PDF- -UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM HUYEN - Cac Bai Tri Tung-Gioi Dinh Tue

Tri Tung-Gioi Dinh Tue

Description

Tuyển tập các bài trì tụng và cầu nguyện Quyển 1 Dịch giả: Giới Định Tuệ Cung kính đảnh lễ Tam Bảo thường trụ khắp mười phương

Kìa vòng luân hồi ác liệt quay không dứt Tràn đầy khổ đau đáng sợ thay

! Hỡi Bậc trượng phu phát tâm cầu giải thoát Hãy thực hành ngay đạo lộ an lạc này

Trước tiên biết được thân người quý Đầy đủ thiện duyên,

có tín tâm Mạng sống thân này rồi cũng xả Vô thường ,sự chết nên chiêm nghiệm Nhân quả bất hư phải liễu tri Khổ trong Tam giới do tâm xử Đau khổ lan tràn khắp hư không

Đường giải thoát từ đây nên phản tỉnh Quay trở về nương tựa Phật Pháp Tăng Tìm chốn vắng là nơi sinh an lạc *** Lễ Phật Chú: Namo Manju shriye Namo Sushriye Namo Uttama shriye swaha ( đọc ba lần,

lễ ba lễ) *** Ban phước gia trì cho lưỡi và các pháp khí

ê ề,

ô ồ ,ăng à Ka Kha Ga Gha Nga,

Cha Cha Gia Gia Nha,

Tra Tra Dra Dra Na ,Ta Tha Da Dha Na,Pa Pha Ba Bha Ma,

Ya Ra La Wa,

Sa Sha Xa Ha KaSha (đọc 3 lần) 2- Chú Duyên Sinh:

Om ye dharma hetu prabhawa hetun tekhan tathagato hyawaded tekhan tsayoniroda ewam wadi maha sramanaye swaha ( đọc 3 lần) 3- Chú tăng trưởng công đức : Ôm sambhara sambhara,

Ôm samara samara,

bimanakara ,mahajawa hung (đọc 7 lần) 4- Gia trì chuỗi : Ôm ru chi,

pramardanaye swaha (đọc 21 lần) 5- Gia trì chuông chày Kim cang: + Gia trì chày : Ôm ma ha vajra hung + Gia trì chuông : Ôm vajra ghan de a + Gia trì chày chuông hợp nhất :

Ôm nama sarwa tathagata anuragana vajra swabhawa atmako hang ,

vajra samaya *** NGHI THỨC CÚNG HƯƠNG NGẮN
 HO

! Khói hương cúng dường nhiều như mây nhờ nguyện Phổ Hiền Kính dâng cúng các Bậc Thầy,

Bổn Tôn,

Phật,

Bồ Tát Kính cúng các Dũng Phụ,

Không Hành,

Hộ Pháp,

Tài Thần Cúng dường các oán địch tinh quái,

thổ địa Cùng các vị thần thế gian,

giữ cửa Khói hương thanh tịnh khắp cúng ngoại khí lẫn nội tình Biến thành các món diệu dục nhiều như Hư Không Tạng Phước lành ban xuống,

mong cầu đều mãn nguyện OM A HUNG (đọc nhiều lần)


(Ngày 04 tháng 07 năm Quý Tỵ,

Ngài Mipham Rinpoche – Bất Bại Tôn Giả tạo tại tịnh thất trên núi Tra Gu

– ************************************* — BÀI CÚNG HƯƠNG NGẮN ĐẾN ĐỨC LIÊN HOA SANH


OM A HUNG

! Cúng khói hương này: cam lồ thanh tịnh của chân như Vọng niệm sinh ra tất cả các nghiệp chướng não phiền Pháp thân bao la rực sáng,

thuần tịnh không tạp nhiễm Nhờ nguyện Phổ Hiền,

chướng ngại tan vào cõi giới A (Đấng mang tên chủng tự DHI – Bất Bại Tôn Giả tạo

) *** BÀI CẦU NGUYỆN TÁM ĐẤNG KIẾT TƯỜNG OM

! Pháp giới thanh tịnh tự tánh vốn viên thành

Chư Phật,

Thánh Pháp,

tất cả Hiền Thánh Tăng An trú khắp các cõi lành trong mười phương Chúng con đảnh lễ cầu nguyện ban phước lành

Nhiên Đăng Vương Phật,

Dũng Lực Thành Tựu Phật Từ Nghiêm Đức Phật,

Thiện Danh Xưng Hạnh Phật Ức Trì Nhất Thiết Quảng Đại Danh Xưng Phật Như Tu Di Sơn Danh Thắng Kiết Tường Phật Mẫn Chư Chúng Sinh Từ Bi Danh Xưng Phật Mãn Nguyện Chúng Sanh Cực Danh Xưng Hạnh Phật Nghe được Thánh danh tăng đức,

tăng an lành Chí thành đảnh lễ tám Đức Phật Thế Tôn

Văn Thù Đồng Tử,

Toàn Đức Kim Cương Thủ Thánh Quan Thế Âm,

Hỗ Chủ Di Lặc Tôn Địa Tạng Bồ Tát,

Trừ Cái Chướng Bồ Tát Hư Không Tạng cùng Phổ Hiền Đại Bồ Tát Mỗi vị tay cầm Pháp khí tối thắng là:

Hoa sen,

Hoa sen trắng cùng Long thọ Bảo châu,

bảo kiếm và mặt trời Chí thành đảnh lễ tám vị Đại Bồ Tát

Lọng báu thù thắng cùng cá vàng kiết tường Bảo bình như ý,

hoa sen xanh duyệt ý Ốc Pháp viên mãn âm thanh,

nút kiết tường Bảo tràng tôn thắng và bánh xe uy quyền Thù thắng tám Thánh kiết tường Pháp khí bảo Các vị Thiên nữ kính dâng cúng chư Phật Thường xuyên nhớ nghĩ luôn tăng trưởng thành tựu Cung kính đảnh lễ tám Thiên nữ Kiết tường

Vua Trời Đại Phạm,

Tự Tại cùng Biến Nhập Vua Trời Đế Thích,

Trì Quốc và Tăng Trưởng Vua Trời Quảng Mục cùng Vua Trời Đa Văn Mỗi vị tay cầm pháp khí lần lượt là: Bánh xe,

đoản thương,

Tỳ bà,

cờ chiến thắng Khắp tăng an lành thiện diệu trong ba cõi
 Đảnh lễ tám Đại Hộ Pháp của thế gian

Chúng con hôm nay muốn làm các sự nghiệp
 Mong rằng tất cả chướng nạn đều tiêu trừ
 Tuỳ tâm mãn nguyện thành tựu rất tốt đẹp
 Xin ban phước lành viên mãn như ý nguyện

! ( đọc toàn bài 3 lần hoặc đọc đoạn cuối 3 lần)


CÔNG ĐỨC,

LỢI ÍCH KHI ĐỌC BÀI NÀY Đọc vào buổi sáng,

những mong cầu trong ngày được mãn nguyện

Đọc vào buổi tối,

gặp những giấc mơ lành

Đọc lúc tranh luận,

Đọc khi đi xa,

mong cầu thành tựu gấp bội

Hằng ngày đọc tụng,

được tài,

Tất cả các ác hạnh và chướng nạn đều được thanh tịnh,

tất cả nguyện ước đều được ban tặng viên mãn đúng như lời của Đức Thế Tôn

Bài nguyện này được Ngài Mipham Rinpoche biên soạn vào giờ tốt lành ngày 03 tháng 05 năm Bính Thân

Đây là chuỗi Bảo Châu Mani quý giá ,

được rút ra từ biển tâm của Ngài Diệu Âm Hỷ Duyệt Kim Cương Chử (Mipham Rinpoche 1846-1912)

BÀI CẦU NGUYỆN "TỰ TẠI NHIẾP THỌ VẠN PHÁP"
 ĐÁM MÂY BAN TẶNG ĐẠI ÂN PHƯỚC
 OM AH HUNG HRI

! Từ cung điện Đại Lạc Tự Tại rực rỡ,

Thân Trí Tuệ quán chiếu rõ Lạc và Không,

Trên hoa sen tự tánh đại lạc vô dục,

Mặt trời Kim Cương tỏa sáng khắp nơi nơi

Pháp thân Vô Lượng Quang Phật

Báo Thân Quan Âm Thế Gian Tự Tại Tôn,

Ngự giá Luân-Niết,

Hóa Thân Liên Hoa Vương,

Điều phục ba cõi,

Uy Hùng Hê-ru-ka Mật Huệ Phật Mẫu,

Kim Cương Hợi Mẫu Tôn,

Thắng Lạc Diệu Dục Minh Vương

Nhiếp tâm chúng sinh

Thủ ấn Thắng-Thường múa Lạc Không tự tại,

Tác Lực Kim Cương Dũng Sĩ,

Không Hành chúng,

Trong tánh bình đẳng rộng lớn hiện Hiển Không

Thân Kim Cương nhảy múa chấn động tam giới,

Ngữ Vô Ngại mỉm cười dội vang ba cõi,

Hồng quang tỏa khắp luân hồi và Niết bàn,

Gom góp tinh hoa vạn pháp tụ tập lại,

Nương nhờ niềm vui của Kim Cương Đại Dục,

Ban tặng hai loại thành tựu cho người cầu

Khéo buộc chúng sinh vào trong đại an lạc,

Bằng móc Kim Cương và dây quyến sách lớn

Trước Ba Cội Gốc

Những Bậc nhảy múa trong huyễn ảo bất tận,

Nhiều như hạt mè nảy mầm,

Chí thành cung kính cầu xin ban phước lành,

Tất cả mong cầu thông thường và tối thắng,

Đều được thành tựu tự tại vô chướng ngại

Bài này được Đức Mipham Rinpoche viết vào ngày 01 tháng 07 năm Kỷ Mão

Bất cứ ai cầu nguyện đều được thành tựu sự nghiệp kính ái như nguyện ước

Xin đừng nghi ngờ

!
 Nên viết trên vải đỏ rồi treo trên cao,

cũng được thành tựu

Nguyện phước lành tăng trưởng

! OR-GYEN YUL GYI NUB-JANG TSAM HUNG

thường tu hành
 JIN-GYI LAB CHIR SHEK SU SOL Xin Ngài giáng lâm ban phước lành

! Trong cõi Tịnh độ Tự Tánh chẳng mảy trần Thật thể Pháp Tánh ba đời vốn như như Bổn nhiên thành tựu viên mãn thân đại lạc Từ bi vô ngại rộng khắp cả hư không Con cầu nguyện đến Pháp Thân của Bậc Thầy

! Cầu khẩn Đức Liên Hoa Sanh ban phước lành

Trong cõi Tịnh độ Thành Tựu Lạc Viên Mãn Thân,

Khẩu,

Công Đức,

Hành Động: Ngũ luân Đắc thân thắng lạc nhờ năm trí phát sinh Mỗi mỗi chủng tướng do lòng Bi hóa hiện Con cầu nguyện đến Báo Thân của Bậc Thầy

! Cầu khẩn Đức Liên Hoa Sanh ban phước lành

!
 
 Trong cõi Tịnh độ Tự Tại Với Thế Gian Vì lòng bi mẫn lợi sanh mà thị hiện

Giáo hóa tùy theo căn cơ của chúng sinh Hiện Ứng,

Hóa thân,

ba đời không nhàm mỏi Con cầu nguyện đến Hóa Thân của Bậc Thầy

! Cầu khẩn Đức Liên Hoa Sanh ban phước lành

!
 
 *** CẦU KHẨN CHƯ VỊ TỔ SƯ DÒNG TRUYỀN THỪA


Phật Phổ Hiền,

Kim Cương Tâm,

Cực Hỷ,

Sư Tử Tôn Đức Liên Hoa Sanh cùng hai lăm đệ tử quân thần Pháp chủ Sô,

Nhăng và hơn trăm vị Tổ Lịch đại Đạo Sư : Giáo Truyền,

Phục Tàng con cầu khẩn

!
 ***
 Bài cầu nguyện đến các vị Tổ Sư khai sáng giáo pháp

vua Tri sông điu chen Núp chen Săng Giê,

Nhăng Tơn Nhi Ma Uê

Năm Tổ giáo truyền,

Thượng Sư Nhing Pô

Phắc Pa Rin Pô Chê Cầu khẩn năm Thánh Tổ sư dòng Sakya

Mác Tơn Lô Drue là Hoan Hỷ Kim Cương Mi La Rê Pa,

vô tỷ Gam Pô Pa Đuy Sum Khi-en Pa,

Hỗ chủ Phắc Mô Đrup Cầu khẩn năm Thánh Tổ Sư dòng Ka Giu

Vô Lượng Quang Phật là Đấng A Ti Sha Gian Quây Jung Nê,

Chen Nga Chun Trim Ba Đấng Rin Chen San cùng Sơn Nu Gien chen Cầu khẩn năm Đại Trí Thức dòng Ka Đam

Bánh xe chánh pháp truyền đến Chông Kha Pa Pháp Vương Gien Cháp,

Khê Đrup Gê Lếch Pan

Gê Đun Đrup Pa,

Đấng Pháp Vương Pan Chen Cầu khẩn đến năm cha con Đấng Văn Thù

Nhờ sự khẩn cầu dòng ân Phước ban xuống Chúng con không bệnh,

gắng tu hành Nhờ các Thiện Trí tối thắng luôn nhiếp thọ Cầu nguyện chúng con nhanh chứng quả Bồ đề

Các vị nắm giữ Thánh Pháp,

không Bộ phái Thường trụ trăm kiếp,

hạnh nguyện tỏa Mười phương Tăng già giảng,

tu giáo pháp càng lan rộng Nguyện cầu an lành tràn ba cõi thế gian


 Đây là bài nguyện cầu đến các vị Tổ Sư khai sáng các giáo phái tại Tây Tạng

Nhân vì trong mộng hiển hiện các điềm lành và do không có sự phân biệt các giáo phái của Phật giáo nên Tôn giả Manjushri Ghosha cung kính viết ra

Nếu trước khi ăn uống mà muốn cúng dường,

nên thay cụm từ "cầu khẩn" bằng cụm từ "cúng dường" và đoạn 6 câu kệ đầu "nhờ sự cầu khẩn dòng ân Phước ban xuống" thay bằng "nhờ sự thành tâm kính dâng cúng dường này"

Nguyện tất cả mọi sự kiết tường

!
 ***
 – CẦU THỈNH GIA TRÌ CỦA DÒNG PHÁI —


KYE-MÉ TRÖ-DRAL CHÖ-YING PHO-DRANG DU Từ cung điện Pháp Giới Bất Sinh Ly Hí
 RANG-ZHIN NAM-DAK DÖ-MÉ GÖN-PO CHOK Tự tánh thanh tịnh nguyên thủy thánh Hổ chủ
 KÜN-ZANG CHÖ-KU NANG-WA THA-YÉ LA Là Đấng Phổ Hiển Pháp Thân Vô Lượng Quang
 SOL-WA DEB SO DAK GYÜ JIN-GYI LOB Xin Ngài ban phước gia trì thân,

tâm con SAL DANG GAK-MÉ DOR-JE YING KYI ZHING Từ cõi Tịnh Quang Vô Ngại Kim Cương Giới
 LHÜN-DRUB Ö-SAL DE-CHEN GYU-MÉ KU Ánh sáng đại lạc thành tựu Hiển Hóa Thân
 LONG-CHÖ DZOK KU THUK-JÉ CHEN-PO LA Báo Thân Viên Mãn Đại Bi Quan Âm Tôn
 SOL-WA DEB SO DAK GYÜ JIN-GYI LOB Xin Ngài ban phước gia trì thân,

tâm con
 GANG DUL DER NANG THUK-JÉ PHO-DRANG DU Từ cung điện Điều Phục Hiển Tướng Đại Bi
 MA-GAK RANG-SHAR DRO DUL TRUL-PÉ KU

Hóa thân vô ngại tự hiện điều phục chúng
 OR-GYEN LOB-PÖN PE-MA JUNG-NÉ LA Kim Cương Thượng sư Orgyen Liên Hoa Sanh
 SOL-WA DEB SO DAK GYÜ JIN-GYI LOB Xin Ngài ban phước gia trì thân,

tâm con
 THUK-JÉ DRO-WA DUL-WÉ PHO-DRANG DU Từ cung điện Từ Bi Điều Phục Chúng Sinh
 JI TA JI-NYÉ CHÖ KÜN KHYEN CHING ZIK Đấng toàn trí sở hữu tất cả các pháp
 DRA GYUR LO-CHEN BAI RO TSA NA LA Là Đại dịch sư Đại Nhật Như Lai Tôn
 SOL-WA DEB SO DAK GYÜ JIN-GYI LOB Xin Ngài ban phước gia trì thân,

tâm con
 ZAK-MÉ DE-CHEN DOR-JÉ PHO-DRANG DU Từ cung điện Vô Lậu Đại Lạc Kim Cang
 CHOK GI SA NYÉ KHAR CHEN TSO-GYAL DANG Công chúa xứ Kharchen – Phật Mẫu Huệ Hải
 NGA-DAK TSANG-PA LHA YI ME-TOK LA Là hoàng hậu của vua Trisong Desten
 SOL-WA DEB SO DAK GYÜ JIN-GYI LOB

Xin Ngài ban phước gia trì thân,

tâm con
 SANG CHEN MIN-DROL CHÖ KYI PHO-DRANG DU Từ cung điện Đại Mật Thành Thục Giải Thoát
 ZAB-MÖI LAM LA KAL-DEN DREN DZE-PA Dẫn chúng thiện duyên trên đại lộ sâu xa
 RIG-DZIN LA-MA GYUR-MÉ DOR-JE LA Thượng sư trì minh Bất Biến Kim Cương Tôn
 SOL-WA DEB SO DAK GYÜ JIN-GYILOB Xin Ngài ban phước gia trì thân,

tâm con
 
 DENG NÉ DAK SOK KHA NYAM DRO-WA KÜN Con và vô lượng chúng sinh trong kiếp này
 SEM DANG SEM-NYI DE-CHEN CHÖ-KÜ LONG Trong tâm,

tánh đều có đại lạc pháp thân
 DÖ-MÉ YING SU NGÖN-PAR CHANG-CHUB NÉ Tánh giác ngộ vốn sẵn từ thời khai thủy THA-YÉ DRO KÜN DREN-PAR JIN-GYI LOB Xin ban phước vô lượng hữu tình chúng con ***

CẦU KHẨN ĐẠI SƯ BẤT BIẾN KIM CƯƠNG TÔN GIẢ


Trí tuệ bổn lai vốn thanh tịnh toàn khắp Từ trong chấp tướng mê hoặc đạt giải thoát Chân Đế

Bậc Tam Học Thanh Tịnh,

hiểu rõ pháp thế tục Ngay hiện đời,

chứng đắc pháp Du-già thắng thâm Nhờ Khẩu lực,

phúc duyên thành tựu bốn Thánh thân Trước Tôn giả Pháp Hải Kiết Tường,

con cầu thỉnh ***
 CẦU THỈNH BỔN SƯ TRUYỀN THỪA


Từ nơi cung điện Pháp Giới Sắc Cứu Cánh Ngài là thể tánh của ba đời chư Phật

Chỉ thẳng giúp con: Tự tâm là Pháp thân Bổn Sư truyền thừa

! ***
 Bài thệ nguyện Quy y ngoài trong mật của Đại Thành Tựu Giả Thangtong Gyalpo


Con và tất cả hữu tình chúng sanh nhiều như hư không là cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của con :

Pháp Bảo,

Tăng Bảo,

Bổn Tôn,

Không Hành Mẫu,

(Đức Quan Thế Âm hiện thân trao truyền bài nguyện này cho Pháp Chủ Chen Nga Pa,

lại thọ ký truyền cho Tỳ kheo Tsultrim Sangpo (Ngài Thangtong Gyalpo) và dạy nên viết,

lưu truyền Pháp này trên Thế gian

Pháp này có thể tiêu trừ tất cả các bệnh tật,

ma chướng ,các chướng ngại,cứu độ chúng sanh không rơi vào các nẻo ác

Vì thế Pháp này có sức gia trì rất lớn
 (Sarva Mangalam

Các bài nguyện Quy y và phát khởi tâm Bồ đề


Từ nay cho đến khi đạt đến Giác ngộ,

con cùng tất cả hữu tình chúng sanh nhiều như hư không đối trước thân,

công đức,

sự nghiệp của hết thảy mười phương ba thời các Đấng Thiện Thệ Như Lai,

đối trước tám vạn bốn ngàn Pháp Bảo,

đối trước toàn thể chư vị Hiền Thánh của Tăng Bảo thanh tịnh:

Thượng Sư ,

Bổn Tôn,

Không Hành chúng Chư Phật,

Thánh Pháp,

Hiền Thánh Tăng Ngự trong hư không,

khắp hư không Con cùng chúng sanh xin quy y


 Từ nay cho đến khi đạt thành Chánh Giác Con xin quy y Phật,

Pháp cùng Hiền Thánh Tăng Nhờ công đức bố thí và các thiện hạnh Nguyện thành Phật quả độ khắp toàn chúng sanh


Con cùng vô lượng các chúng sanh Bổn lai chính là những vị Phật Tự con hiểu rõ được điều này Nguyện phát Bồ đề tâm tối thượng

Nguyện tất cả hữu tình đều được an lạc Nguyện tất cả hữu tình đều xa rời khổ Nguyện họ thường không xa rời cảnh an lạc Nguyện họ chứng ngộ các pháp vốn bình đẳng

Nương sự chân thật của Tam Bảo,

nương nhờ sự ban phước gia trì của chư Phật và Bồ tát,

nương nhờ uy lực lớn lao của sự viên mãn hai tích tập: công đức và trí tuệ,

nương nhờ Pháp lực trong khắp pháp giới thanh tịnh vô biên khiến cho toàn thể mặt đất của cõi Nam Diêm Phù Đề này trở thành cõi Cực Lạc thanh tịnh viên mãn với vô số các món trân bảo Trang nghiêm và các cây như ý không thể nghĩ bàn ***
 BAN PHƯỚC CHO CÚNG PHẨM,

VẨY NƯỚC: Om Vajra Amrita Kundali Ha Na Ha Na Hung Phet Om Soabhawa Shuddha Sarwa Dharma Soabhawa Shudho Hang

Tất cả các món sắc,

hương,

xúc hoàn hảo của chư Thiên và loài người nhờ sự quán tưởng trở thành những biển mây cúng dường tràn khắp hư không

Trong sự nhậm vận của trí giới tự tánh,

Mây cúng dường Phổ Hiền tràn khắp hư không,

Năm món diệu dục đầy phẩm tính rơi xuống,

Hài lòng Chư Phật và mãn nguyện chúng sanh

Nama Sarwa Tathagata Bhayo Bishoamukhebe Sarwa Thakham Utgate Sapharanam Imam Gagana Kham Soaha

Om namo bhagavate vajrasara pramardhane tathagataya arhate samyaksam buddhaya

Tadyatha

! Om vajre vajre maha vajre mahatedzo vajre mahavidya vajre mahaboddhitsitta vajre mahaboddhimantropa samkramana vajre sarwa karma awarana bishodhana vajre soha (đọc ba lần)
 ***


Cung nghênh Tam Bảo,

Tam Căn Bản giáng lâm đạo tràng


Hết thảy Tam Bảo khắp mười phương ba thời Đầy đủ bi trí,

rủ lòng thương chúng sanh Nơi vô lượng cõi thị hiện sức thần biến Cung thỉnh Hải hội giáng lâm,

đến chốn này

Các Đấng Bảo Hộ cho hết thảy chúng sanh Những Bậc Hàng phục quân ma gây ác hại Lòng bi vô tận,

thỏa mãn mọi mong cầu Tập hội Chiến Thắng,

Các Đấng Chiến Thắng của vô vàn Hiền Kiếp Dìu dắt sinh linh như mẹ dạy con thơ Phát thệ nguyện lớn và hoàn thành viên mãn Nguyện xin các Ngài giáng lâm đến nơi này

Từ nơi cung điện Pháp Giới Nhậm Vận Thành Hóa hiện,

hoằng dương bao Pháp sự Vô lượng chúng sanh nhờ đây mà giải thoát Tập hội đàn thành thỉnh giáng lâm nơi này

Chủ Tôn Tự Tại với các Pháp Giống như ánh sắc của vàng ròng Như mặt trời uy nghiêm chói lọi

Với lòng thành kính thỉnh giáng lâm

Cõi an lành Đại Bi tôn quý Chốn nhu hòa tĩnh tọa an nhiên Dùng Pháp,

Trí lìa xa tham ái Năng lực lớn vô cùng uy mãnh Giáng lâm,

Các Đấng Năng Nhân xin thương xót

món đẹp này Thành tâm thiết lễ cung kính thỉnh Các Đấng Chiến Thắng hãy giáng lâm

Chút phước mọn chúng con có được Nhờ phước điền dâng cúng hôm nay Xin từ mẫn lai lâm chứng giám

! *** Sái tịnh nhà: Đây nước rất thơm sái tịnh ngôi nhà này

Mặt đất trở thành thanh tịnh tỏa hào quang Có cây trân bảo rực rỡ rất ưa nhìn Treo các Bảo cái đính trân châu lấp lánh

Trước các Như Lai cùng chư Đại Bồ tát Bình báu này chứa nước đủ loại hương thơm Các loại nhạc khí trỗi bản nhạc du dương Dâng những bài ca êm ái ,

tắm Thánh thân *** Tắm Thánh thân

Lễ tắm thù thắng vinh quang kiết tường này Đây nước của lòng bi mẫn không bờ bến Đây nước Trí tuệ được ban phước ,

Xin giúp chúng con viên thành bao nguyện ước

Thân khẩu ý của chư Như Lai tối thắng Không bị các lực phiền não làm nhiễm ô Vì muốn ba nghiệp chúng sanh được thanh tịnh Nước tẩy tịnh này ,

! Ôm sarwa tathagata abishekata samaya shriye hung *** Dâng cúng Thánh thân khăn lụa: Thân Ngài thanh tịnh ,

hoàn toàn không y phục Vải lụa cực thơm kính đắp Thánh thân Ngài Om Hung Tram Hri A,

Om sarwa tathagata kaya bishodhanaye swaha *** Thỉnh chư Phật ,

Bồ tát an tọa :

Vì lòng thương xót đến con và chúng sanh Với sức thần biến lớn lao của quý Ngài Con xin thành tâm kính dâng lễ cúng dường

Thỉnh nguyện quý Ngài từ bi mà an trụ *** Bài Nguyện Thất chi Phổ Hiền: Tất cả các Phật trong ba đời Ở nơi thế giới khắp Mười phương Con đem thân ngữ ý trong sạch Khắp lạy chư Phật không hề sót Sức oai thần hạnh nguyện Phổ Hiền Phân thân hiện khắp trước Như Lai Một thân lại hiện sát trần thân Mỗi thân lạy khắp sát trần Phật Sát trần Phật ở trong một trần Đều ngồi giữa chúng hội Bồ tát Vô tận Pháp giới cũng như vậy Sâu tin chư Phật đều đầy đủ,

Con đều dùng tất cả âm thanh Khắp thổ vô tận lời nói hay

Tột tất cả kiếp thuở vị lai Khen công đức sâu dầy của Phật,

Sắm đồ rất đẹp : nào tràng hoa Kỹ nhạc,

hương,

hoa cùng tàn lọng Các thứ trang nghiêm đẹp như vậy Tôi dùng cúng dường chư Như Lai Nào là y phục,

các thứ hương: Phấn hương,hương xông cùng đèn đuốc Mỗi món đều như núi Tu di Con đem cúng dường các Đức Phật Sâu tin tất cả Phật ba đời Sức oai thần hạnh nguyện Phổ Hiền Khắp đem cúng dường các Đức Phật

Từ xưa đã tạo nhiều nghiệp ác Đều vì ba độc : tham ,

ý mà gây nên

Tất cả con nay xin sám hối

Vô lượng công đức của chư Phật Của Bồ tát,

Thanh Văn,

Duyên Giác Hữu học ,

vô học cùng chúng sanh Tất cả nay con đều tuỳ hỷ

Các Đấng Soi Đời khắp mười phương Vừa mới chứng nên Đạo Bồ đề Tất cả nay con đều khuyến thỉnh Chuyển bánh xe Pháp diệu vô thượng

Chư Phật nếu muốn nhập niết bàn Con dùng tâm thành mà mời thỉnh Cúi mong ở lại lâu trong đời Cho chúng sanh được nhờ lợi lạc

Bao nhiêu phước đức bởi cúng dường

Ngợi khen ,

sám hối,

các căn lành Hồi hướng chúng sanh thành Phật đạo ( trích trong Kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện do Hoà Thượng Thích Trí Tịnh dịch ) *** Cúng dường Mandala: OM VAJRA BHUMI A HUNG
 Mặt đất này tự tại trở thành vàng ròng,

cực kỳ thanh tịnh
 OM VAJRA REKHE A HUNG
 Bốn mặt của núi Thiết vi như bức tường bao phủ vòng quanh: Trung ương siêu quần tối thắng Tu di Sơn Đông Thắng Thần Châu và Nam Thiệm Bộ Châu Tây Ngưu Hóa Châu cùng Bắc Câu Lô Châu Thân và Thắng Thân,

Phất châu,

Biệt Phất Châu Hành,

Thắng Đạo Hành,

Câu Lô,

Thắng Biên Châu Núi chúa trân bảo và cây như ý nguyện Bò thỏa mãn dục,

mùa màng tự nhiên chin

Bánh xe quý báu và bảo châu như ý Hoàng hậu trân quý cùng quan tể tướng báu Voi như ý báu,

Tuấn mã như ý báu Đại Tướng quân báu và Bình chứa kho tang Thiên nữ: Diễm Lệ,

Tràng Hoa,

Ca và Múa Thiên nữ: Hoa,

Hương,

Ánh Sáng và Dầu Thơm Mặt trời,

Mặt trăng,

Lọng báu,

Cờ chiến thắng Giữa Mạn Đà La là vô số châu,

bảo Của khắp trời người,

đầy thanh tịnh,

kiết tường Kính dâng cúng dường các Bậc Thầy,

Bổn Tôn Chư Phật,

Bồ Tát,

Dũng Phụ,

Không Hành Mẫu Đoàn thể các vị Hộ pháp và quyến thuộc Xin nguyện xót thương hữu tình mà nạp thọ Ban tặng chúng con thọ ký và gia trì

Mặt đất tràn đầy biển mây hoa,

nước thơm Trang nghiêm: Núi chúa,

Nguyệt Tâm tưởng dâng cúng các cõi Phật thọ dụng

Nguyện chúng hữu tình chứng tự tâm Tịnh độ

Idam Guru ratna Mandala kem nirya tayami *** Cầu khẩn các Bậc Thầy chuyển Pháp luân: Tuỳ theo ước muốn của chúng sanh Và tuỳ theo căn cơ của họ Thích hợp giáo lý Đại Tiểu thừa Cung thỉnh Thầy chuyển diệu pháp luân ***
 Quán tưởng và dâng cúng


Thực phẩm vô cấu hài lòng Chư Hiền Thánh Nước uống,

nước rửa,

hương cùng ánh sáng
 Dầu thơm,

âm nhạc… nhiều như mây Nương nguyện Phổ Hiền thành tâm hiến cúng dường Om sarwa tathagata sapariwara argham padyam puspe dhupe aloke gendhe newide Shapta pratitsa hung (đọc 3 lần)
 (Ôm sác qua ta tha ga ta,

ác gham,

pátđi

pút-sờ

đu pê,

nê qui đê,

sáp ta,

pờ-ra-tít-cha hung)
 Om ah hung (đọc nhiều lần) *** Thần chú ban phước khi cúng hoa: Namo Bhagavate pushpe ketu radzaya tathagataya arhate samyaksam buddhaya

Tadyatha

! Om pushpe pushpe maha pushpe supushpe utbhave pushpe angbhave pushpe awakarani soha
 (đọc ba lần) ***
 Bài Văn sám hối chung Thỉnh nguyện Thượng Sư Kim Cương Đại Tổng Trì cùng chư Phật,

chư Bồ tát an trụ khắp mười phương thương xót lắng nghe con

! Con tên là (đọc tên họ của hành giả),

từ vô thủy kiếp trôi lăn trong vòng luân hồi cho đến ngày nay đều do lực phiền não của tham dục,

sân hận,

ngu si khiến cho ba nghiệp thân khẩu ý tạo tác mười nghiệp bất thiện,

tạo tác năm tội vô gián,

tạo tác năm tội cận vô gián,

vi phạm giới biệt giải thoát,

vi phạm giới nguyện của Bồ tát giới,

vi phạm thệ nguyện của Mật Chú Trì Minh,

không kính thầy giáo thọ và Kim cương Bổn Sư,

không kính những huynh đệ,

cùng phạm hạnh,

có lỗi với Thánh Pháp,

gây hại cho chúng hữu tình

Những nghiệp bất thiện như thế,

xúi giục,

dạy bảo người khác làm,

hoặc thấy kẻ khác làm sanh lòng vui thích

Nói ngắn gọn là,

tất cả những tội lỗi con đã tạo sẽ là những nguyên nhân đưa con đi vào các đọa xứ đau khổ bất tận trong vòng luân hồi và là những chướng ngại trên con đường lành giải thoát của con

Vì thế hôm nay,

trước Đấng Kim Cương Thượng Sư Đại Tổng Trì cùng tất cả chư Phật,

Bồ tát thuờng trụ khắp Mười phương con xin phát lồ sám hối hết thảy không dám che giấu,

không dám giữ kín trong lòng,

từ nay về sau xin nguyện phòng hộ,

giữ gìn không dám tái phạm nữa

Đã phát lồ sám hối rồi,

con cảm thấy trong lòng an lạc,

Nếu như chưa sám hối con không có được những cảm giác như vậy ***
 Quán tưởng Đức Kim Cương Tát Đỏa và trì tụng chân ngôn của Ngài:
 Trên đầu con hiện hoa sen và nguyệt luân Chữ HUNG biến thành Đức Kim Cương Tát Đỏa
 Ngài có một đầu,

thân ánh trăng Hai tay cầm chày,

Hai Ngài đeo nhiều loại trang sức quý báu Nơi tim,

chày Kim cương đứng trên mặt trăng Chữ HUNG giữa chày cùng trăm chữ vây quanh Dòng chú chuyển động tuôn cam lồ Bồ-đề Xóa tan tất cả tội lỗi gây đọa lạc Biến thân tâm con trở thành vô cấu nhiễm

OM VAJRA SA-TO SA-MA-YA ,

MA-NU PA-LA-YA VAJRA SA-TO TE-NO-PA ,

TISH-TA DRI DHO MÉ BHA-WA SU TO SHYO MÉ BHA-WA A-NU-RAK-TO MÉ BHA-WA SU PO SHYO MÉ BHA-WA SAR-VA SID-DHI MÉ PRA YA TSA SAR-VA KAR-MA SU-TSA MÉ TSI-TAM SHI YAM KU-RU HUNG HA-HA HA-HA HO BHA-GA-VAN ,

SAR-WA TA-THA-GA-TA VAJRA MA MÉ MUN-TSA

VAJRI BHA-WA ,

MA-HA SA-MA-YA SA TO A ( đọc Chú này ít nhất 21 lần,

sau đó đọc Tâm Chú 108 lần trở lên) OM VAJRA SATTWA A Hỡi Đấng Hổ Chủ,

bởi thiếu trí tuệ và ngu si Những thệ nguyện con gây sứt mẻ hoặc hủy hoại Ngài là Bậc thầy bảo hộ,

chỗ dựa nương duy nhất Ngài là Đấng chủ tể trì giữ chày Kim Cương Ngài là Đấng có lòng từ bi vô cùng lớn lao Ngài là nguồn cội cho tất cả chúng sanh quy y Con xin sám hối tất cả tội phạm giới trọng và khinh
 của thân,

ý Xin hãy giúp con tẩy sạch tất cả tỳ vết nhiễm ô và những tội lỗi nghiệp chướng gây đọa lạc Với lòng chí thành cầu thỉnh như thế,

Đức Kim Cương Tát Đỏa tan thành ánh sáng hòa tan vào con và trụ mãi trong con

Chư Phật và các Thánh chúng trong ba đời Đầy đủ thệ nguyện Kim cương xin chứng giám

Trước tiên phát khởi Bồ đề tâm tối thắng Rồi đạt thành tựu quả trì minh Bồ đề Nhờ sự thành tựu thân khẩu ý Kim cương Đạo Sư Kim cương và Bổn Tôn Thánh chúng Thệ nguyện giữ gìn Tam muội da Bí mật

Người nào đã thệ mà lại đi trái phạm Tùy theo duyên nghiệp sẽ đọa vào địa ngục Vì tham,

nghi và tật đố Không được kiểm soát tạo nên các lỗi lầm

Trước ánh đèn của Đạo sư,

Kim cương Sư Cộng đồng huynh đệ Kim cương cùng thệ nguyện Soi thấu tim con những nguyện thề vi phạm,

Ác tâm điên đảo,

tà tri và tà kiến

Quán tưởng Bổn Tôn không rõ,

thủ ấn sai Lần tràng đếm số nửa chừng bị gián đoạn Sáu thời biệt cúng thực hành không đầy đủ Vội hành Pháp sự khi chưa tròn túc số Không theo chỉ dẫn cũng không nương nghi quỹ Phát lồ sám hối vi phạm thệ nguyện thân

Kim cương Thượng Sư đầy từ bi ân đức Truyền khẩu bên tai gắng trì giữ trong tâm Ban bao quyết yếu mà con nhiễm ô nguyện Miệng buôn chuyện phàm,

trái vượt Bí mật ngôn Phát lồ sám hối vi phạm thệ nguyện khẩu


 
 Tự tánh các Pháp Bình đẳng,

chưa liễu ngộ Phát lồ sám hối vi phạm thệ nguyện tâm
 Bị lực biếng lười,

tán loạn,

hôn trầm chuyển Phát lồ sám hối phạm thệ nguyện chi phần Bỏ qua thủ hộ gia trì thân,

Phát lồ sám hối phạm thệ nguyện niệm trì Thành tâm sám phạm thệ nguyện thân ngữ ý

Trước mặt lịch đại Tổ Sư cùng Ân Sư Sám hối tội giàu nhưng dâng cúng keo kiệt Trước sự chứng giám của chư vị Bổn Tôn Sám hối tội chọn,

bỏ pháp tu Sanh khởi Trước sự quan sát của bốn Bộ Không Hành Xin sám hối tội vi phạm các lời nguyện Trước sự hiện diện của đoàn thể Hộ Pháp Sám tội cúng bánh không đúng ngày,

năm Trước sự có mặt của mẹ cha ba thời Xin sám hối tội chưa đền đáp thâm ân Trước các bạn đạo,

anh chị em huyết thống Sám hối tội đã thiếu sót tình mến thương Trước sự quan sát của Sáu đạo chúng sanh Sám hối vì lòng bi mẫn còn yếu kém


Biệt biệt giải thoát

Bồ đề tâm giới

về sau nghiêm trì giới Thành tâm sám hối tội nghiệp trong ba đời Để thân khẩu ý từ nay hành phạm hạnh Xin ban thành tựu thông thường và tối thắng

! (Bài này trích từ phẩm cuối trong Mật điển Vô Cấu Sám Hối) ***

Nghi thức sám hối Hồng Danh Ba Mươi Lăm Vị Phật

Con và hết thảy hữu tình chúng sanh xin mãi mãi quy y Đấng Kim cương Thượng Sư Chúng con xin mãi mãi quy y Phật Chúng con xin mãi mãi quy y Pháp Chúng con xin mãi mãi quy y Tăng 1- Nam Mô Thế Tôn Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác Thích Ca Mâu Ni Phật

(Quán tưởng Thánh thân Ngài sắc vàng ròng,

đắp ba y tỳ kheo,ngồi kiết già,

tay phải kết Ấn xúc địa (chạm đất),

tay trái kết Định Ấn nâng Bình Bát chứa đầy cam lồ

Ngài đầy đủ ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp,

ba chữ Om Ah Hung trang nghiêm trên trán,

Hào quang từ thân Ngài tỏa ra rực rỡ

Quán tưởng,

xưng tán Hồng danh,

đảnh lễ Ngài như thế,

tiêu trừ một vạn kiếp tội nghiệp trong quá khứ)

đắp ba y Tỳ kheo,

hai tay kết Ấn Thuyết pháp

Ngài đầy đủ ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp,

ba chữ Om Ah Hung trang nghiêm trên trán,

Hào quang từ thân Ngài tỏa ra rực rỡ

Quán tưởng ,

xưng tán Hồng danh,

đảnh lễ Ngài như thế,

tiêu trừ một vạn kiếp tội nghiệp trong quá khứ)

đắp ba y Tỳ kheo,

hai tay kết Định Ấn nâng Bình Bát chứa đầy cam lồ

Ngài đầy đủ ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp,

ba chữ Om Ah Hung trang nghiêm trên trán,

Hào quang từ thân Ngài tỏa ra rực rỡ

Quán tưởng,

xưng tán Hồng danh,

đảnh lễ Ngài như thế,

tiêu trừ một vạn kiếp tội nghiệp trong quá khứ)


từ hai vai trở xuống màu xanh dương,

sau lưng có Long Vương ngẩng đầu che cho Ngài,

Ngài đắp ba y Tỳ kheo,

Ngài đầy đủ ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp,

ba chữ Om Ah Hung trang nghiêm trên trán,

Hào quang từ thân Ngài tỏa ra rực rỡ

Quán tưởng,

xưng tán Hồng danh,

đảnh lễ Ngài như thế,

tiêu trừ một ngàn kiếp tội nghiệp trong quá khứ)

đắp ba y Tỳ kheo,

tay phải hơi duỗi kết Ấn thí vô uý,

tay trái kết thuyết pháp Ấn và nâng Bình Bát chứa đầy cam lồ

Ngài đầy đủ ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp,

ba chữ Om Ah Hung trang nghiêm trên trán,

Hào quang từ thân Ngài tỏa ra rực rỡ

Quán tưởng,

xưng tán Hồng danh,

đảnh lễ Ngài như thế,

tiêu trừ tất cả tội khẩu nghiệp trong quá khứ)

đắp ba y Tỳ kheo,

hai tay kết thuyết pháp Ấn nâng Bình Bát cam lồ

Ngài đầy đủ ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp,

ba chữ Om Ah Hung trang nghiêm trên trán,

Hào quang từ thân Ngài tỏa ra rực rỡ

Quán tưởng,

xưng tán Hồng danh,

đảnh lễ Ngài như thế,

tiêu trừ tất cả tội nghiệp của ý trong quá khứ)

đắp ba y Tỳ kheo,

tay phải kết Ấn xúc địa,

tay trái kết Định Ấn nâng Bình Bát cam lồ

Ngài đầy đủ ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp,

ba chữ Om Ah Hung trang nghiêm trên trán,

quang từ thân Ngài tỏa ra rực rỡ

Quán tưởng,

xưng tán Hồng danh,

đảnh lễ Ngài như thế,

tiêu trừ tất cả tội nghiệp nói lời hai chiều và phá hoại hòa hợp Tăng trong quá khứ)

đắp ba y Tỳ kheo,

tay phải kết Ấn xúc địa ,tay trái kết Định Ấn nâng Bình Bát cam lồ

Ngài đầy đủ ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp,

ba chữ Om Ah Hung trang nghiêm trên trán,

Hào quang từ thân Ngài tỏa ra rực rỡ

Quán tưởng,

xưng tán Hồng danh,

đảnh lễ Ngài như thế,

tiêu trừ một kiếp tội nghiệp trong quá khứ)

đắp ba y Tỳ kheo,

tay phải kết thí vô úy Ấn ngay ngực,

tay trái kết Định Ấn nâng Bình Bát cam lồ

Ngài đầy đủ ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp,

ba chữ Om Ah Hung trang nghiêm trên trán,

Hào quang từ thân Ngài tỏa ra rực rỡ

Quán tưởng,

xưng tán Hồng danh,

đảnh lễ Ngài như thế,

tiêu trừ tội nghiệp rêu rao,

bêu rếu lỗi lầm của bốn chúng đệ tử Phật trong quá khứ)

đắp ba y Tỳ kheo,

hai tay kết Ấn thắng Bồ đề nâng Bình Bát chứa đầy cam lồ

Ngài đầy đủ ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp,

Om Ah Hung trang nghiêm trên trán,

Hào quang từ thân Ngài tỏa ra rực rỡ

Quán tưởng,

xưng tán Hồng danh,

đảnh lễ Ngài như thế,

tiêu trừ tội nghiệp giết mẹ trong quá khứ)

đắp ba y Tỳ kheo,

hai tay kết Định Ấn nâng Bình Bát chứa đầy cam lồ

Ngài đầy đủ ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp,

ba chữ Om Ah Hung trang nghiêm trên trán,

Hào quang từ thân Ngài tỏa ra rực rỡ

Quán tưởng,

xưng tán Hồng danh,

đảnh lễ Ngài như thế,

tiêu trừ tội nghiệp giết cha trong quá khứ)

đắp ba y Tỳ kheo,

hai tay trên dưới kết chuyển pháp luân Ấn nâng Bình Bát chứa đầy cam lồ

Ngài đầy đủ ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp,

ba chữ Om Ah Hung trang nghiêm trên trán,

Hào quang từ thân Ngài tỏa ra rực rỡ

Quán tưởng,

xưng tán Hồng danh,

đảnh lễ Ngài như thế,

tiêu trừ tội nghiệp giết A la hán trong quá khứ)

đắp ba y Tỳ kheo,

tay phải kết Ấn xúc địa,

tay trái kết định Ấn nâng Bình Bát chứa đầy cam lồ

Ngài đầy đủ ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp,

ba chữ Om Ah Hung trang nghiêm trên trán,

Hào quang từ thân Ngài tỏa ra rực rỡ

Quán tưởng,

xưng tán Hồng danh,

đảnh lễ Ngài như thế,

tiêu trừ tội nghiệp làm

thân Phật chảy máu trong quá khứ)


đắp ba y Tỳ kheo,

hai tay kết Ấn chuyển pháp luân nâng Bình Bát chứa đầy cam lồ

Ngài đầy đủ ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp,

ba chữ Om Ah Hung trang nghiêm trên trán,

Hào quang từ thân Ngài tỏa ra rực rỡ

Quán tưởng,

xưng tán Hồng danh,

đảnh lễ Ngài như thế,

tiêu trừ một vạn kiếp tội nghiệp trong quá khứ)

đắp ba y Tỳ kheo,

hai tay kết định Ấn nâng Bình Bát chứa đầy cam lồ

Ngài đầy đủ ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp,

ba chữ Om Ah Hung trang nghiêm trên trán,

Hào quang từ thân Ngài tỏa ra rực rỡ

Quán tưởng,

xưng tán Hồng danh,

đảnh lễ Ngài như thế,

tiêu trừ tội nghiệp giết hại A la hán trong quá khứ)

đắp ba y Tỳ kheo,

hai tay kết chuyển pháp luân Ấn nâng Bình Bát chứa đầy cam lồ

Ngài đầy đủ ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp,

ba chữ Om Ah Hung trang nghiêm trên trán,

Hào quang từ thân Ngài tỏa ra rực rỡ

Quán tưởng,

xưng tán Hồng danh,

đảnh lễ Ngài như thế,

tiêu trừ tội nghiệp giết Bồ-tát trong quá khứ)

đắp ba y Tỳ kheo,

tay phải hơi duỗi kết thí vô uý Ấn,

tay trái kết định Ấn nâng Bình Bát chứa đầy cam lồ

Ngài đầy đủ ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp,

ba chữ Om Ah Hung trang nghiêm trên trán,

Hào quang từ thân Ngài tỏa ra rực rỡ

Quán tưởng,

xưng tán Hồng danh,

đảnh lễ Ngài như thế,

tiêu trừ tội nghiệp giết Thánh nhân trong quá khứ)

đắp ba y Tỳ kheo,

tay phải kết Ấn xúc địa ,tay trái kết định Ấn nâng Bình Bát chứa đầy cam lồ

Ngài đầy đủ ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp,

ba chữ Om Ah Hung trang nghiêm trên trán,

Hào quang từ thân Ngài tỏa ra rực rỡ

Quán tưởng,

xưng tán Hồng danh,

đảnh lễ Ngài như thế,

tiêu trừ tội nghiệp ngăn cản người khác cúng dường chư Tăng trong quá khứ)


đắp ba y Tỳ kheo,

hai tay kết thuyết pháp Ấn nâng Bình Bát chứa đầy cam lồ

Ngài đầy đủ ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp,

ba chữ Om Ah Hung trang nghiêm trên trán,

Hào quang từ thân Ngài tỏa ra rực rỡ

Quán tưởng,

xưng tán Hồng danh,

đảnh lễ Ngài như thế,

tiêu trừ tội nghiệp hủy hoại chùa,

bảo tháp trong quá khứ)


(Quán tưởng Phật thân sắc lam,

đắp ba y Tỳ kheo,

hai tay kết Ấn thuyết pháp nâng Bình Bát chứa đầy cam lồ

Ngài đầy đủ ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp,

ba chữ Om Ah Hung trang nghiêm trên trán,

Hào quang từ thân Ngài tỏa ra rực rỡ

Quán tưởng,

xưng tán Hồng danh,

đảnh lễ Ngài như thế,

tiêu trừ tất cả tội nghiệp sân hận trong quá khứ)


hai tay kết Bình đẳng Ấn nâng Bình Bát chứa đầy cam lồ

Ngài đầy đủ ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp,

ba chữ Om Ah Hung trang nghiêm trên trán,

Hào quang từ thân Ngài tỏa ra rực rỡ

Quán tưởng,

xưng tán Hồng danh,

đảnh lễ Ngài như thế,

tiêu trừ tất cả tội nghiệp tham lam trong quá khứ)


hai tay kết thuyết pháp Ấn nâng Bình Bát chứa đầy cam lồ

Ngài đầy đủ ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp,

ba chữ Om Ah Hung trang nghiêm trên trán,

Hào quang từ thân Ngài tỏa ra rực rỡ

Quán tưởng,

xưng tán Hồng danh,

đảnh lễ Ngài như thế,

tiêu trừ một vạn kiếp tội nghiệp trong quá khứ)

đắp ba y Tỳ kheo,

tay phải ngón cái và ngón trỏ kết thành hình tròn,

tay trái kết thuyết pháp Ấn nâng Bình Bát chứa đầy cam lồ

Ngài đầy đủ ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp,

ba chữ Om Ah Hung trang nghiêm trên trán,

Hào quang từ thân Ngài tỏa ra rực rỡ

Quán tưởng,

xưng tán Hồng danh,

đảnh lễ Ngài như thế,

tiêu trừ một vạn kiếp tội nghiệp trong quá khứ)

đắp ba y Tỳ kheo,

tay phải kết Ấn xúc địa,

tay trái kết định Ấn nâng Bình Bát chứa đầy cam lồ

Ngài đầy đủ ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp,

ba chữ Om Ah Hung trang nghiêm trên trán,

Hào quang từ thân Ngài tỏa ra rực rỡ

Quán tưởng,

xưng tán Hồng danh,

đảnh lễ Ngài như thế,

tiêu trừ bảy kiếp tội nghiệp trong quá khứ)

đắp ba y Tỳ kheo,

tay phải kết Ấn xúc địa,

tay trái kết định Ấn nâng Bình Bát chứa đầy cam lồ

Ngài đầy đủ ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp,

ba chữ Om Ah Hung trang nghiêm trên trán,

Hào quang từ thân Ngài tỏa ra rực rỡ

Quán tưởng,

xưng tán Hồng danh,

đảnh lễ Ngài như thế,

tiêu trừ tất cả ý nghiệp trong quá khứ)

đắp ba y Tỳ kheo,

hai tay kết bình đẳng Ấn nâng Bình Bát chứa đầy cam lồ

Ngài đầy đủ ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp,

ba chữ Om Ah Hung trang nghiêm trên trán,

Hào quang từ thân Ngài tỏa ra rực rỡ

Quán tưởng,

xưng tán Hồng danh,

đảnh lễ Ngài như thế,

tiêu trừ tội nghiệp trộm cắp tài vật của Tăng chúng trong quá khứ)

đắp ba y Tỳ kheo,

hai tay kết Bình Đẳng Ấn nâng Bình Bát chứa đầy cam lồ

Ngài đầy đủ ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp,

ba chữ Om Ah Hung trang nghiêm trên trán,

Hào quang từ thân Ngài tỏa ra rực rỡ

Quán tưởng,

xưng tán Hồng danh,

đảnh lễ Ngài như thế,

tiêu trừ tội nghiệp hủy báng Tăng chúng trong quá khứ)

đắp ba y Tỳ kheo,

tay phải kết thuyết pháp Ấn,

tay trái kết định Ấn nâng Bình Bát chứa đầy cam lồ

Ngài đầy đủ ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp,

ba chữ Om Ah Hung trang nghiêm trên trán,

Hào quang từ thân Ngài tỏa ra rực rỡ

Quán tưởng,

xưng tán Hồng danh,

đảnh lễ Ngài như thế,

tiêu trừ tất cả tội nghiệp tật đố,

đắp ba y Tỳ kheo,

tay phải cầm Bảo tràng hướng về phía vai trái,

tay trái kết định Ấn nâng Bình Bát chứa đầy cam lồ

Ngài đầy đủ ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp,

ba chữ Om Ah Hung trang nghiêm trên trán,

Hào quang từ thân Ngài tỏa ra rực rỡ

Quán tưởng,

xưng tán Hồng danh,

đảnh lễ Ngài như thế,

tiêu trừ tất cả tội nghiệp kiêu căng,

đắp ba y Tỳ kheo,

tay phải cầm Bảo kiếm ngang ngực,

tay trái kết định Ấn nâng Bình Bát chứa đầy cam lồ

Ngài đầy đủ ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp,

ba chữ Om Ah Hung trang nghiêm trên trán,

Hào quang từ thân Ngài tỏa ra rực rỡ

Quán tưởng,

xưng tán Hồng danh,

đảnh lễ Ngài như thế,

tiêu trừ tội nghiệp nói lời hai chiều trong quá khứ)

đắp ba y Tỳ kheo,

hai tay chắp lại nâng Bình Bát chứa đầy cam lồ

Ngài đầy đủ ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp,

ba chữ Om Ah Hung trang nghiêm trên trán,

Hào quang từ thân Ngài tỏa ra rực rỡ

Quán tưởng,

xưng tán Hồng danh,

đảnh lễ Ngài như

tiêu trừ tất cả tội nghiệp phiền não trong quá khứ)

đắp ba y Tỳ kheo,

tay phải kết Ấn xúc địa ,tay trái kết định Ấn nâng Bình Bát chứa đầy cam lồ

Ngài đầy đủ ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp,

ba chữ Om Ah Hung trang nghiêm trên trán,

Hào quang từ thân Ngài tỏa ra rực rỡ

Quán tưởng,

xưng tán Hồng danh,

đảnh lễ Ngài như thế,

tiêu trừ tất cả tội nghiệp dạy người khác làm điều ác trong quá khứ)

đắp ba y Tỳ kheo,

tay phải hơi duỗi kết thí vô úy Ấn,

tay trái kết thuyết pháp Ấn nâng Bình Bát chứa đầy cam lồ

Ngài đầy đủ ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp,

ba chữ Om Ah Hung trang nghiêm trên trán,

Hào quang từ thân Ngài tỏa ra rực rỡ

Quán tưởng,

xưng tán Hồng danh,

đảnh lễ Ngài như thế,

tiêu trừ tội nghiệp hoan hỷ,

vui thích với việc ác của người khác trong quá khứ)

đắp ba y Tỳ kheo,

tay phải hơi duỗi kết thí vô úy Ấn,

tay trái kết thuyết pháp Ấn nâng Bình Bát chứa đầy cam lồ

Ngài đầy đủ ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp,

ba chữ Om Ah Hung trang nghiêm trên trán,

Hào quang từ thân Ngài tỏa ra

Quán tưởng,

xưng tán Hồng danh,

đảnh lễ Ngài như thế,

tiêu trừ tất cả tội nghiệp hủy pháp,

phỉ báng pháp trong quá khứ)

đắp ba y Tỳ kheo,

hai tay nâng núi Tu di và nâng Bình Bát chứa đầy cam lồ

Ngài đầy đủ ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp,

ba chữ Om Ah Hung trang nghiêm trên trán,

Hào quang từ thân Ngài tỏa ra rực rỡ

Quán tưởng,

xưng tán Hồng danh,

đảnh lễ Ngài như thế,

tiêu tr??

Cac Chuoi Xung Cong Huong Tu

wwwcantholiborgvn

gs1 vn wp content uploads 2017 01 4 Kha nang truy ho tro ve cong nghe va thiet lap cac tieu chuan da nganh cong nghiep ve phan dinh san pham va cac trao doi dien tu lien quan Thong qua mot bo tuong xung cac cong cu

CÁC DẠNG BÀI TẬP CHƯƠNG NGUYÊN TỬ

phương trình sai phân và ứng dụng - Trường Đại học Khoa học Tự

PDF chuyên đề phương pháp giải một số dạng bài tập nâng cao về c2kimdong edu vn Upload CDsinh9 pdf 23112015034018 pdf PDF hệ thống lý thuyết và các dạng bài tập vật lý 10 Hocmai hocmai vn

Các Dạng Bài Tập Về Chất Béo

HÀM SỐ LŨY THỪA-HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LOGARIT Chương II-GT 12

huynhminhkhai files wordpress 2012 01 TOÁN 9 Thầy Lê Văn Ánh TỔNG HỢP KIẾN THỨC VÀ CÁCH GIẢI CÁC DẠNG BÀI TẬP TOÁN 9 A KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1 Điều kiện để căn thức có nghĩa thaydungdayhoa uploads news este lipit

Các dạng bài toán thi chọn học sinh giỏi môn hóa học 10 - Gv. Đặng Thị Hương Giang - THPT Đường An

phương trình sai phân và ứng dụng - Trường Đại học Khoa học Tự

PDF chuyên đề phương pháp giải một số dạng bài tập nâng cao về c2kimdong edu vn Upload CDsinh9 pdf 23112015034018 pdf PDF hệ thống lý thuyết và các dạng bài tập vật lý 10 Hocmai hocmai vn

các giao thức xác thực

thūpavaṃso sử liệu về bảo tháp xá-lợi phật - TAM TẠNG SONG

bạn về mỗi một bí tích được đặt trong nhận thức của Giáo Hội về bản tính của thứ trước mặt Thiên Chúa tất cả (đại xá) hay một phần (tiểu xá) các hình phạt  Chương I Ðiều Kiện Giáo Luật Của Các Thể

Các loại bệnh và thuốc chữa

Vaccine Information Statement: Your Baby's First Vaccines

cúm theo mùa Bệnh cảm lạnh do các loại vi trùng gây ra, thường tác hại trên mũi hơn là bất kỳ bộ phận cơ thể nào khác của quý vị Các triệu chứng bao gồm 12 Tháng Chín 2005 làm vũ khí

CÁC LOẠI THUỐC KHÁNG SINH

Thuốc dùng tri ̣chứng Tự Miễn

PDF CÁC LOẠI THUỐC TÂM THẦN askferc PsyMed 20table final rev0909 VIET pdf PDF Danh mục thuốc thiếtapps who int medicinedocs documents s20014vi s20014vi pdf PDF trả lại các loại thuốc thừa cho hiệu thuốc để xử lý thải bỏ an toàn

Các phương pháp phân tích cấu trúc hợp chất hữu cơ (NMR, IR, MS, ...)

BÀI GIẢNG MÔN PHƯƠNG PHÁP TÍNH - Maths 4 Physics

protradegarment images uploaded Investor Upload Phương pháp chiết khấu dòng tiền thuần Free cash flows v Các phương pháp dựa vào FCF được sử dụng nhiều trong trường hợp nó độc lập với chính sách cổ tức và cơ cấu vốn 6 v Sử dụng các phương pháp

CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG THỨC DỊCH TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI SANG TIẾNG VIỆT

Phương pháp nghiên cứu khoa học cơ bản dành cho bác sĩ lâm sàng

PDF Các phương pháp giảng dạy tích cực NTU ntu edu vn Phuong 20phap 20giang 20day Cac 20PPGD 20tich 20cuc 20 28DH 20KHTN 20HCM 2 PDF một số vấn đề cơ bản về phương pháp luận nghiên cứu khoa học

Home back Next
<