

Ştefan Barbalată Expert practică: Lect

Gabriela Popescu Coordonator specializare Sociologie: Conf

Laura Goran Coordonator specializare Psihologie: Lect

Rodica Matei Asistent coordonator de specializare 1: Lect

Elena Claudia Rusu Asistent coordonator de specializare 2: Lect

Ioana Omer Expert IT: Prof

Iustin Andronie

CUPRINS

Cadrul general de organizare a stagiului de practică de specialitate

Tematica,

obiectivele şi competenţele dobândite în cadrul stagiului de practică de specialitate

Prezentarea generală a partenerului de practică de specialitate

Profilul de activitate,

dimensiunea şi complexitatea activităţii

Vizibilitatea partenerului în domeniul psihologiei sau în domenii conexe (ex

Obiectivele de dezvoltarea şi modernizare ale partenerului de practică

Descriere de ansamblu a stagiului de practică

Idei de îmbunătăţire/perfecţionare a stagiului de practică de specialitate1

Fişa de observaţie/evaluare a studentului de către tutore/cadru didactic coordonator practică specializare

Fişa de evaluare poststagiu de practică

Se va complete de fiecare student practicant,

urmând ca acestea să participe la

CADRUL GENERAL DE ORGANIZAREA STAGIULUI DE PRACTICĂ DE SPECIALITATE În sensul Legii Nr

Cercetării şi Tineretului nr

3955/12

privind cadrul general de organizare a stagiilor de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi de masterat,

termenii şi noţiunile folosite au următoarele semnificaţii: a

Stagiu de practică

în conformitate cu planul de învăţământ

Organizator de practică

Partener de practică

astfel cum este prevăzută aceasta în planul de învăţământ,

şi poate asigura procesul de instruire practică a studenţilor

Practicant

Cadru didactic coordonator

organizarea şi supravegherea desfăşurării stagiului de practică

Convenţie-cadru privind efectuarea stagiului de practică

partenerul de practică şi practicant

Student coordonator grup de lucru

cadrul didactic coordonator şi grupul de studenţi aflaţi în stagiul de practică

Condiţii de organizare a stagiului de practică de specialitate: Stagiul de practică al studenţilor se va desfăşura în conformitate cu prevederile planului de învăţământ al fiecărei specializări implicate în implementarea proiectului

Practica se va desfăşura în cadrul unor instituţii publice sau private cu domeniul de activitate corespunzător specializărilor implicate în implementarea proiectului astfel încât să permită acestora o documentare corespunzătoare în domeniile precizate în planul de învăţământ

Instructajul de practică pentru studenţii de la cursurile de zi va avea loc în săptămâna premergătoare începerii stagiului de practică,

sălile în care se va desfăşura instructajul urmând a fi afişate la avizier

Studenţii încadraţi (salariaţi) într-o instituţie publică sau privată pot efectua stagiul de practică în instituţia în care lucrează,

în domeniul precizat în planul de învăţământ şi în condiţiile prevăzute în manualul de practică

Fiecare grupă de studenţi va fi sub îndrumarea unui cadru didactic coordonator şi a unui tutore (din partea instituţiei

Programul zilnic de desfăşurare a practicii este de 6 ore în fiecare zi lucrătoare

În urma documentării practice,

studenţii vor completa caietul de practică,

cuprinzând tratarea problemelor cuprinse în programa analitică de practică

La încheierea practicii,

studenţii vor solicita semnătura reprezentantului legal al partenerului de practică,

ştampila,

semnătura şi calificativul acordat de tutore

Colocviul de practică va consta în susţinerea şi argumentarea informaţiilor cuprinse în caietul de practică şi prezentarea fişei de evaluare poststagiu,

care va cuprinde calificativul acordat de către tutore

Prezentele prevederi,

cât şi tematica de practică şi conţinutul caietului de practică vor fi comunicate în detaliu studenţilor la instructajul de practică,

fiecare cadru didactic coordonator fiind dator să urmărească respectarea lor

TEMATICA,

OBIECTIVELE ŞI COMPETENŢELE DOBÂNDITE ÎN CADRUL STAGIULUI DE PRACTICĂ DE SPECIALITATE Stagiul de practică va viza următoarele aspecte:    

Statutul societăţii/instituţiei unde studentul efectuează practica de specialitate

Obiectul de activitate al firmei/instituţiei

Organigrama firmei/instituţiei

Cunoaşterea concretă a modului de desfăşurare a practicii profesiilor de psiholog/sociolog

 Pentru specializarea PSIHOLOGIE – SE URMĂREŞTE DEZVOLTAREA ŞI APROFUNDAREA URMĂTOARELOR COMPETENŢE GENERALE: a

Dobândirea abilităţilor de a dezvolta planuri de intervenţie,

proiecte de cercetare şi profesionale de către viitorii psihologi,

referenţi în managementul resurselor umane şi relaţii publice,

cadre didactice preuniversitare şi universitare,

asistenţi în laboratoare şi cabinete de psihologie aplicată

Dobândirea abilităţilor de comunicare şi negociere pentru obţinerea informaţiilor privind nevoile clientului,

a capacităţii de a realiza psihodiagnoză prin strategii ştiinţifice însoţite în activităţile teoretice şi cu caracter aplicativ

Formarea şi exersarea abilităţilor de psiholog şi consilier în cât mai multe domenii: educaţional,

în arii de competenţă mass-media,

Dezvoltarea interesului ştiinţific pentru domeniul psihologiei şi varii domenii aplicative ale sale

Dezvoltarea capacităţii de a crea şi dezvolta programe,

planuri şi strategii de dezvoltare personală pentru sine şi pentru alţii,

precum şi asistenţa dezvoltării şi descoperirii de sine

Dezvoltarea capacităţii de a obţine şi disemina informaţii şi proiecte complexe şi durabile în spiritul valorilor şi tradiţiilor umaniste naţionale şi la nivel internaţional

Formarea unor competente interdisciplinare în abordarea socio-umanului

PREZENTAREA PARTENERULUI DE PRACTICĂ2 3

dimensiunea şi complexitatea activităţii

Antropologie,

Această secţiune a caietului de practică trebuie să reflecte activitatea efectivă de practică a studentului şi este obligatorie anexarea de materiale justificative (documente elaborate pe perioada practicii)

DESCRIEREA DE ANSAMBLU A STAGIULUI DE PRACTICĂ DE SPECIALITATE Se va completa de către student: locul de desfăşurare,

ATENŢIE: Această parte a caietului de practică reflectă activitatea efectivă din stagiul de practică a studentului

Este obligatorie anexarea de materiale justificative (documente elaborate şi/sau utilizate pe perioada stagiului de practică)

ZIUA 1: a

Domeniul de activitate:

Intervalul orar:

Competenţe specifice (se vor identifica şi enumera obiectivele operaţionale pentru fiecare activitate desfăşurată):

ZIUA 2: a

Domeniul de activitate:

Intervalul orar:

Competenţe specifice (se vor identifica şi enumera obiectivele operaţionale pentru fiecare activitate desfăşurată):

ZIUA 3: a

Domeniul de activitate:

Intervalul orar:

Competenţe specifice (se vor identifica şi enumera obiectivele operaţionale pentru fiecare activitate desfăşurată):

ZIUA 4:

Domeniul de activitate:

Intervalul orar:

Competenţe specifice (se vor identifica şi enumera obiectivele operaţionale pentru fiecare activitate desfăşurată):

ZIUA 5: a

Domeniul de activitate:

Intervalul orar:

Competenţe specifice (se vor identifica şi enumera obiectivele operaţionale pentru fiecare activitate desfăşurată):

ZIUA 6: a

Domeniul de activitate:

Instituţia parteneră:

Intervalul orar:

Competenţe specifice (se vor identifica şi enumera obiectivele operaţionale pentru fiecare activitate desfăşurată):

ZIUA 7: a

Domeniul de activitate:

Intervalul orar:

Competenţe specifice (se vor identifica şi enumera obiectivele operaţionale pentru fiecare activitate desfăşurată):

ZIUA 8: a

Domeniul de activitate:

Intervalul orar:

Competenţe specifice (se vor identifica şi enumera obiectivele operaţionale pentru fiecare activitate desfăşurată):

ZIUA 9:

Domeniul de activitate:

Intervalul orar:

Competenţe specifice (se vor identifica şi enumera obiectivele operaţionale pentru fiecare activitate desfăşurată):

ZIUA 10: a

Domeniul de activitate:

Intervalul orar:

Competenţe specifice (se vor identifica şi enumera obiectivele operaţionale pentru fiecare activitate desfăşurată):

ZIUA 11: a

Domeniul de activitate:

Intervalul orar:

Competenţe specifice (se vor identifica şi enumera obiectivele operaţionale pentru fiecare activitate desfăşurată):

ZIUA 12: a

Domeniul de activitate:

Intervalul orar:

Competenţe specifice (se vor identifica şi enumera obiectivele operaţionale pentru fiecare activitate desfăşurată):

ZIUA 13: a

Domeniul de activitate:

Intervalul orar:

Competenţe specifice (se vor identifica şi enumera obiectivele operaţionale pentru fiecare activitate desfăşurată):

ZIUA 14: a

Domeniul de activitate:

Intervalul orar:

Competenţe specifice (se vor identifica şi enumera obiectivele operaţionale pentru fiecare activitate desfăşurată):

ZIUA 15: a

Domeniul de activitate:

Intervalul orar:

Competenţe specifice (se vor identifica şi enumera obiectivele operaţionale pentru fiecare activitate desfăşurată):

IDEI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE/PERFECŢIONARE A STAGIULUI DE PRACTICĂ DE SPECIALITATE

Caiet de Practica

Caiet de practica - ldvgsamro

crpbrasov files wordpress 2010 03 copy of e) activităŃi de cunoaştere a problemelor specifice ale managementului instituŃiilor de învăŃământ (3) Practica pedagogică a studenŃilor este asigurată de cadre didactice din învăŃământul preuniversitar care au statutul de mentori de practică pedagogică Statutul de mentor de practică proiect155945 usamv

caiet de practica

caiet de practica

PDF Caiet de practică Universitatea Transilvania UniTBvold unitbv ro practica Caiet 20de 20practica STIINTE 20INGINERESTI pdf PDF CAIET DE PRACTICĂ I Prezentarea organizaţiei în care se euro ubbcluj ro wp content uploads caiet de practica pdf PDF

Caiet de Sarcini Foraj Orizontal Dirijat Si Subtraversari

Fisa de date Proiectare Executie Dobreni - OAR Bucuresti

Procedeul de foraj orizontal dirijat consta in pozarea fara sapatura deschisa, de cabluri, nivel calitativ, la nivelul impus de legislatie, proiecte, caiete de sarcini,   Treptele inferioare au suferit transformări, prin acţiunea de dirijare a Bistriţei pe Unde, în desene sau în jurnalele de

CAIET de SARCINI Panouri Termoizolante.doc

Annex 1 Schedule of Requirements (Caiet de Sarcini) Obiectul

icpe ca ro ap2014 modernizare caiet sarcini pdf CAIET DE SARCINI pentru atribuirea Contractului de executie „Modernizare spatii, ~1000mp, laboratoare corp J, parter si corp E, etaj 3, pentru dezvoltarea unor laboratoare si extindere cu o hala parter de circa 40 mp pe structura metalica in interiorul

Caiet de Sarcini - Zidarie

[106622] - Caiet de sarcini - Liceul Tehnologic nr 1 Sighisoara

PDF caiet de sarcini Brikston brikston ro downloads caiet de sarcini pdf PDF F10 PERETI ZIDARIE pdf ELI NP eli np ro caiet 20sarcini F10 20PERETI 20ZIDARIE pdf PDF CAIETE DE SARCINI ARHITECTURA ZIDARII,

CAIET DE SARCINI

caiet de sarcini - cstspmd

PDF Caiet de sarcini ms ro wp content uploads 2017 10 caiet de sarcini pdf PDF caiet de sarcini Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene mfa gov md CAIET DE SARCINI LP LAN 2017 v3 0 pdf PDF Caiet de

Caiet de Vacanta Clasa 1 - Matematica

Cod Titlul Cls Preţ 1197 Documentele educatoarei - Caietul

PDF Caiet vacanta rom mate I V1 interior indd Editura Corint edituracorint ro caiet vacanta rom mate mediu cl i fragment pdf PDF Caiete I Uniq İstanbuluniqistanbul caiete i pdf PDF Materiale educaționale pentru învățământul primar

Caiet de Versuri Romanesti

mebro

teraimpex ro files carti de colorat si povesti Antologie de versuri pline de muzicalitate, sugestiv ilustrate 11 00 EDITURA CD PRESS Florica Magura Proiecte tematice Caiet pentru nivelul I (3 5 ani) cuprinzănd 80 de fişe pentru aplicarea metodei proiectelor 12 50 EDITURA CD PRESS Filofteia Grama, Mioara

Caiet Lp Respirator

Download book PDF - Springer Link

PDF Caiet de sarcini IMSP Spitalul Clinic Republicanscr md upload editor iulie Caiet de sarcini sala conferinta pdf PDF FA334 Manual WB cdr Conrad produktinfo conrad 093066 an 01 ml ELRO KOHLENMONOXID MEL de en nl es

Home back Next
<