PDF- kérdezte Cagliostro, olyan ember é -Roman Ingarden - Balassi Kiadó - Cagliostro rejtelmes élete

Description

NNCL433-346v2

RAYMOND SILVA

CAGLIOSTRO REJTELMES ÉLETE

GONDOLAT – BUDAPEST,

A fedélterv Fonyódi Katalin munkája

A kiadásért felel a Gondolat Könyvkiadó Igazgatója Szedte a Nyomdaipari Fényszedő Üzem 83

az MSZ 5601-59 és 5602-55 szabvány szerint

A mű eredeti címe: Joseph Balsamo alias Cagliostro

Fordította

HEGEDŰS ÉVA

ISBN 963 281 327 8 Copyright © 1975 francia eredeti,

valamint német kiadás by Ariston Verlag,

Genf © Hegedűs Éva,

Hungarian translation ELEKTRONIKUS KIADÁS MADÁRFEJŰEK TÁRSASÁGA NNCL433-346v1

TARTALOM Bevezetés Előszó I

A londoni felvonás Az első nyakék-ügy A “Reménység” páholy Kopók az üldözött nyomában II

született Giuseppe Balsamo Romlott ifjúság A máltai kereszt árnyékában Lorenza színre lép Előkelőségek kerítője Ki a tűzzel játszik,

Egyik szabadkőműves páholyból a másikba IV

Strasbourg – a jótevő Nagy Kopt V

Bordeaux és Lyon – átmeneti dicsőség VI

Párizs – ködbe vesző dicsőség VII

A királyné nyakékének ügye VIII

Viharos londoni száműzetés IX

Vihar előtti csend X

Róma – a kaland vége XI

Epilógus

BEVEZETÉS Bőséges irodalom foglalkozik Cagliostróval

Nem kevés azonban a feltáratlan terület,

sok forrást nem derítettek még fel

Számos munkában – bízvást mondhatjuk,

hogy a többségben – ugyanazok a hibák ismétlődnek meg,

és igen körültekintőnek kell lennünk,

hogy elkülönítsük a valóságot attól,

hogy kirostáljunk egy sereg neki tulajdonított kijelentést és hogy felfedezzük igazi személyiségét ama gyanús históriák s'kapcsolatok egyvelege mögött,

amelyek csak életrajzíróinak képzeletében léteztek,

beleértve a kortárs biográfusokat is

Cagliostrót sokáig és főként Franciaországban az Alexandre Dumas regényében szereplő Joseph Balsamóval azonosították,

ezzel a regényírói találékonyságból – vagy tán éppen annak ellenére – született szabadszájú hőssel,

akinek a kalandjai ugyan meghökkentőek,

de teljességgel légből kapottak

A történészek,

akik megkísérelték életre kelteni Cagliostro alakját,

ritkán bizonyultak tárgyilagosnak

Két csoportba sorolhatók: egy részük valamiféle istenségnek,

megszállottnak tekintette őt,

aki azért szállt le a földre,

hogy égi üzenetet közvetítsen,

hogy meggyógyítsa kora embereit és utódaikat,

hogy beavassa rítusaiba azoknak a tömegét,

akik a tökéletességet keresték,

mert hiszen sorra megdőltek a régi hitüket alkotó értékek

Mindezt előrebocsátva meg kell jegyeznünk,

hogy még tragikus bukását megelőzően sem voltak sokan szabadkőműves barátai közt,

akik az ő tanítását vallották

Az ellenkező végletet azok a historikusok képviselték,

akik semmi egyebet nem akartak látni Cagliostróban,

az általános hiszékenységet a maga javára kihasználó sarlatánt

E történészek rosszhiszeműsége nyilvánvaló: igazában csupán átvették a különféle rágalmakat,

amelyeket többek közt a királyi rendőrség és a Mária Antoinette királyné körüli klikk által lepénzelt Théveneau de Morande terjesztett,

a királyné ugyanis nem tudott belenyugodni,

hogy felmentették Cagliostrót a nyakék-ügyben

A történetírás e művelői saját céljaikhoz igazították és a legcsekélyebb aggályt is elvetve magyarázták a tényeket,

csak hogy alátámaszthassák téziseiket és vitathatatlanná tegyék előre gyártott elgondolásaikat

A mi feladatunk az volt,

hogy kiselejtezzük a részint Cagliostro korára visszamenő dokumentumok tömkelegéből mindazt,

ami csak pletyka és fecsegés,

eltekintsünk a neki tulajdonított levelektől,

fogsága alatt sebtében papírra vetett néhány soron kívül egyetlen autentikus levele sem ismeretes,

és nincs semmiféle bizonyosan neki tulajdonítható levelezés

Ami Cagliostro ügyvédeit illeti,

azok ügyismertetéseiket olyan érvekkel tűzdelték meg,

amelyek nem mindig váltak kliensük javára,

egyes esetekben pedig éppenséggel kiszolgáltatták őt szánalomra méltó végzetének

Ennek a munkának nem célja,

hogy demitizálja az embert vagy hogy lerombolja a körülötte levő legendákat

Cagliostro mozgalmas élete elég gazdag meglepő fordulatokban ahhoz,

hogy megkísérelhessük olyannak bemutatni,

ahogy megjelent a maga korában,

ebben a fogyatékosságokkal és szertelenségekkel tűzdelt 18

században – hogy felmutassuk kétségtelen gyógyító adottságait,

fel-feltörő nagylelkűségét,

hitét egy láthatatlan világban,

ahol követői feltétlenül megtalálják majd az élet értelmét és annak a reményét,

hogy örökre egymásra találnak a boldogok királyságában,

a kiválasztottak birodalmában

ELŐSZÓ Cagliostro a 18

század Európájának tipikus jelensége

Sokarcú személyiség,

tökéletes képviselője egy haldokló társadalomnak,

amely minden új gondolatra és minden kalandosságra egyaránt fogékony,

képtelenségekért rajong,

mai szóhasználattal kontesztál

A hatalom és a pénz akkori birtokosai – akik személyükben általában ugyanazok voltak – hatása alá kerültek,

szószólói lettek a szabados elméleteknek,

holott ezek az elméletek elsősorban épp őket vették célba

Falták azokat az újságokat,

füzetecskéket,

röplapokat,

az egyház tekintélyét és a rendszert támadták,

amely elhalmozta őket mindennel,

de amelyet mégis sajátságos könnyelműséggel és keserű élvezettel ócsároltak

Az uralkodó arisztokrácia,

tehetetlenségből vagy unottságból,

gyakran szegődik a létére törő forradalom cinkosává

Ez a jelenség nem volt francia sajátosság

Egész Európában a szabadság szele fújt,

a hatalmat kézben tartó tekintélyek alóli felszabadulás szele

A reformokat nemcsak a kisemberek,

a parasztok és a polgárok kívánták,

akiket kemény munka és az adószedők szipolyozása sújtott,

hanem az arisztokraták és a jómódúak is: a “filozófust” játszották,

csakhogy korszerűnek tartsák őket,

és így azokat bátorították,

Az ilyen légkör minden végletnek kedvez

Teozófusok és misztériumok magyarázói,

illuminátusok és álomlátók gyors dicsőséget élveznek,

hogy aztán – gyakran érdemtelenül – kegyvesztetté váljanak

Rövid élete alatt (ötvenkét évesen halt meg) Cagliostro a kalandot testesítette meg a legvonzóbb és egyben a legsorsszerűbb módon

Számos kortársa önmagára ismert benne,

s így el kellett veszítenie lába alól a talajt,

mihelyt nem tudta fenntartani az önnönmagáról kialakított és elterjesztett kétértelmű,

talányos képet: egy félistenét,

aki azért jelent meg a földön,

hogy egy üzenet hirdetője legyen

Cagliostro életével fizetett makacssága és hibái baljós sorozatáért

Megrészegült rajongói dicséreteitől,

és kábulatában nem volt képes elkerülni az ellenségei állította kelepcéket

hogy letéteményese a nagy titoknak,

és elhivatottságát szilárdan,

állhatatosan követte

Egyesek mélyen tisztelték,

mások gyűlölték,

az ördög cimborájának gyalázták

Minden kalandor csaló – mondta Casanova

Ha Cagliostro nagyszabású kalandor volt is,

látszatok révén kerekedett felül s

ellenállhatatlan szükségtől hajtva mindig másnak adta ki magát – hiszen a Cagliostro is felvett név volt –,

lekötelező és segítőkész egyéniség,

aki bőkezűen ontotta tanácsait,

Hogy nevet cserélt,

legfeljebb élete vége felé,

ha felidézzük a szabadkőművesség szabályait

“Minden (lelki) keresztelés következtében meghal a régi,

bűnös ember azért,

hogy világra jöjjön egy újjászületett ember

” Ribadeau-Dumas többek közt Paracelsus példáját említi

az ő valódi neve Theophrastus Bombastus volt

Pályája kezdetén Cagliostrót a nagy hatalmú máltai lovagok avatták be Szent János misztériumába,

az okkult tudományok ismeretébe

Kétségtelen,

hogy nem álnokságból fakadnak elterelő,

mihelyt inkognitóját próbálják áttörni,

Bizonyos,

hogy mindenkire hatással volt

Ócsárlói felcicomázottnak,

túl díszes ruhákkal,

tollas kalpaggal kérkedőnek gúnyolják ugyanazt a Cagliostrót,

akinek tanítványai épp mértéktartó öltözködését említik

A svájci Bürkli Bázelben találkozott vele,

hogy “ruházata igen egyszerű és természetes volt”

Clemente Vannetti a Trento környéki Roveretóban ismerte meg

ő így ír róla: “ruházata tiszta volt,

Ezt a mondatot az evangéliumok stílusát utánzó latin nyelvű naplóféléből idéztük,

amit Clemente Vannettinek tulajdonítanak,

címe Liber memoralis de Caleostro cum esset Roboretti

Ezt a dokumentumot nevezték Cagliostro Evangéliumának

Photiadès1 adta közre Vannetti egy 1786-os levelét,

amelyben arról számolt be Ippolito Pindemonténak: “Írtam Planudus stílusában egy latin krónikafélét Cagliostro cselekedeteiről,

aki mintegy negyvenhat napot töltött Roveretóban

” Saját bevallása szerint Cagliostro lenyűgözte

Bármilyen részrehajló is,

nem hanyagolható el Vannetti tanúsága

Annyi máshoz hasonlóan,

akik közelről látták Cagliostrót,

őt is elkápráztatta az a fantáziaképekből szőtt univerzum,

ahová ez az ember csábította híveit

Akiket viszont nem tudott magával ragadni,

közmegvetésre ítélték

Visszaemlékezéseiben (amelyeket nem árt fenntartással fogadnunk) így ír Cagliostro: “Sok butaságot és rágalmat firkáltak rólam,

mert az igazságot senki sem ismeri

De ha meg kell halnom,

hátrahagyott jegyzeteimből megtudják,

Ha hagyott is hátra kiadatlan írásokat,

azok ott szunnyadnak a vatikáni levéltárban,

hacsak nem vetették őket halála után máglyára – és ez látszik valószínűbbnek

Les vies du Comte de Cagliostro

Grasset,

Hű képet rajzolni Cagliostróról – nos,

Nem mondták-e már életében,

hogy két különböző portrét lehetne róla festeni: mindkettő hasonlítana rá és ugyanakkor a lehető legkülönbözőbbek lennének

A Cagliostrót ábrázoló szobrok s'metszetek – ezeket pedig autentikusaknak tekinthetjük,

hiszen rajtuk van a neve – megerősítik ezt a kortársi ítéletet

Az Aix-en-Provence-i múzeumban van egy Houdon faragta mellszobra,

s fennmaradt egy Bartolozzitól származó,

Londonban kiadott metszet,

a következő gonoszul ironikus verssorokkal: Lásd e különös embert: fennkölt tudása A mohó halált nap mint nap kijátssza,

És más érdek sose alázza Csak az emberiség örök java

Chapuynek Brion de la Tour festménye alapján metszett arcképe alatt szintén Cagliostro neve olvasható,

meg a következő sorok: Az Emberbarátnak ím lásd vonásait Ki naponként osztja szerte áldásait,

Életet hosszabbít,

A Hasznosnak vágya hű szívét hevíti

Mindhárom mű hasonló arcvonásokat mutat: terjedelmes fej,

érzéki,

Ezzel szemben Le Gay 1778-ban festett portréja – ma a versailles-i múzeumban látható – és egy másik,

ami Fragonard ecsetje alól került ki,

teljesen elütő benyomást ad modelljéről

Az orr – különösen Le Gay-nél – nemes vonalú,

ajka keskeny s'szeme nem kidülledő,

Azt hihetnők,

hogy ezek az arcképek nem ugyanarról az emberről készültek

Kétségtelen,

hogy a kortársak nagyon is eltérő szemmel látták Cagliostrót

És ugyanezt mondhatjuk a történészekről is,

akik megpróbálják alakját életre kelteni

De hasonlóan egymásnak ellentmondó hatást keltett Cagliostro azokban,

Beugnot gróf így írja le: “Mintha külön arra a célra formálták volna,

hogy az olasz komédiában Signor Tulipano szerepét alakítsa: középtermetű volt és elég kövér,

bőre olajbarna,

Frizurája újnak számított a franciák szemében: sok kis fonatát hátul amolyan lófarokban fogta össze,

ezt akkoriban cadogan névvel illették

Aznapi öltözéke: francia szabású,

gazdag spanyol hímzéssel díszített skarlát színű mellény,

kardja elvész a ruhaszárnyban,

hímzett kalapján fehér toll

Öltözete díszességét csak fokozták csipke-kézelői,

több értékes gyűrűje és cipőgombjai,

hogy bízvást értékes gyémántoknak vélte mindenki

” Ez aztán különcködő ruházat a javából: mintha csak egy Molière kifigurázta márkit látnánk az előző század letűnt idejéből előlépni

Érezhető,

hogy Beugnot nem táplált semmiféle jóindulatot modellje iránt – és lám,

az valamiképpen mégis megejti őt

Mert hamarosan így folytatja: “

Ez az alak,

úgy ahogy volt,

akaratom ellenére lenyűgözött

” Később pedig: “Ha fölvetett egy témát,

a gesztusai felsőséges magabiztosságot árasztottak

hogyan írja le Cagliostrót Lavater egy Goethéhez szóló levelében,

amit a címzett kérésére fogalmazott

“Cagliostrót mintha egy darabból öntötték volna,

de közönségessége túl gyakran visszariasztó

Ne tartsa filozófusnak,

inkább holmi titkokba bódult alkimista,

képzelgő asztrológus – à la Paracelsus

Ettől eltekintve alig vagy semmi hibát se találni benne

Súlyos sziklatömb,

amelynek elképesztő tömege lenyűgözi érdeklődésünket

Cagliostro azt mondja,

Állítólag szemtől szemben látja a hét égi angyalt,

s éppúgy megérintheti őket,

élő hallgatóságát

Tegyük fel

De nem ragadja-e gőgje olyan szavakra,

amelyek túlszaladnak gondolatain

aki annyira távol esik a közönséges sarlatántól,

mégis egyfajta sarlatánságban bűnös

Csúfot űz belőlem,

mikor orvosi kötelességeit emlegeti,

csak hogy kitérhessen kérdéseim elől

De van még más is,

Mágusnak túlságosan is kevéssé vonzó,

hiányzik belőle a testi vagy érzelmi vonzerő

Egyáltalán nem látszik szédelgőnek

Mégis mindennek ellenére Cagliostro sokszorosan felülmúlja a mindennapi embereket

a svájci protestáns teológus,

költő és filozófus mindenki másnál illetékesebb volt a véleménnyilvánításra: Hiszen A fiziognómia tanulmányozásának művészete című könyve tette híressé nevét

Végül még egy említésre méltó tanúság,

Vannetti feljegyzése: “Cagliostro igen kellemes megjelenésű volt,

középmagas,

kövér arcú s'noha testes,

mégis könnyedén járt-kelt,

Friss volt az arcbőre,

mélyenülő szeme élettelien csillogott

Mikor rokonszenvesen hangzó,

kifejező mozdulatokkal kísért beszéde közben égnek emelte szemét,

megrészegít egy magas szellem

” Később kissé elbizonytalanodva Vannetti így folytatja: “Van elég ok a kételkedésre (

ez az ember és ítéletet majd csak akkor lehet róla alkotni,

ha élete befejeződvén kiderül,

” Mi mást olvashatunk ki ezekből a megnyilatkozásokból (s közöttük nem idéztem azokat a híveiét,

akik sorra az “isteni” és “tökéletes” jelzőkkel illették),

hogy aki érintkezésbe került vele,

a Cagliostro mágikus egyénisége által keltett érzelmek alapján ítélt róla

Egyesek számára Cagliostro isten volt,

másoknak viszont sarlatán

Nincs középút: vagy magával ragadta vagy taszította az embereket,

így van ez a legtöbb olyan személlyel,

aki kiemelkedik a középszerből és alkalmat ad a bírálatra

Cagliostro,

hogy magabiztosan lépett fel,

sőt hiszékenynek

Képtelen volt valahol megállapodni

A változtatás örök szükséglete hajtotta

Itt ünnepelték,

Strasbourgban mint emberbarátot ismerték,

Londonban szélhámos híre volt

egyszóval ugyanannyiszor kóstolta meg a sikert,

Állítólagos látnoki adottságai ellenére sosem volt képes megkülönböztetni a barátot és az ellenséget

Hírneve nem szeplőtlen

Kalandor a szó jó és rossz értelmében,

aki bizonyára a szabadkőművességhez fűződő kapcsolatai révén már nem teheti azt,

Nehéz elképzelnünk,

században a különféle szektáknak

Téves a feltételezés,

hogy pusztán a rendszer ellenzéki csoportjai

hogy már nem ismerték el a monarchia isteni eredetét,

akiket megijesztett a terjedő ateizmushullám és megütközött az enciklopédisták racionalizmusán,

a szabadkőművesség felé fordult,

ahol az ihletett szónokok szavai a biblia tanításaival és az alkímia fejtegetéseivel egyaránt kibékítették őket: tudomány,

vallás és mágia jól megfértek tanításaikban

Klerikusok,

irodalmárok jöttek össze a páholyokban

A híres orléans-i herceg,

Égalité Fülöp,

aki később a vesztőhelyen végezte,

a szabadkőművesség főpapjainak egyike volt

Újjáéledt a rózsakeresztesek okkult mozgalma,

tagjai teozófusoknak és kabalistáknak hitték magukat

A fejekben a legnagyobb zűrzavar uralkodott

Közeledett a forradalom

Csodálkozhatunk-e tehát,

aki indulásakor a semminél is kevesebb volt,

megrészegült a dicsőítéstől,

az új egyház szentélyének megtisztítására hivatott mestert látták benne

? Nem voltak titkos szenvedélyei

Legkönyörtelenebb ellenségei sem találtak foltot erkölcsein

Nem voltak szerelmi kalandjai

Hű maradt feleségéhez még akkor is,

mikor az ellenségeihez pártolt

Játszhatna-e Cagliostro korunkban valami szerepet

az ezoterikum megismerése mindig is igéző hatalom,

század embere szívesebben álmodozik az űr felfedezéséről,

s inkább lelkesedik a tudósok munkájáért,

akik a világ eredetét és földi létünk okait kutatják

A mágusok pedig nem divatosak,

nem jegyzik már a sugallatokat

Cagliostróból napjainkban minden bizonnyal csillagjós vagy kuruzsló válnék,

akiket hatalmába kerítene nyugtalanító és zavaros személyisége

Cagliostro az illúziók mestere volt

Nem változtatta meg kora eseményeinek menetét,

nem is befolyásolta erkölcseit vagy szellemi divatját,

különcködései,

forgandó szerencséje rendkívüli lényt formálnak belőle

Számos író tollat ihlette meg: Goethé-ét,

Dumas-ét,

Gérard de Nervalét,

hogy csak a leghíresebbeket említsük

Nem is olyan köznapi dolog számtalan mítosz elindítójának lenni

Neve ma is megfog,

megtartotta mágikus hatalmát

Cagliostro története mese felnőtteknek,

könnyes mese

A LONDONI FELVONÁS 1776-ban Anglia zaklatott napokat él

György királyi támogatásával tory kormány lépett a whigek helyére

Az amerikai angol gyarmatok fellázadtak,

Washington ünnepélyesen proklamálta a függetlenséget

A katolikus Írország – már ekkor is – lázadozik,

és néhány év múlva részlegesen ki is elégítik igényeit,

a Dublinban létrehozott külön parlamenttel

Terjeszkedik a főváros

Új városnegyedek emelkednek,

Marylebone,

Hanover Square

London a kereskedők városa,

ők szabják meg a törvényt és hatalmas vagyonokat halmoznak fel

Nagy a forgalom,

spekulálnak a hiszékenyek számlájára,

akik aztán szomorú véget érnek,

felkötik magukat vagy a Temzébe ugranak

A kor újságjai tele vannak az ilyen drámákról szóló hírekkel

A Franciaországot megrázó eszmei forrongás felzaklatja a kedélyeket,

és bizalmatlan fogadtatás várja az idegeneket,

akik tarsolyukban meglepő hírekkel érkeznek Londonba

Ez a puritán és zárkózott város másfelől viszont nyitva áll minden újdonság és különcség előtt,

ami olyan kedves minden angol szívének

Az erkölcsök lazasága korábban csak az előkelőek előjoga volt,

de mostanra kiterjedt a társadalom minden rétegére

Elszaporodtak az okkultizmus művelői,

összejöveteleket tartanak,

és bizonyos körök olyan praktikákra vetemednek,

melyeket az elborzadt lelkipásztorok az ördög művének minősítenek

Ez a zavaros légkör fogadja az 1776 júniusában felesége,

Serafina társaságában London városába érkező Alexandre de Cagliostro grófot

Serafinát mindenki szépnek mondja,

és ezt arcképei is tanúsítják

Világos gesztenyeszínű haja,

porcelánkék szeme méltó Gainsborough ecsetjére

Képzelné valaki,

? Cagliostro a porosz király szolgálatában álló olasz kapitányként mutatkozik be

Néhány hónap múlva előlépteti: ezredessé nyilvánítja magát

A házaspárt gazdagnak tartják,

és az is

ékszerben és ezüstneműben közel háromezer font sterlingem volt

” Hatalmas összeg ez abban a korban

A házaspárnak ezenfelül pompás ruhatára,

értéktárgyai és igen szép ékszerei vannak

Cagliostro és Serafina a Whitcomb Street 4

a Leicester Fields közelében,

Julietnél rendezkedik be,

nála bérelnek tágas lakosztályt

Egyikük se beszél angolul

Cagliostro egy sok gesztussal kísért keveréknyelven próbálja kifejezni magát: anyanyelvéhez,

arab és spanyol szavakat vegyít

Alighogy megérkezett,

Cagliostro egy nagy,

utcára nyíló dolgozószobába zárkózik

Titokzatos alkimista műveletekbe kezd

Porokat elegyít,

ólmot olvaszt,

Később azt állítja,

Kemencéiből lángok csapnak ki és fekete füst gomolyog kéménye fölött

Ez persze izgatja a bámész utcanépet

Cagliostróék senkit se ismernek

Juliet bemutat nekik egy bizonyos Madame de Blévaryt

A szegény és szolgálatkész nő ugyanabban a házban lakik

Serafina nagyon unatkozik,

felfogadja társalkodónőnek,

a gróf pedig egy volt szeminaristát,

az olasz Domenico Aurelio Vitellinit veszi fel titkárnak

őt is szolgálatkész szállásadónője hajtotta fel

Vitellini,

akit a játék juttatott tönkre,

Arra készült,

hogy belépjen a Jézus-társaságba,

de a Szentatya feloszlatta a rendet

Londonba sodródva nyelvtanárnak titulálja magát,

és angolleckéket ad Cagliostróéknak

Késedelem nélkül betelepszik hozzájuk,

apró szolgálatokat tesz nekik,

s hamarosan nélkülözhetetlenné válik

Cagliostro megnyitja előtte laboratóriumát,

Vitellinit elkápráztatja,

és városszerte terjeszteni kezdi,

hogy egy rendkívüli ember szolgálatában áll,

aki mérhetetlenül gazdag és bőkezű adományokat ad a szükséget szenvedőknek

Erre a hírre a kérelmezők csapatostul árasztják el Cagliostro házát

Közéjük furakodik két erősen kétes figura

A férfi,

Lord William Scott,

Mary Fry valójában Scott szeretője,

de már három gyermeke van tőle

A díszes pár miatt aztán Cagliostro hamarosan börtönben találja magát

AZ ELSŐ NYAKÉK-ÜGY 1776

november 14-e lottóhúzás napja Angliában

Cagliostro azt állítja,

hogy “sikerült bizonyos eredményre jutnia az asztrológiai számításokban”,

és bejelenti,

hogy a húszas számot teszi meg

Scott kis összeggel fogad és nyer

Három nap múlva Cagliostro szerint a huszonötös számot húzzák majd ki

A jóslás beválik,

és Scott számára csinos kis summát,

November 19-én újabb húzás,

Cagliostro kétségtelenül elemében van,

barátainak most az ötvenötös és ötvenhetes számokat tanácsolja

Scotték,

Vitellini és Madame de Blévary bizonyosak lévén jóstehetségében újból szerencsét próbálnak,

és kisebb vagyont nyernek

Egyszerű véletlen volt vagy igazi előrelátás

? Ezt már sose fogjuk megtudni

Ám Cagliostrót még ugyanazon a napon ki tudja miféle aggályok fogják el,

Be is zárja ajtaját a tolakodók előtt,

akik tehetségét kihasználva könnyűszerrel akartak meggazdagodni

Azok viszont nem így gondolják

És mind könyörög,

kérleli,

hogy változtassa meg elhatározását

Semmi sem használ

Jóslatai már olyan mohó étvágyat s'persze szóbeszédet is keltettek – félő volt,

hogy a rendőrség üti bele végül az orrát ügyeibe

A játék ördögétől sarkallva Scott most mindent egy lapra tesz fel

Beerőszakoskodik Cagliostróékhoz,

és Serafina grófnét egy négy-öt guinea-t érő szőrmeköpennyel ajándékozza meg

Cagliostro,

hogy megsérti a visszautasítással,

még aznap elküld neki egy huszonöt guinea-s aranyszelencét

Azután pedig elhatározza,

hogy nyugalma érdekében soha többé nem fogadja ezt a kellemetlen párt

De aki így határozott,

nem ismerte elég jól az állítólagos Lady Scottot

Mary Fry elérte,

a lába elé vetette magát és könnyek közt esküdözött,

hogy szeretője eljátszotta a lottón nyert pénzt

“Scott gátlástalan fickó – vallotta meg –,

elég gyenge voltam és hozzákötöttem az életemet,

most meg magamra hagyott három gyermekünkkel

”2 Serafinát “meghatotta a teremtmény szomorú sorsa”,

és közbenjárt férjénél

Cagliostro szánalomból végül hajlandó volt tanácsot adni neki: játssza meg a december 7-i húzáson a nyolcas számot

Mary Fry összeszedte minden pénzét,

zálogba rakta legnagyobb értékeit

És a nyolcas szám jött ki a szerencsekerékből

Vitellini naplójában beszámol Mary Fry alias Lady Scott diadaláról

Vitellini 421 guinea-t és 460 font sterlinget nyert bankjegyekben,

ezek után még 20 guinea-t zsebelt be közbenjárásáért

Ami Scottot illeti,

ő 700 guinea-t nyert a nyolcas számmal

Az előadott szakítási mese persze kitalálás volt

Mary Fry és Scott egy húron pendültek Cagliostro kihasználásában

Másnap az örömittas Mary elrohant Cagliostróhoz,

hogy újabb jóslatokat tud majd kicsiholni belőle

hogy megajándékozzam a vagyonnal,

amit szereztem – mondta neki

– Semmit se fogadok el – válaszolt a gróf –,

Azt tanácsolom,

jóasszony,

költözzék vidékre a gyermekeivel

Vegyen vissza mindent,

ne tegye be többé hozzám a lábát

A játékosok étvágya azonban csillapíthatatlan

Szenvedélyük nem ismer féket,

hiszen egy tévedhetetlen jós súgja a fülükbe a lottó nyerőszámait

Mit tegyenek,

hogy újabb jóslatokat kaphassanak

? Cagliostro grófné elfogadott egy szőrmeköpenyt,

vásároljuk meg a cinkosságát egy még szebb Lettre du comte de Cagliostro au peuple anglais (1786,

Bibliothèque Nationale K

És a Scott-pár,

Vitellini beavatásával húsz font sterlingért egy duplafenekű aranyszelencét vásárol

A felső részbe füvekből készült port raknak,

Alulra pedig gyémánt nyakéket rejtenek: egy Princes Street-i ékszerésznél vették kilencvennégy fontért

Vitellini elviszi Mary Fryt Cagliostróékhoz

Serafina ártatlanul vesz egy csipetnyit az illatos porból

És mivel visszautasítja,

az intrikusnő zokogva veti magát a grófné lábához

Öladységének úgy látszik nem került fáradságába a könnyhullatás

! Nehogy megbántsa a hölgyet,

Serafina elfogadja a mérgezett ajándékot

És mikor másnap a rejtett részben felfedezi a szép,

hatvankét briliánsból álló nyakláncot,

A felháborodott és dühöngő Cagliostro megparancsolta,

hogy küldje vissza Fry kisasszonynak a szelencét és a nyakéket,

ezt azonban Serafina nem teszi meg

Férje pedig nem erőszakoskodik,

hogy “félt: megsérti és megalázza Mary Fryt ezzel a megkésett visszautasítással”

Bizony van úgy,

hogy a leghíresebb látnokok jóstehetsége is csődöt mond

A “REMÉNYSÉG" PÁHOLY Ugyanebben az 1777-es esztendőben nagy ceremónia zajlik le a Sohóban,

a Gerard Street sarkán álló King's Head fogadó egyik termében,

ahol a “Reménység” páholy tartja összejövetelét

A skót rítusú szabadkőművesek közé három felettébb különböző társadalmi állású személyt fogadnak be

Az egyik egy Pierre Boileau nevű szobainas,

bizonyosan francia származású,

a másik a Ricciarelli névre hallgató olasz muzsikus,

végül a harmadik Giuseppe Cagliostro “szicíliai származású,

brandenburgi regiment ezredese”

Kárba veszett fáradság lett volna bizonyítványt kérni a büszke katonai rangról

! Ennek a szabadkőműves összejövetelnek a jegyzőkönyve előkerült a levéltárakból

Akárcsak a többi jelöltnek,

Cagliostrónak is be van kötve a szeme

Felemelik a levegőbe egy csigára szerelt kötélen

amit a halántékához kell szorítania,

végigcsinálják a szabadkőműves beavatás összes rituális próbáját,

végül felszólítják,

hogy ismételje meg a következő esküt: “Én,

Giuseppe Cagliostro,

a Mindenség Nagy Építőmesterének,

valamint annak a tiszteletre méltó gyülekezetnek a színe előtt,

amit feletteseim parancsolnak nekem: vállalom,

hogy a feletteseim által kimért büntetés terhe mellett vakon engedelmeskedem utasításaiknak,

és hogy sem élőszóban,

sem írásban nem fedem fel a titkát azoknak a misztériumoknak,

A beavatás percében,

mikor a nagymester testvéri csókkal illette,

Cagliostro megremegett – írja Ribadeau-Dumas3,

akitől a szabadkőműves rituáléra vonatkozó leírás egyes részleteit átvettük –,

a nagymester pedig kezét homlokára téve így szólt: “Lélegzetemmel új emberré szentellek,

tökéletesen új emberré,

amilyennek a jövőben kell lenned

” Így lett Cagliostro egyetlen napon inas,

méghozzá a skót rítus szerint

A beavatás reveláló erejű volt Cagliostro számára

A továbbiakban már egész életét ez a tény határozza meg

Számos cselekedetének nem foghatjuk fel az értelmét,

ha nem hozzuk összefüggésbe a skót rítusú szabadkőművességhez tartozással

A többi szektával ellentétben a skót szabadkőművesség közvetlenül a katolikus tradícióhoz kapcsolódott

Patrónusuknak Szent Jánost,

az Apokalipszis és két nevezetes levél feltételezett szerzőjét tekintették,

esküt János evangéliumára tettek

tehát alapos joggal – noha nem minden naivitás nélkül – vallja magát később Cagliostro a kereszténységhez tartozónak

Vagy talán nem írta le James Anderson lelkész is A szabadkőművesség alkotmányának könyvében: “Rendünkben ott van a vallás és csakis a keresztény vallás,

s annál is nehezebb elválasztani tőle,

mert ez az alapja és támasza

az oxfordi egyetem doktora 1737-es beszédében a szabadkőműveseket a szentföldi kereszteslovagok és a jeruzsálemi Szent János ispotályos lovagok igazi utódainak nevezte

A páholyok a rózsakeresztes testvériségek folytatói,

ezekben pedig a keresztény színezetű ezoterikus tanok és az alkímia iránt lelkesedők gyülekeztek

A katedrális-építőktől,

a kőfaragóktól vették szimbolikus szerszámaikat,

vakolókanalat és emblémáikat,

a háromszöget és a körzőt

A szabadkőművesek azután megőrizték ezeket a jelvényeket

Az angol páholyok a franciákat megelőzve váltak híressé

Az angoloknak tetszettek az önmagukon való felülemelkedés,

az emberek közti testvériség,

egyenlőség és tolerancia elvei

A tegnapi és mai angolokban a kíváncsiságnak és lelkesedésnek nem is sejtett tartalékai rejlenek,

vonzzák őket a különös szerelmek,

és néha perverz gyönyört okoz nekik a szent dolgok profanizálása,

amivel leküzdhető az élettől való tipikusan brit irtózás,

más néven a spleen

Hiram fiai tisztának tartották magukat,

miközben a szabadkőművesség szentélyeibe léptek

Cagliostro

Arthaud,

A svéd Emmanuel Swedenborg,

ez a látnok és teozófus kétségtelen befolyással volt Cagliostróra

Mágiával fűszerezett misztikus írásaiban kijelentette,

hogy a szellemek világa beburkolja a földieket,

hogy ott vannak körülöttünk az angyalok és démonok,

s tetteik viselkedésünk szerint kedvezők vagy károsak lehetnek

Krisztus halála,

a világosság győzelme a sötétség felett

A szeretet útján érkezhetünk el hozzá

az emelkedett lelkek pszichikai érintkezésbe juthatnak az égi szellemekkel

Ez a theurgia néven ismert elgondolás,

ami egy végtelen világba merülést ígért a híveknek,

elbűvölte Swedenborg követőit

A sugallatok eme illusztris hirdetőjének olyan sikere volt,

hogy az angol fővárosban még életében Swedenborg-társaságot alakítottak

Hatezer tagja volt

Napjainkban is vannak ilyen csoportok Angliában és az Egyesült Államokban

KOPÓK AZ ÜLDÖZÖTT NYOMÁBAN Hogy az ajtaját ostromló kérelmezőktől meneküljön,

Cagliostro – akiről azt hirdették,

hogy nemcsak a nyerő számokat ismeri,

hanem aranyat és gyémántot is képes csinálni,

kicsiből nagy gyöngyöt hizlalni,

egyszóval hogy csodákat művel – elköltözött a Suffort Streetre

Scotték Vitellini útján értesülve erről sietve kibéreltek ugyanebben a házban egy üresen álló lakást,

“úgyhogy – írja Cagliostro – akármennyire is bosszantott,

lehetetlen volt nem látnom Mary Fryt”

Mary tovább zaklatta a házaspárt

Megint azt adta elő,

véglegesen visszavonul vidékre

Ám ez alkalommal nem használt se könny,

Erre viszont elhatározta,

hogy bosszút áll és valahogyan megszerzi a bűvös könyvet (amiből kiolvashatók a nyerő számok),

éppúgy,

mint a “konszolidánsként” emlegetett rózsaszínű port,

amit úgymond a mágus a fémek átalakítására használt

A komédia most tragédiába csap át

Cagliostro ördögi manőver áldozata lesz,

amit Scotték kétséget kizáróan Vitellini cinkos közrejátszásával dolgoztak ki

február 7-én este tíz óra felé fél tucat rendőr tör be a Cagliostrolakásba

Főnökük,

William Saunders letartóztatási parancsot hoz és közli a gróffal,

hogy Mary Fry eskü alatt olyan vallomást tett,

amely szerint Cagliostro tartozik neki “százkilencven fonttal,

sőt még ennél is többel a neki kölcsönzött,

kifizetett és átruházott pénz,

a nevezett panaszos részéről eladott és leszállított áru és értékpapírok fejében”

Saunders parancsot ad Cagliostrónak,

mikor a szomszéd szobából különös zaj hallatszik

Reynolds királyi biztos úr és Broad,

Mary Fry

szolgája csapják a lármát,

miközben Scott segítségével feltörik Cagliostro szekrényét

Scott magához kaparintja a híres kéziratot,

a gyémánt nyakéket tartalmazó szelencét meg több írást – ezek közt ott van egy kétszáz fontról szóló bankjegy Scott és cinkosa,

Mary Fry aláírásával

Cagliostro tiltakozik,

háborog,

Saunders elviteti

Az éjszakát a rendőrségen tölti

A gróf vissza akarja szerezni szabadságát

kezes hiányában “ezer font sterlinget,

aminek gombjában briliánsokkal kirakott felhúzható óra van,

ezenfelül a felesége és saját maga óráját” letétbe helyezi Saundersnél

Cagliostro azt hiszi,

hogy megszabadult a zaklatástól,

Másnapra otthon van

Éjfélkor egy több altiszt kíséretében érkező rendőrtiszt dörömböl az ajtaján

A rendőrtiszt kijelenti,

hogy Mary Fry feljelentésére – megint az ő keze van a dologban – eljárást indítanak ellene

Őt mágiával,

feleségét boszorkánysággal vádolják

Most lett csak igazán komoly a dolog

Cagliostróék az éjjelt mégis otthon tölthetik “néhány guinea jóvoltából,

amit a csoportot vezető rendőrtiszt zsebe nyelt el”

Hajnalban megjelenik a vizsgálóbiztos,

és mézédesen így beszél: – Tanítson meg engem és Scottot a könyv és a por használatára,

és megígérem,

4 Látva,

hogy Reynolds hízelgő tónusa hatástalan marad Cagliostróra,

az ajtó mögött rejtőzködő Scott most fenyegetően előlép és pisztolyt szegez a gróf mellének

lehetetlen – jelenti ki a gróf megvetően

egyedül én tudom valamire használni

Adják nekem vissza és cserében legyen a maguké a kétszáz font és minden,

amit Saundersnél letétbe helyeztem

Reynolds és Scott elfogadják az ajánlatot és elmennek,

mert elég ravasznak képzelik magukat ahhoz,

hogy a kézirat és a rózsaszínű por titkait kitudják

de ez csak a kezdete volt kálváriájának

! Ettől a naptól folyton megújuló harc indul,

amelyben nap mint nap újra kezdődnek a fenyegetések,

és eközben folyton újabb biztosítékokat kell szolgáltatnia,

újabb összegeket kell kifizetnie

”5 Ezt a párbeszédet és a továbbiakat szó szerint idézzük Vitellini Naplójából 5 Cagliostro,

le Maître inconnu du Docteur Marc Haven

Éditions Paul Derain,

Belefáradva az örökös zaklatásba,

Cagliostro Saundershez,

ahhoz a rendőrségi emberhez költözik,

A gondolat nem volt rossz: önkéntes fogolyként személye védelmet kapott

Később így ír erről az angol néphez intézett levelében: “A ház legszebb lakosztályát nekem adták,

vendégeket fogadhattam asztalomnál,

vendéglátóm minden este hét-nyolc guinea-t kapott tőlem

” Saundersnél ismeri meg Cagliostro Pridle vizsgálóbiztost

Pridle azt tanácsolja neki,

hogy nyújtson be keresetet vádlói ellen

Az ügy június 27-én kerül lord Mansfield,

a King's Bench (királyi tábla) bírája elé

Mary Fry eléri,

hogy neki ítélik a gyémánt nyakláncot tartalmazó aranyszelencét “annak megemlítése nélkül,

hogy Cagliostro már a per előtt visszaszolgáltatta neki azt”,

s Cagliostrót a költségek megfizetésére kötelezik,

mivel a bíró nem tartotta fenn ellene a vádakat

Sem az állítólagos százkilencven fontnyi adósság,

sem a kétszáz fontos lopás,

s főként nem a korban olyan iszonyatos boszorkányság vádját

augusztus 9-én újabb szerencsétlenség szakad Cagliostróra

Egy bizonyos Badioli,

A kocsi megáll egy bolthajtás előtt,

Badioli udvariaskodik,

De az ajtó lassan bezárul mögötte

És máris a King's Bench börtönének foglya

Ezzel a törvény szentesítette szélhámossággal Badioli mentesült minden kezességtől,

Cagliostro pedig csak egy hónap múlva került szabadlábra

Hogy ennyi sorscsapás érte,

ennyi igazságtalanság sújtotta és ennyire elszegényedett – összes vagyona ötven guinea-re olvadt –,

Cagliostro úgy döntött,

hogy örökre távozom abból az országból,

ahol ennyire nem ismerik az igazság,

a hála és a vendégszeretet törvényeit

” Távozása előtt Cagliostro megbízza egy barátját,

O'Reillyt meg egy fiatal ügyvédet,

Sheridont,

hogy szerezzék vissza a szelencét és kéziratot,

“ötszáz guinea-t ajánlva fel,

három év múlva igazságot szolgáltat neki

William Scottot letartóztatják,

bűnösnek találják betöréses lopásban és akasztófa vár rá

De Sheridon meglepetésére Cagliostro visszavonja feljelentését,

“mert nem akar egy ember halálának okozója lenni”

Scott csúfosan végzi életét Skóciában

Mary Fry a legsötétebb nyomorban hal meg,

Vitellini,

börtönben pusztul el,

ahová csavargásért zárták,

Saunders hivatali hatalommal való visszaélésért jut börtönbe,

Reynolds vizsgálóbiztost pellengérre állítják,

a King's Bench börtönigazgatója koldusbotra jut

Ez a lista,

amit 1786-ban Cagliostro nem kis elégtétellel állít össze,

összesen

tizennégy olyan személy nevét tartalmazza,

akik ártottak neki és akik ezért az életükkel fizettek

Ugyanebben a csoportképben szerepel egy bizonyos Aylett vizsgálóbíró is,

“aki nyolcvan guinea-t préselt ki belőlem” – írja később Cagliostro –,

hogy állítólag azonos vagyok a londoni Balsamóval

” A bíró állítása szerint ez az illető 1772-ben elutazott Londonból anélkül,

hogy megfizette volna egy per költségeit,

amit egy marokkói zsidó ellen indított

Cagliostro ilyen módon tagadja,

hogy Giuseppe Balsamónak hívják,

ami egyben lehetővé teszi számára múltja megtagadását is

Túlságosan is jól tudja,

hogy ha fény derül az azonosságra,

akit hideg számítással kovácsolt ki,

a semmibe foszlik és soha többé nem éled fel

Ezért aztán,

akár esküvel is bizonygatja,

hogy semmi köze sincs ahhoz a Giuseppe Balsamóhoz,

akinek nevét az arcába vágják

Szinte elképzelhetetlen az állhatatossága,

amivel a bizonyíthatatlant bizonyítja,

hiszen nála jobban senki se tudta,

hogy Cagliostro gróf elképzelt alak,

aki teljesen légből kapott komédiát játszik

Cagliostro hívei mindig elutasították e tény elismerését

Számos életrajzírója vak szenvedéllyel mindent megtett,

csakhogy kimutassa: semmiféle kapcsolat nincs a két egyén közt,

Cagliostrónak pedig arcszíne világos,

s hogy a kettejük összetévesztése hibás azonosításból,

egymáshoz közel eső dátumokból vagy hasonló bizonyíthatatlan dolgokból származott

Ha meg is haragszanak,

a kérdés végképp eldőlt: Giuseppe Balsamo és Alexandre de Cagliostro egy és ugyanaz a személy

SZÜLETETT GIUSEPPE BALSAMO Cagliostro tehát saját legendájának foglya lett: sohasem akarta elismerni valóságos identitását

És még manapság sem mernek nyilatkozni azok,

Pedig kételynek helye nincs

Egy véleményen van mindenki,

aki előítélet nélkül tanulmányozta Cagliostro életét (a történelem ezt a nevét őrizte meg),

s köztük is elsőül Goethe,

akit mindig vonzott az alkímia,

Egyik sógora,

Johann Schlosser megpróbálta elérni,

hogy a költő osztozzék Balsamo alias Cagliostro iránti rajongásában

Goethe,

méghozzá egy ügyvéd társaságában,

aki bemutatta Giuseppe Balsamo anyjának és nővérének

miért nem (okát egyedül ő adhatná) Mister Wilton angol úriember néven mutatkozott be

Azt mondta,

hogy Londonban ismerte meg a Cagliostro grófi párt és azzal a megbízatással jött,

Látogatása meglepte és elbűvölte az anyát és lányát is,

hogy Giuseppe megtagadta családját – amiben nem is tévedtek

– Minden nap imádkozom a Jóistenhez és a szent Szűzhöz Giuseppe üdvéért

Áldásom küldöm neki meg a feleségének

Mária-Anna Capitummino,

Giuseppe nővére megvallotta Goethének,

hogy fivére tizennégy unciával tartozik neki,

amit ő fizetett ki helyette a zálogházban és hogy anyagi gondjai vannak

Goethének üres volt a zsebe ezen a napon – legalábbis így írja Constantin Photiadès7 –,

ezért Németországba hazatérve küld csak anyagi segítséget a Balsamo családnak,

amihez a weimari és gothai hercegi családok is hozzájárultak

Cagliostro személyisége annyira foglalkoztatta Goethét,

hogy 1792-ben egy színdarabja hősévé tette meg (a színmű nem vált közismertté): A Nagy Kophtát Berlinben mutatták be

A darab a királyné nyakékének ügyét viszi színre,

amibe hősünk akaratlanul keveredett bele

Goethe keményen ítélt Cagliostróról,

úgy véljük,

túlságos szigorral

“Cagliostro kétségtelenül nem hétköznapi ember

De a bolondok és csirkefogók Alexandre Dumas híres regényében,

a Joseph Balsamóban a Giuseppe név franciás formáját használta

Les Vies du comte de Cagliostro

Grasset

Viszont ez a fajta az emberi természet olyan oldalait tárja fel,

amelyeket a dolgok közönséges menetében nem ismerhetnénk meg

Funck-Brentano,

D'Alméras,

André Castelot,

Philippe Erlanger,

Alain Decaux,

Ribadeau-Dumas és mások nem vonják kétségbe Cagliostro kilétét

Egyetlen szerző,

Marc Haven vallja csak meg,

hogy képtelen eldönteni a kérdést,

Haven egy különös írásművet szentelt Cagliostrónak: Le Maître inconnu Cagliostro

Az ismeretlen mesternek szentelt apológiájában hősét “isteni ragyogású és jóságos lénynek” nevezi

Rajongása nem ismer mértéket

ROMLOTT IFJÚSÁG Hitelt érdemlő tanúságok szerint Giuseppe Balsamo 1743

június 2-án született Palermóban

Szülei Pietro Balsamo s'annak törvényes felesége,

Felice Bracconieri voltak

Szerény társadalmi helyzete ellenére a család ősei közt a Szicíliai Királyság tisztségviselőit és több máltai lovagot tartott számon

Egy Francesco Balsamo még szenátorságig,

sőt polgármesterségig is vitte Messinában

A Bracconieri családból való anya is nemesi származásúnak vallotta magát

Igencsak büszke volt családi címerükre: ezüst alapon két vörös kutya és két csillag a pajzs felső részén és közepén

Felice asszony anyai ágon a Martellofamíliával volt rokonságban,

és szívesen hozakodott elő azzal,

hogy Marteli Károlytól származik

Giuseppének volt kire hasonlítani: a családból igazán nem hiányzott a fantázia

Felice Bracconieri egyik nővére,

Vincenza felesége lett egy bizonyos Giuseppe Cagliostrónak,

a villafrancai herceg bizalmi emberének

Ez a nagynéni vállalta az ifjú szicíliai keresztanyaságot

Van-e természetesebb,

hogy mikor Balsamo új nevet keres,

? Végre legalább egy egybeesés,

! Az egyre sanyarúbb helyzetbe jutó apa,

Pietro Balsamo negyvenöt éves korában meghal,

övéi nyomorba süllyednek

Giuseppe Bracconieri veszi magához az özvegyet és a két árvát

A fiúunokát a San Rocco szemináriumban helyezi el

Az ott uralkodó fegyelem nincs a suhancnak ínyére,

és miután bőséges verésekben is részesült,

Ekkor fedezi fel a Benfratelli rend generális atyája a fiatal,

tizenkét éves Giuseppe intelligenciáját,

Az Irgalmas-rendi páterek betegápolók,

gyógyszerészek és orvosok voltak

Miután novícius-ruhába bújtatták,

Giuseppét elirányították a caltagironei rendházba s'ott a patikus-testvér gondjaira bízták

Porok adagolása,

füvek méricskélése,

szirupok főzésében való segédkezés közben a

gyógyszerészet mestereiként ismert szerzetesek keze alatt szerzett kémiai ismereteket a fiatal tanítvány

Ebben a szicíliai kolostorban,

ahol a műhelyt díszítő lombikokból és gyönyörű patikaedényekből titokzatos anyagok varázsa áradt,

alakultak ki a fiatalember mágiáról való képzetei

Élénk volt az értelme és szembetűnő az érzékisége

A derék páterek,

hogy a szent könyvek felé irányítsák a fékezhetetlen fiút,

hogy a refektóriumi étkezések alatt ő olvassa fel az evangéliumot

De ő elátkozza magában a rendház szabályzatát,

és csak hogy megbotránkoztassa hallgatóságát,

veszi magának a bátorságot és a szenteké helyett Palermo leghírhedtebb szajháinak nevét szövi a martirológiába

Miután kihajították a rendházból,

újból Palermo forró utcáit rója,

duhaj kamasz-sóvárgásának a legcsekélyebb erkölcsi aggály se vet gátat

Könnyű elképzelnünk,

ahogy a kedvező szelet szimatolva itt-ott próbál némi pénzhez jutni

Semmirekellő hősünk mindenre kapható,

Gyanús üzelmekből tengeti életét Giuseppénk,

aki Beppo néven kezd bizonyos nevet szerezni az alvilágban

Fedőfoglalkozásra is szert tesz: cégérfestő

Valójában nem sokat rontotta a levegőt a műhelyben,

Tevékenységét hamarosan egy jövedelmezőbb iparra terjeszti ki: titkos szerelmek postása és jutalékért ügyfeleket szerez a jófajta lányoknak

Hamisításban is jeleskedik

Csinál “eredeti” végrendeletet – egy ilyet meg is találtak,

egy bizonyos Maurigi márki volt a megrendelője –,

de készít színházjegyet éppúgy,

mint a rendből való elbocsátó okmányt szerzeteseknek

A rugalmas testű,

zömök,

nagy erejű fickó beleköt a tengerészekbe,

sőt néha a fogdmegekkel is lőcsöt akaszt,

hogy ritkán tudják nyakon csípni

Thomas Carlyle,

a Hősök kultuszának szerzője beszámol arról,

hogy Balsamo (akit ő “gyűlöletesen durvának” aposztrofál) miként szedte rá a kapzsi Vincenzo Maranót,

Ennek az volt a rögeszméje,

Ez a mánia jellegzetesen szicíliai jelenség

Szigetüket annyi hódító árasztotta el,

hogy veszély esetén gyakorta rejtették a földbe legértékesebb kincseiket

Balsamo “kliensét” egy elhagyott kertbe vitte egy sötét éjjel

A kertben – úgymond – hatalmas kincs pihen a föld alatt

Kutatásai fejében Marano száz uncia aranyat adott előlegül

Ásókkal és halvány fényű,

pislákoló lámpákkal felszerelve lopakodik a két kincskereső

Beppo megáll,

inge alól két villás diófaágat húz elő,

és értelmetlen szavakat mormolva nagy köröket rajzol a homokba

De hirtelen hangos kiáltozás közben rájuk tör egy csibész-banda,

csak úgy záporoznak Marano hátán a botütések

A fickók aztán elillannak a sötétben,

természetesen velük együtt Balsamo is kereket old

Másnap azonban a

felháborodott és dühtől őrjöngő aranyműves székében panaszolja szerencsétlenségét,

és fennen hirdeti,

hogy nem hagyja bosszulatlanul a csúfságot

Balsamónak Palermóban forró lesz a lába alatt a talaj

Azzal az ürüggyel,

hogy Messinában egy örökséget kell fölvennie – keresztanyja férjének a hagyatékát –,

útnak indul,

búcsút se vesz a családjától

Ezek után érthető,

hogy miután Cagliostro gróf lett belőle,

nem nagyon ragaszkodott züllött fiatalkora felidézéséhez

A MÁLTAI KERESZT ÁRNYÉKÁBAN 1766-tól 1768-ig,

vagyis Palermóból való eltávozása időpontjától római feltűnéséig igen nehéz pontos képet rajzolni Balsamo utazásairól

Állítólag először Máltára ment,

utána megjárta Konstantinápolyi,

Bagdadot,

Aleppóba és Kairóba is

A tanúskodások ellentmondanak egymásnak,

dokumentumokra alig támaszkodhatunk,

és Cagliostro későbbi Levelei,

amiket saját igazolására ír,

olyan sok kitalálást vegyítenek a valósághoz,

annyira megszépíti bennük önmagát,

hogy vallomásait nem lehet szó szerint venni

Tegyük hozzá,

hogy egyes szerzők regényes zagyvaságai csak összemosták a nyomokat és fokozták a zűrzavart

A kelet mindig vonzotta az itáliai kalandorokat

Balsamo máltai tartózkodása felől – úgy tűnik – nem lehetnek kétségeink

Mindig újra visszatér arra,

hogy “Máltában született meg szellemi lénye”

Itt állítólag fogadta a rend egyik magas tisztségét betöltő d'Acquino lovag,

és nem sokkal ezután a rend nagymestere,

a portugál don Manuel Pinto d'Alfonseca is,

aki pazarló életet élt műkincsekkel és értékes képekkel díszes palotájában

Giuseppe bizonyára egy rokonára,

Giovanni Salvo Balsamóra hivatkozott,

aki 1618-ban a rend messinai perjele volt

A nyolc szentségre emlékeztető máltai kereszt fennen ragyogott a szigeten,

amelyről magukat a jeruzsálemi Szent János ispotály gyógyító szerzeteseinek örökösei,

a lovagrend tagjai elnevezték

A rend a szokásos három fogadalom mellett hivatásának tekintette,

hogy befogadja és ha szükséges,

fegyverrel védje meg a hitetlenekkel szemben a keresztényeket

A zarándokokat kényelmes fogadókban helyezték el,

táplálták,