PDF- Caeremoniale Episcoporum 1752-1886, Caeremoniale -Caeremoniale episcoporum - Caeremoniale episcoporum

Description

CÆREMONIALE EPISCOPORUM EX DECRETO SACROSANCTI ŒCUMENICI CONCILII VATICANI II INSTAURATUM AUCTORITATE IOANNIS PAULI PP

II PROMULGATUM

KONGREGACE PRO BOHOSLUŽBU A SVÁTOSTI

CD 1300/84 DEKRET Po prozkoumání téměř všech liturgických knih II

Vatikánského ekumenického koncilu jsme rozhodli obnovit a v nové formě vydat také Caeremoniale Episcoporum,

aby biskup „velký kněz svého stáda,

od něhož se odvíjí život jeho v Kristu věrných a na němž závisí“ (Sacrosanctum Concilium,

se bohatě projevil celý okruh zavedené liturgie

A to víc vynikne,

když bude pečlivě podána v nových pastýřských a právních normách o biskupovi

Je třeba podotknout,

že nový Caeremoniale Episcoporum,

přesně řečeno,

nemůže být považován za knihu liturgickou,

že se v liturgických obřadech nepoužívá

Velmi užitečný však bude biskupovi samotnému,

kněžím rozličného stupně nebo učitelům obřadů,

co každý z nich má při obřadech dělat

Tato kniha předkládá obřady,

aby bylo možné dodržovat tradici a místní zvyklosti

vydané Apoštolskou Stolicí,

o kterých jsme mluvili výše,

právě tak jako normy a předpisy již určené v liturgických knihách,

ať jsou upravovány jen v této knize a ať jsou stejně závazné

Ostatní normy jsou zde proto,

aby zajišťovaly co nejvíce biskupskou liturgii,

plná důstojnosti a pastýřské účinnosti,

aby byla posílena duchovní jednota a aby neužitečné zvláštnosti byly pominuty

CAEREMONIALE EPISCOPORUM

Nový Caeremoniale Episcoporum,

připravený Kongregací pro Bohoslužbu a Svátosti,

při audienci Proprefektovi a sekretáři téže Kongregace dne 7

září 1984 a nařídil zveřejnit

Proto tato kongregace z příkazu papeže tento Caeremoniale Episcoporum závazně zveřejňuje s'tím,

začal platit místo předešlého Caeremoniale Episcoporum bez jakýkoliv námitek

Ze sídla Kongregace pro Bohoslužbu a Svátosti,

o svátku Povýšení Svatého Kříže

Satrianensis Pro-Præfectus  VERGILIUS NOÈ Archiep

Voncariensis a Secretis

ÚVOD 1

HISTORIE KNIHY CAEREMONIALE EPISCOPORUM Caeremoniale Episcoporum,

kterého se užívalo až dosud,

Toto vydání nebylo ničím jiným než prohlédnutím a opravou díla již dávno schváleného podle záměru Tridentského koncilu

Vždyť Caeremoniale Episcoporum přišel po „Řádech Římských“,

století byly nositeli norem liturgických úkonů římských papežů

Mezi těmi řadí ten,

který je označen číslem třináct v „Museo Italico“ Jana Mabillona,

vydaný na příkaz blaženého Řehoře X

(12711276) kolem roku 1273 na druhém sněmu Lyonském (1274),

s názvem „Caeremoniale Episcoporum“,

ale byly v něm popisovány obřady při volbě a svěcení papeže,

jakož i údaje o papežské mši a slavnostech během roku

Téměř po čtyřiceti letech Ordo Romanus,

byl připraven v době 1314-1320 za kardinála Jakuba Kajetána Stefaneschi a potom kolem roku 1341 by veřejně rozšířen a popisoval posvátné úkony při volbě a korunovaci papeže,

jakož i při Generálním Sněmu,

kanonizaci nebo při korunovacích císařů a králů

Tatáž kniha za Benedikta XII

(13421352) byla značně rozšířena a doplněna také dodatkem za Blaženého Urbana V

(1362-1370) o smrti papeže a o stavu kardinálů

který podle počítání Jana Mobillona je označen jako XV

nebo „Kniha o obřadech Církve Římské“ od Patriarchy Petra Ameila na konci XIV

(1378-1389) dokončen a pak biskupem Olorentským Petrem Asalbitem za Martina V

(1417-1431) opatřen nějakým dodatkem,

zároveň s'rukopisy Avenionskými sloužil papežské kurii (1492) a to pod názvem „Kniha obřadů Svaté římské církve“,

až konečně na příkaz Inocence VIII

biskup Pientinský a Alcinenský dokončil nový ceremoniál roku 1488

A ta kniha byla ve změněné formě vydána v Benátkách 1516 zvoleným arcibiskupem Corfirenským: „Rituum ecclesiasticarum sive sacrarum Caeremoniarum sanctae Romanae Ecclesiae libri tres non ante impressi“,

až po naše dny zůstala v používání římského velekněze

CAEREMONIALE EPISCOPORUM

Z ceremoniální knihy předchozího období hlavní ceremonář papeže Julia II

Paris de Crassi (1503-1513) nejen zhotovil excerpty (písemné výpisky) Římský Řád pro papežskou liturgii,

které po roce 1564 dostalo název „De Caeremoniis Cardinalium et Episcoporum in eorum dioecesibus libri duo“,

čímž přizpůsobil liturgii biskupskou,

která předcházející Kongregaci pro Posvátné Obřady,

za předsednictví kardinála Gabriela Palleotti,

opravila zmíněný ceremoniál

Tuto opravu postoupil Řehořovi XIII

Karel Boromejský,

Když však ten v roce 1584 zemřel,

Sixtus V

že založil dne 22

ledna 1588 Kongregaci pro Posvátné Obřady za tím účelem,

aby zdokonalil liturgické knihy,

března 1586 si dal přinést četné knihy z vatikánské knihovny,

aby sám pečlivě zpracoval pokyny pro dodržování posvátných obřadů

A právě tento závěr není znám

Konečně dne 14

července 1600 Klement VIII

(1592-1605) při vydávání Caeremoniale Episcoporum volně používal při tomto novém uspořádání ani tak spisů Augustinových a Pariidových,

jako – jak se zdá mnohým neznámým,

zatím co tehdy v Svaté kongregaci obřadů jednali kardinálové Caesar Baronius,

Robert Bellarmin,

Silvio Antonianus,

muži proslulí svatostí a vzděláním

Úvodní bula tedy nikde nemluví o nové knize,

nýbrž vždy o vylepšování Caeremoniale Episcoporum,

Než už dne 30

července 1650 Innocenc X

(1644-1655) obecně zveřejnil nové přehlédnuté a opravené vydání Caeremoniale Episcoporum,

(1724-1730) pro svůj zájem o posvátné obřady opravil,

některé nejasnosti a věci se odporující a znovu zveřejnil

Konečně 15 let na to dne 25

Března 1742 Benedikt XIV

(1740-1758) jako oficiál Svaté Kongregace Obřadů znovu vydal s'dodatkem knihy III

co bylo v souladu se Statutem Církve Římské,

při čemž vysoce pochválil metodu liturgické školy,

která tehdy byla v Gregoriano Collegio Romano Societatis Jesu

Nově Lev XIII

i když to již nebylo důležité,

když Status Ecclesiasticus byl potlačen či omezen na město Vatikán

PRŒMIUM

Teprve II

Vatikánský ekumenický koncil nařídil zavést všechny obřady a posvátné knihy,

a tak také bylo nutné Caeremoniale Episcoporum od základu přepracovat a vydat v nové formě

O VÝZNAMU KNIHY CAEREMONIALE EPISCOPORUM Papežové,

kteří Caeremoniale Episcoporum vydali a rozšířili,

aby kniha byla trvale dodržována,

přece však nechtěli,

které byly v souladu s'dřívějším ceremoniálem,

zanikly nebo byly navrženy ke zrušení

Ta kniha,

přizpůsobená normám II

Vatikánského koncilu,

zaujímá místo předešlého ceremoniále,

který nakonec musí být stejně zrušen,

aby byly zachovány zvyky a místní tradice,

kterých každá dílčí církev užívá jako vlastního pokladu předáváním budoucím generacím,

jen když jsou v souladu s'liturgií podle dekretu II

Vatikánského koncilu

Většiny liturgických předpisů,

si zachovává závaznost z liturgických knih již vydaných

Jestliže se však v novém ceremoniálu najde něco pozměněného,

musí se dodržovat podle nového ceremoniálu

Ostatní normy jsou v tomto ceremoniálu uloženy,

aby byla zachována biskupská liturgie,

která má být jednoduchá a zároveň vznešená,

plně pastýřsky účinná tak,

aby mohla posloužit jako příklad všem ostatním

Aby však tato pastorační snaha se snáze prosadila,

je ta kniha uspořádána tak,

aby biskup a ostatní služebníci a zvláště magistři obřadů v ní našli to,

Vatikánského koncilu za zvláštní projev místní církve

ČÁST I

DE LITURGIA EPISCOPALI IN GENERE

PRŒMIUM

KAPITOLA I

O POVAZE A ZÁVAŽNOSTI BISKUPSKÉ LITURGIE 1

DŮSTOJNOST MÍSTNÍ CÍRKVE 1

„Diecéze je část Božího lidu,

která je svěřována biskupovi,

aby ji ve spolupráci s'kněžími vedl tak,

by se přimkla ke svému pastýři a byla jím shromažďována skrze evangelium a eucharistii v Duchu Svatém,

aby zřizoval místní církev,

v níž skutečně je a jedná jedna,

katolická a apoštolská Kristova Církev

“ 1 Opravdu je v ní přítomen Kristus,

jehož mocí se církev sdružuje

tak jako kde je Ježíš Kristus,

Za stejným cílem s'místní církví jde důstojnost Církve Kristovy

Netvoří shromáždění nějací lidé,

kteří se sejdou dobrovolně k nějakému společnému dílu,

nýbrž dar shůry,

který přichází od Otce světel

A nelze je považovati za čistě administrativní část Božího lidu,

proto že sama svým způsobem obsahuje a vyjadřuje povahu církve universální,

která vytekla z boku ukřižovaného Krista Eucharistií neustále žije a roste,

je „na svém místě lid nový,

v Duchu Svatém a v plnosti mnohé

Není legitimní shromáždění věřících ani společenství oltáře,

leč pod svatou službou biskupa

kterým dává biskup včelo své kněze,

aby pod jeho autoritou část Božího stáda,

A jako církev obecná je přítomna a zjevuje se v Církvi místní,7 tak místní Církve přinášejí své dary ostatním částem a celé Církvi,

„aby celek i jednotlivé části rostly ze všech vzájemných komunikací a k plnosti v jednotě a souladu

O BISKUPOVI JAKO ZÁKLADU A ZNAMENÍ POSPOLITOSTI V MÍSTNÍ CÍRKVI

o pastýřské službě biskupů v církvi,

Christus Dominus,

Lumen Gentium,

Lumen Gentium,

Ignác Antiochijský,

Ad Smyraeos,

8,2: ed

Funk I,

Lumen Gentium,

Sacrosanctum Consilium,

Lumen Gentium,

Lumen Gentium,

O POVAZE A ZÁVAŽNOSTI BISKUPSKÉ LITURGIE 11 5

Biskup jako náměstek a vyslanec Kristův řídí místní církev,

poznamenán plností svátosti řádu,

ve spojení a pod autoritou Římského biskupa

… Kristus totiž dal apoštolům a jejich nástupcům právo a moc,

aby učili všechny národy a lidi aby utvrzovali v pravdě a pásli je

A tak se biskupové skrze Ducha Svatého,

stali pravými a hodnověrnými učiteli víry,

Biskup v síle ducha svým kázáním volá lidi k víře anebo v živé víře upevňuje a předkládá jim neporušené tajemství Kristovo

Skrze svátosti,

jejichž pravidelné a plodné slavení nařizuje,

On sám řídí zavádění křtu,

čímž se zavádí účastenství na královském kněžství Kristově

On je původním služebníkem utvrzování ve víře,

správcem posvátných řádů a usměrňuje kázeň pokání

On řídí každé správné slavení Eucharistie,

kterým bez ustání žije a roste církev

Svůj lid pečlivě povzbuzuje a řídí,

aby v liturgii a zvláště při svaté mešní oběti svou část naplnil vírou a úctou

V biskupovi,

je ve středu věřících Pán Ježíš Kristus,

Sedí totiž po pravici Otcově,

nechybí v shromáždění svých kněží,

kteří – vybrání k opatrování stáda Pánova – jsou Kristovými služebníky a rozdělují tajemství Boží

od něhož se nějak odvozuje a na němž závisí život jeho v Kristu věrných

Biskup totiž je „ekonomem nejvyššího kněžství“15 a na něm závisejí ve výkonu své funkce jak kněží,

kteří jsou spolupracovníky prozíravého úřadu biskupského a sami jsou zasvěcenými kněžími Nového Zákona,

kteří jsou určení k službě lidu Božímu společně s'biskupem a jeho kněžstvem

A tak sám biskup je zvláštním rozdavatelem tajemství Boha jakož i správcem,

kterému je svěřen celý liturgický život v církví,

učených podle dílčího soudu dále pro jeho diecézi

Biskup řídí místní církev,

příklady,

ale také příkazy a posvátnou mocí,

kterou dostal při biskupském svěcení 18 a které užívá k vzdělávání svého stáda v pravdě a svatosti

„Věřící pak musí lnout biskupovi jako církev 9

Lumen Gentium,

o pastýřské službě biskupů v církvi,

Christus Dominus,

Vat koncil,

o pastýřské službě biskupů v církvi,

Chritus Dominus,

11 Srov

12 Srov

Lumen gentium,

o pastýřské službě biskupů v církvi,

Christus Dominus,

13 Srov

Sacrosanctum Consilium,

Euchologion to mega,

Lumen Gentium,

16 Srov

o pastýřské službě biskupů v církvi,

Christus Dominus,

Lumen Gentium,

18 Srov

o pastýřské službě biskupů v církvi,

Christus Dominus,

DE LITURGIA EPISCOPALI IN GENERE 12 k Ježíši Kristu a jako Ježíš Kristus k Otci,

aby všechno bylo v souladu a přelévalo se do slávy Boží

O DŮLEŽITOSTI BISKUPSKÉ LITURGIE 11

Úřad biskupa jako učitele své církve,

posvětitele a pastýře zvláště vynikne při slavení svaté liturgie,

aby všichni co nejvíce žili liturgickým životem diecéze kolem biskupa,

že se jedná o zvláštní výraz církve v plné a činné účasti všeho svatého lidu Božího v týchž slaveních liturgických,

zvláště v téže Eucharistii,

kterému předsedá ze svého presbytáře a obklopen služebníky

Posvátná slavení tedy,

vyjadřují tajemství církve,

jemuž je Kristus přítomen a pomáhá mu

Nejsou tedy pouhým nástrojem obřadů

Mimoto tatáž slavení musí být příkladem celé diecézi a musí zářit účastí lidu

A tak shromážděné společenství má na nich svůj podíl zpěvem,

vnitřním soustředěním a svátostnou účastí

Je třeba počítat dopředu s'takovouto manifestací místní církve v určený čas a v liturgických dnech roku a je potřeba pozvat na ni lidi z různých částí diecéze,

Aby pak věřící a kněží snáze se odevšad mohli sejít,

je potřeby pozvání rozšířit do různých částí diecéze

V těch pozvánkách by měla být zdůrazněna láska věřících k obecné církvi a probuzena v nich vroucí služba(servitium) evangeliu a lidem

O BISKUPOVĚ POVINNOSTI KÁZAT 15

Mezi zvláštními biskupskými povinnostmi vyniká povinnost kázání evangelia

Biskup totiž je hlasatelem víry,

který přivádí nové žáky ke Kristu a autentický učitel obdarovaný autoritou Kristovou,

který svěřenému lidu káže a nutnosti víry a mravů a ve světle Svatého Ducha vysvětluje a z pokladu zjevení vybírá nové i staré,

činí ji úrodnou a bděle chrání své stádo před hrozícím zlem

při slavnosti slova Božího,

při ranních a večerních chválách nebo když koná katechezi či pobízí k slavení svátostí či svátostin

Toto kázání „ať je čerpáno především ze zdroje Písma Svatého a liturgie,

jakoby zvěstování zázraků Božích v historii spásy nebo tajemství Kristově,

které je v nás stále přítomno a stále působí,

zvláště při liturgických slavnostech“22

Lumen Gentium,

Sacrosanctum Consilium,

21 Srov

Lumen Gentium,

Sacrosanctum Consilium,

O POVAZE A ZÁVAŽNOSTI BISKUPSKÉ LITURGIE 13 17

Ačkoliv kázání je natolik vlastním úkolem biskupovým,

že jiní služebníci je uskutečňují nejinak než o své vůli,

přísluší biskupovi předsedajícímu liturgické akci konat kázání-homiliam facere samo sebou

Biskup káže sedě v křesle s'mitrou a berlou,

leda že by sám rozhodl jinak

KAPITOLA II

O ÚKOLECH A SLUŽBÁCH V BISKUPSKÉ LITURGII 18

V jakémkoli společenství oltáře,

shromážděném pod svatou službou biskupa,

ukazuje se symbol lásky a jednoty tajemného těla,

když je biskup přítomen nějaké liturgické události,

aby sám jakožto přestavitel svátostné plnosti (řádu) shromáždění předsedal

Což se děje nikoliv za účelem zvýšení vnější slavnostnosti obřadu,

nýbrž za účelem ozřejmění světla tajemství církve

Také se sluší,

aby si biskup k slavení přibral kněžstvo

Jestliže pak biskup předsedá liturgii,

provádí sám liturgii slova a mši uzavírá obřadem propuštění,24 podle níže uvedených norem č

176-185

Ve shromáždění,

které se sešlo k slavení liturgie,

zvláště když předsedá biskup,

každý má právo a povinnost svůj díl obsloužiti rozdílným způsobem podle odlišnosti řádu a úřadu

A tak všichni,

ať služebníci nebo věřící,

ať jednají podle své hodnosti a vykonávají jen a výhradně to,

jehož jednotlivé údy tvoří celek

O kněžstvu 20

Kněží,

ačkoliv znak jejich úřadu není zvlášť zvýrazněn a ve výkonu své moci jsou závislí na biskupovi,

přece jenom jsou s'ním spojeni kněžskou hodností

Sami pečliví spolupracovníci biskupského úřadu jako jeho pomocný orgán,

povolaní k službě Božímu lidu,

tvoří se svým biskupem jedno kněžství,

a pod jeho vedením posvěcují a řídí jim přiřčenou část Božího stáda

Proto se velmi doporučuje,

aby biskup při liturgických slavnostech měl kněze,

Tak při eucharistické slavnosti,

kněží ať s'ním koncelebrují,

aby skrze eucharistii bylo vyjádřeno tajemství jednoty církve a aby bylo zřejmé před společenstvím biskupovo kněžství

Kněží,

kteří se účastní biskupské bohoslužby,

ať dělají jen to,

co se jich týká 28 a nejsou-li přítomni jáhni,

ať je nahradí v některých službách,

nikdy však v oblečení jáhna

Lumen Gentium,

Kongregace pro obřady,

de ritibus et insignibus pontificalibus simplicioribus reddendis,

Pontificales ritus,

června 1968,

25 Srov

Sacrosanctum Consilium,

26 Srov

27 Srov

Lumen Gentium,

28 Srov

Sacrosanctum Consilium,

O ÚKOLECH A SLUŽBÁCH V BISKUPSKÉ LITURGII

O jáhnech 23

Mezi přisluhujícími mají první místo jáhni,

jejichž úřad byl držen ve velké úctě již od prvních dob církve

Jáhni,

muži dobrého svědectví a plní moudrosti,29 mají tak jednat s'pomocí Boží,

že jsou opravdu učedníci-žáci toho,30 který nepřišel proto,

nýbrž aby sloužil31 a byl mezi svými učedníky jako ten,

…Jako služebníci oltáře čtou evangelium,

přisluhují při slavení oběti,

podávají tělo a Krev Páně

Jáhni ať mají biskupa jako otce,

jemu ať slouží jako samému Pánu Ježíši Kristu,

Knězi na věky,

přítomnému uprostřed svého lidu

Úkolem jáhna v liturgii je: asistovat celebrujícímu u oltáře,

s kalichem dávat pokyny shromážděným věřícím podle potřeby,

dávat pokyny k společným modlitbám

Není-li přítomen žádný jiný služebník,

sám podle potřeby vykonává jeho úkony

musí se jáhen vždy obrátit k lidu,když dává pokyny

Při slavení liturgie,

ať jsou podle zvyku alespoň tři: jeden,

který slouží při evangeliu a u oltáře,

Je-li jich více,

ať se mezi sebou rozdělí úkoly34 a aspoň jeden z nich ať pečuje o činnou účast věřících

O akolytech 27

Akolyta při službě oltáře má své vlastní části,

třebas jsou přítomni služebníci vyššího řádu

Akolyta je tu totiž k tomu,

aby pomáhal jáhnovi a sloužil knězi

Jemu totiž náleží starat se o službu oltáře,

poskytovat pomoc jáhnovi a knězi v liturgických úkonech,

zvláště při slavení mše sv

Jeho věcí také je,

aby mimořádní služebníci podávali přijímání podle právní normy

Je-li třeba,

ať sám dává pokyny těm,

kteří slouží při liturgických úkonech,

aby se správně zacházelo s'knihou,

křížem,

Nicméně při slavnostech,

aby akolyté byli o službě řádně zpraveni,

aby si služby mezi sebe rozdělili

Čím hodněji akolyta vykonává své úkoly,

tím vroucněji přijímá svatou eucharistii ve dnech zbožnosti,

je jí vyživován a hlouběji ji poznává

Ať se snaží získat z toho,

co nejvíce vnitřního a duchovního obsahu tak,

aby se denně obětoval Bohu a k tomu,

aby Kristovo mystické tělo nebo lid Boží,

především však nemocné a na duchu zemdlené,

Jn 13,35

31 Srov

Mt 20,28

32 Srov

Lk 22,27

33 Srov

Missale Romanum,

Institutio generalis,

34 Srov

35 Srov

Pavel VI

Ministeria quaedam,

VI: AAS 64,

DE LITURGIA EPISCOPALI IN GENERE

O lektorech 30

Lektor má při slavení liturgie zvláštní úkol,

který musí vykonávat on sám,

i když jsou přítomni služebníci vyššího stupně

Lektor,

který se historicky jeví mezi nižšími služebníky jako první a vyskytuje se ve všech církvích a jeho funkce je vždy zachovávána,

číst ve shromáždění Boží slovo

Proto při mši a jiných posvátných úkonech,

Jestliže chybí žalmista,

během četby recituje žalm,

Mimoto,

připravuje věřící,

kteří při liturgii mohou číst Písmo Svaté

Nicméně při bohoslužbách,

mají číst řádně poučení lektoři,

Je si vědom vznešenosti Božího slova a důležitosti svého úkolu,

ať neustále dává pozor na správnou řeč a výslovnost,

aby Boží slovo bylo pro přítomné jasné a srozumitelné

Když však čte Boží slovo pro jiné,

sám ať je přijímá s'porozuměním a pečlivě se připraví,

aby to svým projevem dosvědčil

O žalmistovi 33

Jakékoliv zpěvy,

které se vykytují mezi čteními,

mají velký význam liturgický a pastorační,

zvláště v katedrálním kostele,

byl žalmista nebo zpěvák žalmů zvláště zkušený zpěvák,

který by zazpíval odpovědi k žalmům nebo přímo žalm,

či biblický zpěv nebo graduale a „Aleluja“ tak aby věřící dostali vhodnou pomoc k rozjímání o zpěvu nebo smyslu textů

O ceremonáři 34

Aby obřad,

který jej připravuje a řídí,

těsně spolupracoval s'biskupem a těmi,

kteří mají povinnost jeho části pořádat,

zvláště s'ohledem na pastoraci

Ceremonář musí být opravdu zkušený ve svaté liturgii,

její historii a povaze a jejích pravidlech a předpisech

Zvláště se musí vyznat v pastoraci,

jak mají být obřady uspořádány a to jak s'hlediska podpoření účelnosti účasti lidu,

tak s'hlediska pozvednutí jejich důstojnosti

Ať dbá na dodržování posvátných obřadů v jejich pravém duchu a podle zákonných tradic místní církve,

které by byly pastoračně užitečné

Ve vhodnou chvíli ať dohodne se zpěváky,

co se má učinit a co se má říci

Během obřadu ať jedná s'největší opatrností,

ať příliš rozvláčně 36

Římský misál,

všeobecné pokyny,

Pavel VI

Ministeria quaedam,

VI: AAS 64,

Římský misál,

Liturgie hodin,

všeobecné pokyny,

O ÚKOLECH A SLUŽBÁCH V BISKUPSKÉ LITURGII 17 nemluví,

ať nepřekáží jáhnům a asistentům po boku celebrujícího a konečně ať vše dělá se zbožností,

Ceremonář je oblečen do alby nebo do kleriky a rochety

Jestliže snad je zřízen diakonát,

může během obřadu obléci dalmatiku nebo jiný řádový oděv

O sakristiánovi 37

Společně s'ceremonářem,

připravuje sakristián biskupovu bohoslužbu

Sakristián vhodně umístí knihy ke čtení Božího slova a modliteb stejně tak bohoslužebná roucha a jiné věci,

které jsou nutné k bohoslužbě

Bdí nad zvoněním při bohoslužbách

Stará se o dodržování mlčení a ticha v sakristii

Pelerina-supellex,

která se udržuje tradičně,

ať není zanedbávána

O tu je potřeba nově pečovat a vybírat podle pravidel současného umění,

avšak bez snahy po pouhé novotě

K výzdobě místa posvátného obřadu patří především čistota podlahy,

kterých se používá nebo které slouží k dobrému vzhledu

Ačkoliv veškerá nákladnost nebo šetrnosti se zdá být ozdobou,

přece jenom je třeba dodržovat vznešenou prostotu,

ušlechtilost a pravidla skutečného umění

Nadání lidí a místní tradice ať jsou uplatněna,

„ pokud ovšem slouží posvátné budově a posvátným obřadům s'náležitou vážností a úctou

“39 Výzdoba kostela má být taková,

aby vůči Bohu byla výrazem úcty a lásky a lidu Božímu,

aby do srdce vnukala radost a zbožnost

O škole a hudebním umění 39

Všichni kdo mají účast na zpěvu nebo posvátné hudbě,

ať už sbormistr,

ať pečlivě dodržují,

co o jejich povinnostech předepisují liturgické knihy anebo jiné dokumenty Svaté Stolice

Hudebníci ať mají na mysli předpisy zvláště o účasti lidu na zpěvu

Mimoto je třeba dbát na to,

aby zpěv vyjadřoval obecnou povahu slavnosti,

na které se vztahuje ta která část mešního řádu,

mohli říkat nebo zpívat nejen v místní řeči ale i latinsky

Od popeleční středy až k hymnu Gloria in excelsis na Bílou sobotu a při bohoslužbě za zemřelé ať zvuk varhan a ostatních hudebních nástrojů se používá jen k doprovodu zpěvu

Sacrosanctum Consilium,

Missale Romanum,

Institutio generalis,

Ordo Cantus Missae,

Liturgia Horarum,

Institutio generalis,

268-284

Rituale Romanum,

De Initiatione christiana,

Praenotanda generalia,

De sacra Communione et de cultu mysteriii eucharistici extra Missam,

Ordo Paenitentiae,

Ordo Unctionis infirmorum eorumque pastoralis curae,

Ordo Exsequiarum,

Rituum,

Musicam sacram,

AAS 69,

300-320

Directorium do pastorali ministerio Episcoporum,

41 Srov

Musicam sacram,

DE LITURGIA EPISCOPALI IN GENERE Po skončení hymnu Gloria in excelsis na Zelený čtvrtek až k témuž hymnu na Bílou sobotu ať se používají varhany a jiné hudební nástroje toliko k podpoře zpěvu

V době adventní ať se používá hudebních nástrojů jen v takové omezené míře,

aby to odpovídalo radostnému očekávání tohoto období,

přece však plná radost Narození Páně ať má přednost

KAPITOLA III

KATEDRÁLNÍ KOSTEL 42

Katedrální kostel je ten,

ve kterém je umístěn biskupský stolec,

znamení učitelského úřadu a moci pastýře místní církve a také znamení jednoty věřících v té víře,

kterou biskup jako pastýř stáda hlásá

O slavnostnějších dnech v něm biskup vede liturgii,

a pokud pastorační okolnosti nedávají jiný podnět,

připravuje tam

?svaté křižmo a provádí svěcení

Katedrální kostel „velkolepostí své stavby poukazuje k chrámu duchovnímu,

který se buduje v nitru a skví se velebností Božího zalíbení – podle Pavlova výroku ,Vy jste chrám Boha živého’ (2Kor 6,

Dále lze odvodit,

že vyjadřuje obraz viditelné církve Kristovy,

katedrálu lze pokládat za obraz jeho mystického těla,

spojené v jednotu vazbou lásky,

vyživuje rosa nebeských darů

Proto katedrální kostel zaslouží být pokládán za středisko liturgického života diecéze

Lásku a úctu vůči katedrálnímu kostelu je dobré při vhodných příležitostech vštěpovat věřícím

K tomu velmi přispívá každoroční

?slavení jejího posvěcení a také pouti,

zvlášť jsou-li rozptýleni po farnostech a oblastech diecéze

Co je v dokumentech a liturgických knihách předepsáno o uspořádání a výzdobě kostela,

to ať katedrální kostel příkladně ukazuje jiným kostelům diecéze

Katedra,

má být jedinečná a pevná,

že biskup je opravdu v čele celého společenství věřících

Počet stupňů ke katedře budiž s'ohledem na stavební zvláštnosti příslušného kostela uzpůsoben tak,

aby věřící biskupa dobře viděli

Baldachýn se nad katedru nedává

cenné artefakty z minulých staletí je však nutno uchovávat s'horlivou péčí

S výjimkou případů,

sedí na katedře diecézní biskup nebo biskup,

připraví se každému z nich na příhodném místě stolec,

který však nemá mít podobu katedry

Pavel VI apoštolská konstituce Mirificus eventus,

57 (1965),

253-312

Ordo Lectionum Missae proenotanda,

Pontificale romanum,

Ordo Dedicationis ecclesiae et altaris,

Rituale romanum,

De Sacra Communione et de cultu mysterii eucharistici extra Missam,

Proenotanda generalia,

44 Srov

436 § 3

45 Srov

Rituum: Instr

De ritibus et insignibus pontificalibus simplicioribus reddendis,

Pontificales ritus,

června 1968,

10-13: AAS

60(1968),

408-409

DE LITURGIA EPISCOPALI IN GENERE 20 48

Oltář má být vybudován a vyzdoben podle právní normy

Obzvlášť je třeba dbát,

jež by bylo opravdovým centrem,

kam se přirozeně obrací pozornost celého shromáždění věřících

aby se dal snadno obejít a aby se na něm mohlo slavit čelem k lidu47

kde je starý oltář umístěn tak,

že znesnadňuje účast lidu a nelze ho přenést bez poškození umělecké hodnoty,

ať se vybuduje jiný pevný oltář,

umělecky vyzdobený a řádně

jen na něm ať se provádějí posvátné obřady

Květinami se oltář nezdobí od popeleční středy do hymnu Sláva na výsostech o velikonoční vigilii a při obřadech za zemřelé

Výjimkou jsou neděle Laetare (4

Podle starodávné tradice zachovávané v katedrálách se doporučuje zřídit svatostánek v kapli oddělené od hlavního prostoru

přenese se Nejsv

svátost na jiné důstojné místo

Presbytář,

kde vykonávají svou službu biskup,

má být odlišen od hlavního prostoru kostela buď jistým vyvýšením nebo stavební zvláštností a výzdobou tak,

aby už svou dispozicí dával najevo hierarchické postavení služebníků oltáře

Velký má být tak,

aby se posvátné obřady mohly konat bez potíží a bylo na ně vidět

V presbytáři se příhodně rozmístí sedadla,

a také každý ministrant měl připravené svoje místo a aby se u každého dbalo na jeho úřad

Žádný služebník neoděný posvátným šatem nebo talárem se superpelicí nebo jiným řádně schváleným oděvem ať při posvátných obřadech do presbytáře nevstupuje

Katedrála má mít ambon vybudovaný podle platných norem

nedávají-li místní podmínky jiný podnět

Zpěvák,

?vykladač nebo sbormistr obvykle nevystupují k ambonu,

ale plní svůj úkol z jiného vhodného místa

Ať má katedrála křtitelnici,

i když není farním kostelem,

přinejmenším pro křest slavený o velikonoční noci

Křtitelnice ať je zbudována podle norem uvedených v Římském rituálu

IGMR č

Tamtéž,

Rituum: Instr

De cultu mysterii eucharistici,

Eucharisticum Mysterium,

Května 1967,

53: AAS

59 (1967),

Rituale Romanum,

De Sacra Communione et de cultu mysterii eucharistici extra Missam,

Proenotanda generalia,

49 Srov

Římský misál,

Ordo Lectionum Missae,

Proenotanda,

50 Srov

IGMR č

Ordo Lectionum Missae,

Proenotanda generalia,

51 Srov

Rituale Romanum,

Ordo Baptismi parvulorum: De Iniriatione christiana,

Proenotanda generalia,

O KATEDRÁLE 21 53

V katedrále nemá chybět

?sekretárium (biskupská sakristie),

pokud možno při vchodu do kostela,

koncelebrující a ministranti oblékají liturgická roucha a odkud vychází procesí při introitu

Sekretárium je obvykle odlišené od (běžné) sakristie,

kde se přechovává posvátné náčiní a kde se v obyčejné dni mohou celebrant a ministranti připravit na obřad

?shromáždění věřících je dobré podle možnosti v blízkosti katedrály předem vybrat jiný kostel nebo vhodný sál,

prostranství otevřené nebo uzavřené,

kde se bude konat žehnání svící,

ohně a jiné přípravné obřady a odkud vyjde procesí ke katedrále

KAPITOLA IV

NĚKTERÉ OBECNĚJŠÍ NORMY PŘEDMLUVA 55

Jak učí 2

aby obřady vyzařovaly vznešenou prostotu

jakkoli v ní nelze zanedbat oddanost a úctu,

ve kterém se uprostřed věřících zpřítomňuje Pán Ježíš a od něhož jako od velekněze se víra věřících rozvádí a je na něm závislá

poněvadž biskupova liturgického slavení se obyčejně účastní různé církevní řády,

jejichž tajemná existence se tak zviditelňuje,

aby na nich bylo jasně vidět vzájemnou lásku a úctu mezi údy mystického těla Ježíše Krista,

aby se i v liturgii uskutečňoval apoštolský příkaz „v úctě dávejte přednost jeden druhému“ (Řím 12,10 BOGNER

Než tedy dojdeme k popisu jednotlivých obřadů,

zdá se potřebné předeslat některé normy prověřené tradicí,

ODĚV A ODZNAKY Oděv a odznaky biskupa 56

Oděv biskupa při liturgické oslavě je týž jako u kněze

při slavnostním obřadu je však vhodné,

aby podle tradice předávané odedávna oblékl pod ornát dalmatiku

zvláště při udílení svěcení,

při benedikci opata nebo abatyše a při svěcení kostela nebo oltáře

Pontifikální odznaky nošené biskupem jsou: prsten,

pokud mu řádně přísluší

Prsten,

znamení víry a svatebního spojení se svou nevěstou církví,

má biskup nosit stále

znamení pastýřského úřadu,

používá biskup na svém území

může ji však použít kterýkoli biskup,

jenž s'vědomím místního biskupa vykonává slavnostní obřad

54 Srov

Rituum: Instr

De ritibus et insignibus pontificalibus simplicioribus reddendis,

Ponticales ritus,

června 1968,

19: AAS

60 (1968),

NĚKTERÉ OBECNĚJŠÍ NORMY 23 Biskup použije hůl,

zatočenou částí obrácenou k lidu neboli před sebe,

při poslechu čtení evangelia,

když přijímá zaslíbení nebo sliby nebo vyznání víry

která musí být při každém konání liturgie pouze jedna,

prostá nebo zdobená podle stupně slavení,55 nosí biskup obvykle: když sedí

pokud nemusí bezprostředně nato mitru odložit

když slavnostně žehná lidu

když činí svátostná gesta

Biskup mitru nenosí: při úvodních přímluvách

při hymnech přednášených vstoje

svátost nebo ostatky svatého Kříže Páně

při pohledu na vystavenou Nejsv

Biskup nemusí používat mitru,

když cestuje z místa na místo a je málo času

co se na patřičných místech ukládá níže

Náprsní kříž (pektorál) se bere pod ornát nebo pod dalmatiku,

Sídelní arcibiskup,

který již dostal od římského pontifika pallium,

obléká je na ornát na území své jurisdikce,

?stacionální mši nebo aspoň mši velmi slavnostní a také když provádí svěcení,

Arcibiskupský kříž se používá,

ubírá do kostela ke slavení liturgie

Chórový oděv biskupa pozůstává jak ve vlastní diecézi,

tak mimo ni z taláru barvy fialové

z hedvábného fialového opásání s'

?tkanicemi/lemováním rovněž hedvábnými na obou koncích (ne však s'třepením)

z rochety ze lněné nebo podobné látky

z náprsního kříže zavěšeného na mozetu šňůrkou zelené barvy se zlatými vlákny

z pileolu rovněž barvy fialové

z biretu téže barvy se střapcem

Při nošení fialového taláru se nosí také fialové punčochy

Nošení fialových punčoch s'černým talárem ozdobeným

?lemovkou (torulo) je zcela věcí volby

?Velkou kápi fialovou,

je možno nosit jen v diecézi a při slavnostních příležitostech

Oděv kněží a ostatních služebníků 65

Posvátný šat společný pro všechny služebníky kteréhokoli stupně je alba,

která se stahuje kolem beder cingulem,

že přilne k tělu i bez cingula

Pokud kolem krku alba zcela nezakryje občanský šat,

obléká se amikt ještě před oblečením alby

57 Srov

58 Srov

Secretaria Status,

Circa vestes,

titulos et insignia generis Cardinalium,

Episcoporum et Praelatorum ordine minorum,

Ut sive sollicite,

DE LITURGIA EPISCOPALI IN GENERE 24 Nelze zaměňovat albu se superpelicí,

když je třeba obléknout ornát či dalmatiku59 nebo když se místo ornátu či dalmatiky obléká štóla

Superpelici je třeba oblékat vždy na talár

Akolytové,

lektoři a ostatní ministranti mohou místo šatů uvedených výše obléknout jiný řádně schválený oděv

Náležitý oděv celebrujícího kněze při mši i při posvátných úkonech,

které jsou se mší přímo spojené,

který se obléká na albu a štólu

Štólu nosí kněz zavěšenou kolem krku a před hrudí

Pluviál si kněz bere ke slavnostním příležitostem mimo mši,

do procesí a k jiným posvátným úkonům podle příslušných rubrik jednotlivých obřadů

kteří jsou celebraci přítomni a nekoncelebrují,

nosí chórový šat,61 jsou-li preláty nebo kanovníky

jinak superpelici přes talár

Náležitý oděv jáhna je dalmatika oblékaná na albu a štólu

Dalmatiku lze vynechat v nezbytných případech nebo při nižším stupni slavení

Jáhenská štóla je vedena od levého ramena napříč přes hruď na pravou stranu těla,

ZNAMENÍ ÚCTY OBECNĚ 68

Úklonou se naznačuje úcta a čest vzdávaná osobám samým nebo jejich symbolům

Jsou dva druhy úklon: hlavy a těla

a) úklona hlavy se dělá při jménu Ježíšově,

blahoslavené Panny Marie a světce,

na jehož počest se slaví mše nebo liturgie hodin

b) úklona těla neboli hluboká úklona se dělá: směrem k oltáři,

pokud v prostoru není jiný svatostánek s'Nejsv

směrem k biskupovi před a po okuřování,

pokaždé když to různé liturgické knihy výslovně ukládají

Pokleknutí,

že jen pravým kolenem se pokleká až k zemi,

ať vystavené nebo uložené ve svatostánku,

a svatému Kříži od slavnostní adorace během velkopáteční liturgie do začátku velikonoční vigilie

Ani pokleknutí,

ani hlubokou úklonu neprovádějí ti,

kteří nesou předměty užívané při celebraci,

Úcta vůči Nejsv

ať už tím,

že vejde do kaple Nejsv

IGMR č

298 srov

61 Srov

1207-1209

62 Srov

63 Srov

NĚKTERÉ OBECNĚJŠÍ NORMY 25 Poklekají rovněž všichni,

kteří přecházejí před Nejsv

Úcta vůči oltáři 72

Oltář zdraví hlubokou úklonou všichni,

kteří vstupují do presbytáře nebo z něho odcházejí nebo před oltářem přecházejí

Kromě toho celebrant a koncelebrující na znamení láskyplné úcty na začátku mše oltář líbají

Než od oltáře odejdou,

obvykle uctí hlavní celebrant oltář políbením,

Při slavení ranních chval a nešpor,

které slavnostně vede biskup,

se rovněž líbá oltář na začátku,

příležitostně i na konci

kde takové znamení neodpovídá plně tradicím a charakteru země,

je věcí biskupské konference,

aby stanovila znamení užívané v náhradu a informovala o tom Apoštolský stolec

Úcta vůči evangeliu 74

Při mši,

při bohoslužbě slova a při

?prodloužené vigilii během hlásání evangelia všichni stojí,

Jáhen nese evangeliář slavnostně a kráčí k ambonu

před ním jdou turiferář s'kadidlem65 a akolytové se zažehnutými svícemi

se spojenýma rukama pozdraví lid

palcem pravé ruky přežehná znamením kříže knihu nad začátkem evangelia,

ústech a hrudi,

a pronáší přitom slova Čtení svatého evangelia

Biskup se přežehná stejným způsobem na čele,

ústech a hrudi

totéž učiní všichni ostatní

přinejmenším při

jáhen knihu třikrát okouří,

Pak čte evangelium až do konce

Po skončení čtení donese jáhen knihu biskupovi k políbení,

anebo knihu políbí sám jáhen,

neustanovila biskupská konference jiné znamení úcty

vyžádá si požehnání kněz,

přijme je od biskupa a nese je,

208 a 232

IGMR č

kráčí-li turiferář v procesí po římském způsobu,

„musí při rovnoměrně pozdvižených rukou,

palec vloží do většího kroužku,

prostředník téže ruky do menšího kroužku řetězu a jejich pozvedáním ovládá a přidržuje víčko na kadidelnici

v levé ruce nese nožičku/stopku loďky s'kadidlem a lžičkou“ (Caeremoniale Episcoporum,

nejlíp když bude mít kadidelnici v rukou,

vám jistě snadno uvede text na pravou míru 66 srov

IGMR č

podle římského zvyku akolyté „chopí svícny pravicí,

položí ruku na spodek svícnu,

pravici na kouli uprostřed svícnu,

položí levici na spodek a pravici na touž kouli“ (Caeremoniale Episcoporum,

67 Srov

DE LITURGIA EPISCOPALI IN GENERE 26 75

Všichni také stojí,

když zpívají nebo recitují evangelní kantika Benedictus,

Magnificat a Nunc dimittis (Požehnaný,

Velebí,

Nyní propouštíš – doporučuji nechat lat

na jejich začátku se poznamenají křížem

Úcta vůči biskupovi a jiným osobám 76

Biskupa zdraví hlubokou úklonou ministranti nebo ti,

kteří k němu přicházejí vykonat službu nebo po vykonání služby odcházejí,

Je-li biskupská katedra za oltářem,

vzdávají posvátní služebníci úctu buď oltáři,

ať se však pokud možno vyhnou přecházení mezi biskupem a oltářem kvůli úctě vůči obojímu

Pokud snad je v presbytáři více biskupů,

Když se biskup,

ubírá ke kostelu k provádění liturgie,

mohou ho podle místních zvyklostí buď veřejně vést kanovníci nebo jiní kněží a klerici odění do chórového oděvu nebo superpelicí oblečenou přes talár,

nebo může přijít ke kostelu prostší formou a u vchodu je přijat klérem

V obojím případě kráčí biskup jako první

jde napřed akolyta nesoucí arcibiskupský kříž s'vyobrazením Ukřižovaného na přední části

za biskupem následují kanovníci,

kněží a klerici ve dvojicích

U vchodu do kostela kněz požívající větší úcty podá biskupovi asperzorium,

pokud se výkrop nemá konat později místo úkonu kajícnosti

Biskup smekne,

pokropí sebe a okolo stojící

Když potom se svým doprovodem dojde k místu,

pak se odebere do sekretária (biskupské sakristie)

Biskup může také jít přímo do sekretária a tam ho přijme klérus

V procesí kráčí biskup,

který vede slavení liturgie a je oděn posvátným oděvem,

vždy sám za kněžími,

kteří ho provázejí v mírném odstupu

Biskupovi,

který vede bohoslužbu nebo který se jí účastní oblečený jen v chórovém oděvu,

asistují dva kanovníci ve svém chórovém oděvu,

anebo kněží nebo jáhni v superpelici na taláru

Vrcholného představitele státu,

jestliže na liturgii přichází úředně,

přijme u vchodu do kostela již připravený biskup

pozdraví ho podle běžných zvyklostí a doprovodí ho,

které je v kostele mimo presbytář

Po skončení obřadu ho při odchodu pozdraví

Ostatní úředníky,

kteří mají vysoké postavení ve správě státu,

územního celku nebo města,

patří-li to k dobrým mravům,

přijme u vchodu do kostela podle místních zvyklostí některý význačný církevní představitel

pozdraví je a uvede je na vyhrazená místa

Biskup je může pozdravit,

když v úvodním průvodu kráčí k oltáři a když odchází

Úvod k breviáři,

Rituum: Instr

De ritibus et insignibus pontificalibus simplicioribus reddendis,

Pontificales ritus,

června 1968,

25: AAS

60 (1968),

NĚKTERÉ OBECNĚJŠÍ NORMY

POUŽÍVÁNÍ KADIDLA NEBOLI OKUŘOVÁNÍ 84

Obřad okuřování vyjadřuje úctu a je znamením modlitby,

Látka,

která se vsypává do kadidelnice,

má být samotné a čisté libovonné kadidlo

aby množství kadidla výrazně převyšovalo

Při biskupské

?stacionální mši se kadidlo používá: a) během příchodu procesí

b) na začátku mše k okouření oltáře

c) k průvodu (s evangeliářem) a hlásání evangelia

d) při ofertoriu k okouření obětních darů,

kříže,

e) při ukazování hostie a kalicha po konsekraci

Při jiných mších se kadidlo může použít příležitostně

Kadidlo se také používá,

jak je popsáno v liturgických knihách: a) při posvěcení kostela a oltáře

b) při přípravě svatého křižma,

když se přinášejí požehnané oleje

e) při pohřebních obřadech

Kromě toho se kadidlo obvykle používá při procesích o Uvedení Páně do chrámu,

při mši na Zelený čtvrtek,

o slavnosti Těla a krve Páně,

při slavnostním přenášení ostatků a obecně při slavnostních procesích

Při ranních chválách a nešporách konaných slavnostně se může okouřit oltář,

biskup a lid při zpěvu evangelního kantika

Biskup při vkládání kadidla do kadidelnice sedí na katedře nebo na jiném stolci

jinak vloží kadidlo vestoje a jáhen pomáhá s'

Před okouřením a po něm se provádí hluboká úklona okuřované osoby nebo věci s'výjimkou oltáře a darů pro mešní oběť

K biskupovi mohou přistoupit dva akolyté,

přinášející kadidelnici a loďku,

že v levici nese kadidelnici se žhavými kousky švestkového dřeva,

v pravici loďku s'kadidlem a lžičkou (Caeremoniale Episcoporum,

72 Srov

: Jáhen vezme z rukou akolyty pootevřenou loďku s'vyčnívající lžičkou a nabídne ji biskupovi

Biskup vezme lžičku,

třikrát jí nabere z loďky kadidlo a rovněž třikrát je vsype do kadidelnice

Potom se lžička vrátí ministrantovi a biskup učiní nad kadidlem v kadidelnici znamení kříže (srov

Caeremoniale Episcoporum,

vezme od něho kadidelnici a podá ji biskupovi tak,

že do jeho levé ruky vloží souběh všech řetízků,

do pravé ruky kadidelnici“ (Caeremoniale Episcoporum,

74 Ten,

„levicí drží souběh všech řetízků,

za které se kadidelnice nese,

pravicí drží řetízky spojené dohromady blízko kadidelnice a kadidelnici nese tak,

aby ji mohl snadno usměrňovat a přitahovat k sobě“

aby se choval vážně a důstojně,

aby při kývání kadidelnicí nehýbal tělem ani hlavou

kterou přidržuje souběh řetízků,

drží pevně a stále před hrudí

pravou rukou a paží pohybuje zvolna a vláčně kadidelnicí“ (srov

DE LITURGIA EPISCOPALI IN GENERE 28 92

Třemi pohyby kadidelnice se okuřuje: Nejsv

Kříže a slavnostně vystavená vyobrazení Páně,

biskup nebo celebrující kněz,

státník úředně přítomný na bohoslužbě,

tělo zemřelého

Dvěma pohyby se okuřuj

Cañerias y Recipientes de Presio_Otegui Incompleto

capitulo v infraestructura, recursos y costos para la inspección

PDF Integridad de Cañerías y Recipientes a Presión Facultad de 3 fi mdp edu ar posmat assets 956 10 (integridad ) pdf PDF Comportamiento mecánico de una cañería de gas Scipedia scipedia Draft

CAESAR II Expansion Joints

S PIPE SOLUTIONS - hurlstonesnet

xsystemltda files wordpress 2014 10 is not the function of CAESAR II CAESAR II can be used to facilitate expansion joint selection This task is the responsibility of the individual engineer & the joint manufacturer There is much more to expansion joint selection than what

CAESAR II Quick Reference Guide

CAESAR II Output Report Customization - coadetypepadcom

docshare04 docshare tips files 9442 94426107 pdf CAESAR II Quick Reference Guide 2 CAESAR II Quick Reference Guide Version 5 20 The CAESAR II Quick Reference Guide is intended to aid users in quickly identifying needed information and to resolve common questions and problems This Reference Guide is

CAESAR II Training_original

Download Zen And The Art Of Happiness Deluxe Gift - Book library

PDF Mechanical Engineering News coade coade Uploads mechanical engineering news nov94 pdf PDF F=KX How CAESAR II formulates the global stiffness Xsystem Ltda xsystemltda files wordpress 2015 10 1 fkx ppt handouts pdf PDF

Caesar Unit Plan with Good Resources

Julius Caesar A Unit Plan Litplans On Cd Julius Caesar

PDF Teaching Julius Caesar A Differentiated Approach secure ncte library Resources Books 51082Intro Chap01 x pdf PDF Julius Caesar Teaching Resources Intelligocpanel meetintelligo julius caesar teaching resources pdf PDF Novel Guide

Caetano Veloso Songbook Vol 1 e 2 - Almir Chediak

A vida e a obra de Caetano Veloso na época do tropicalismo - IS MU

Vol 1 Série música brasileira para banda Vol 2 Série repertório de ouro das E para elaborar o Songbook On line Internacional da FUNARTE, convi Dorival Caymmi, Tom Jobim, Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gal Costa, Ney  Analytical

cae

CAE DV - Kenall

aphis usda gov downloads prcaevinfosheet pdf Caprine Arthritis Encephalitis Virus Figure 1 Could the weight loss and rear limb weakness in this goat be due to CAEV? What is caprine arthritis encephalitis? Caprine arthritis encephalitis is a viral disease of goats that is caused by the

CAF7-Financial Accounting and Reporting II_Questionbank

Ias 16 Exam Questions And Answers

8 Mar 2019 AAZZAAZZ ) Products CAP2 SFMA Notes € 9 00; ACCA P4 Advanced Financial CAF7 Financial Accounting and Reporting II Questionbank

Cafajeste Iluminado- Arte Da Cafajestagem v 2.0

Por isso que a gente acabou - Tumblr

PDF O CARNAVAL JÁ ESTÁ NAS RVASmemoria bn br pdf 386030 per386030 1956 01427 pdf PDF Confissões do pastor Caio Fabio caiofabio download 5Cconfissoes pdf PDF Nessahan Alita Aprofundamento ASSEnigeria assewp nessahan alita aprofundamento pdf

Home back Next
<