PDF- jurnal silang budaya di malaysia, -Sensitiviti Kepelbagaian Budaya dalam Kalangan Guru Pelbagai - Cabaran Kepelbagaian Budaya Di Malaysia

Description

Kepelbagaian Budaya Menurut kamus Dewan (2005) edisi keempat muka surat 102,

kepelbagaian ialah perihal berbagai-bagai jenis

Kepelbagaian merangkumi banyak benda sama ada abstrak atau konkrit yang boleh diperoleh di sesuatu tempat atau kawasan yang sama

Budaya pula merupakan cara hidup manusia yang dibentuk supaya dapat berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan masyarakat dan alam sekitar

Budaya juga merupakan tatacara hidup sesuatu kelompok atau kumpulan sosial,

iaitu seluruh kehidupan dan persekitaran yang dibina oleh manusia hasil amalan dan hubungan manusia dalam lingkungan persekitaran yang meliputi budaya kebendaan dan budaya bukan kebendaan

Perkataan budaya berasal daripada cantuman perkataan Sanskrit dan Melayu,

iaitu “budhi” dan “daya” (Shamsul Amri Baharuddin,2007:13)

Perkataan “budhi” yang dipinjam daripada bahasa Sanskrit bererti kecergasan fikiran dan akal

Perkataan “daya” pula ialah perkataan Melayu Polynesia yang bermakna kekuatan kuasa,

tenaga dan pengaruh (Shamsul Amri Baharuddin,2007:13)

Mengikut Kamus Dewan (2005) edisi keempat muka surat 212 menyatakan budaya membawa maksud tamadun,

kemajuan fikiran dan akal budi

Budaya merupakan antara faktor yang melahirkan sesuatu masyarakat dan bangsa yang dinilai berdasarkan di atas kejayaan dan kekuatan tamadun yang dibangunkan

Sebagai contoh,

kaum Cina di Malaysia merupakan kaum yang paling berpengaruh dan memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi negara Malaysia

Fakta ini adalah hakikat yang telah membawa kepada kejayaan kaum Cina sejak dari awal penghijrahan mereka ke Tanah Melayu pada abad ke-19 (Sheela Abraham,1986:56)

Tidak ketinggalan juga kaum India telah berjaya bersaing dengan kaum Cina dan kaum Melayu sehingga mendapat tempat di dalam ekonomi dan politik negara ini

Mohd Taib Osman (1988) memperkatakan budaya sebagai satu himpunan kelengkapan intelektual dan kebendaan yang mampu memenuhi kehendak biologi dan kemasyarakatan serta dapat menyesuaikannya dengan keadaan sekeliling

Tylor pula menjelaskan bahawa budaya merupakan keseluruhan kompleks yang mengandungi ilmu pengetahuan,

adat dan sebarang bentuk kebiasaan

Manakala L

White memperlihatkan bahawa budaya merupakan satu organisasi fenomena tindakan (pola tingkah laku),

sentimen (nilai) yang bergantung kepada simbol-simbol (Syed Ismail Bin Syed Mustapa dan Ahmad Subki Bin Miskon,2010:4-5)

Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai pelbagai kaum yang mempunyai budaya,

adat resam dan ciri-ciri keistimewaan yang tersendiri

Kewujudan masyarakat berbilang bangsa sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka amat berbeza daripada masyarakat berbilang bangsa yang wujud akibat penjajahan British di Tanah Melayu pada abad ke-19

Perbezaan antara kedua-dua masyarakat berbilang bangsa tersebut ialah kesanggupan masyarakat berbilang kaum pada zaman Melaka untuk menerima budaya masyarakat Melayu seperti bahasa,

Sebaliknya,

masyarakat imigran pada zaman British tidak berpeluang ataupun berkeinginan mengenali sosiobudaya masyarakat Melayu

Ada juga dalam kalangan masyarakat imigran yang memandang rendah kedudukan dan sosiobudaya masyarakat Melayu

Malahan mereka menganggap masyarakat Melayu tidak mempunyai perkaitan dengan mereka

Oleh itu,

masyarakat berbilang bangsa atau masyarakat majmuk pada zaman penjajahan merupakan punca wujudnya beberapa aspek sosiobudaya negatif yang menghalang usaha-usaha mengeratkan hubungan etnik di Malaysia Kepelbagaian budaya ini telah membentuk satu identiti Malaysia yang harmonis dan bersama-sama berganding bahu untuk mengekalkan keamanan dan kestabilan dalam aspek politik,

Budaya dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu budaya bersifat kebendaan dan budaya yang bersifat bukan kebendaan (Shamsul Amri Baharuddin,2007:14)

Budaya kebendaan adalah seperti peralatan yang dapat memberi simbol dan makna kepada orang lain dalam erti kata yang lain bersifat konkrit

Manakala budaya bukan kebendaan ialah kepercayaan,

adat istiadat dan undang-undang (Shamsul Amri Baharuddin,2007:14)

Masyarakat yang yakin kepada budayanya akan menunjukkan rasa hormat dan patuh kepada amalan dan larangan yang terdapat dalam budaya tersebut

Justeru,

amalan positif atau negatif masyarakat tersebut bergantung kepada sejauh mana sistem budaya yang dilaksanakan dan kekuatan unsurunsur yang terdapat di dalam budaya

Ciri-ciri budaya ialah seperti berikut,

Budaya ialah pencorak yang membentuk imej luaran dan dalaman sesuatu masyarakat

Budaya mempunyai dua peranan iaitu yang pertama membina imej negara ke arah mewujudkan keperibadian serta identiti dan yang kedua memupuk kesedaran kebangsaan dan kenegaraan bercirikan kerohanian,

spiritual dan mental (Shamsul Amri Baharuddin,2007:14)

Negara yang mempunyai kepelbagaian budaya seperti Malaysia tidak terlepas daripada perselisihan perkauman yang mencetuskan konflik antara kaum yang mengakibatkan peristiwa berdarah dan pembunuhan orang-orang yang tidak berdosa

Walaubagaimanapun,

Mei 1969 merupakan titik-tolak kepada pembentukan negara Malaysia yang baru

Kerajaan Malaysia telah menggandakan usaha mereka bagi menyelesaikan masalah pelbagai kaum dengan harapan peristiwa 13 Mei 1969 tidak akan berulang

Sekiranya peristiwa berdarah seperti itu berlaku lagi maka,

akan lahirlah pelbagai pandangan dan pendapat negatif dari luar yang menggambarkan tiada kesepaduan,

toleransi dan keharmonian dalam kalangan masyarakat Malaysia yang pelbagai kaum

Dengan itu,

wajarlah budaya Malaysia dikekalkan kerana budaya ini melambangkan identiti dan imej negara di mata dunia

Kekurangan pendedahan kepada adat-adat dan kebudayaan etnik lain akan menjadi penghalang kepada pembinaan hubungan etnik antara kaum

Kebudayaan meliputi agama,

adab resam dan cara hidup setiap kaum

Sekiranya masyarakat kurang terdedah mengenai budaya kaum lain,

ia akan menjadi penghalang kepada usaha untuk memupuk perpaduan dan integrasi nasional di Malaysia

Perbezaan kebudayaan akan menyebabkan timbulnya prasangka,

perkauman dan etnosentrisme yang merupakan perkara utama yang menyumbang kepada masalah perpaduan

Pada masa yang sama,

sikap setiap kaum yang terlalu mempertahankan budaya mereka juga menjadi halangan kepada usaha untuk mengeratkan hubungan etnik di Malaysia

Perkara Ini berlaku kerana mereka tidak dapat menerima amalan dan kepercayaan kaum lain yang berbeza dengan cara hidup mereka

Salah satu cabaran utama untuk mencapai perpaduan kaum ini ialah aspek dalaman iaitu perbezaan bahasa,

kepercayaan dan keturunan yang mempengaruhi sikap dan nilai sesuatu kaum

Perbezaan ini menyebabkan setiap kaum di negara ini sukar untuk menerima perubahan yang ingin dilaksanakan oleh kerajaan kerana pada sangkaan mereka ia melibatkan penerimaan dan pengorbanan iaitu mereka terpaksa menerima unsur kaum lain dan mengorbankan unsur kaum sendiri

Sistem persekolahan yang memisahkan pelajar mengikut bahasa ibunda dan perbezaan etnik kurang memainkan peranan yang berkesan bagi memupuk integrasi dan persefahaman dalam kalangan pelajar

Situasi sebegini hanya akan menyebabkan interaksi mereka hanya terhad di antara etnik yang sama sahaja

Perkara sebegini hanya akan memberikan kesan yang negatif kepada negara Malaysia

Semua etnik masing-masing mempertahankan bahasa ibunda mereka dan kurang bersifat terbuka untuk mempelajari bahasa ibunda kaum yang lain

menganggap adalah tidak penting untuk mereka mempelajari bahasa kaum yang lain

Walaupun berlaku perkahwinan campur antara kaum tetapi ia adalah agak terhad kerana wujud halangan yang kuat dari segi agama

Perbezaan dan pengasingan agama,

budaya dan cara hidup ini bukan sahaja menguatkan lagi sikap prasangka buruk antara masyarakat malah menghalang proses integrasi sosial antara kaum

Tidak seperti di Indonesia,

warga berketurunan Jawa terasimilasi dengan baik

Mereka boleh terdiri daripada beberapa agama contohnya Jawa Hindu,

Jawa Islam,

Jawa Kristian dan Jawa Buddha

Pelbagai cabaran pluraliti kebudayaan dapat dilihat terutama dari aspek sosial yang dipecahkan kepada empat paradigma yang berlainan

Pertama dari sudut pemisahan fizikal,

sistem pendidikan yang berasingan,

polarisasi dalam kalangan pelajar dan kontrak sosial

Melalui pemisahan fizikal,

ianya berlaku dalam masyarakat negara ini disebabkan kesan daripada dasar “pecah dan perintah” yang diamalkan oleh British sejurus menjajah Malaysia

Ketiga-tiga kumpulan kaum ini bukan sahaja terasing daripada segi lokasi tempat tinggal,

malahan mereka juga diberi tugas pekerjaan yang berbeza

pemisahan fizikal yang disebabkan keadaan geografi di Sabah dan Sarawak yang terpisah oleh Laut China Selatan memberi kesan terhadap pemupukan bangsa di Malaysia

Perkara ini meningkatkan perasaan kekitaan atau etnosentrisme iaitu satu pandangan yang melihat kelompok etnik lain melalui kaca mata etnik itu sendiri

Keadaan sebegini hanya akan menimbulkan prasangka dan stereotaip sesuatu golongan etnik terhadap golongan etnik yang lain

Bukan itu sahaja,

kebanyakan masyarakat di Malaysia lebih cenderung untuk tinggal di satu kawasan yang terdiri dari penduduk yang sama kaum

Contohnya penduduk Bugis lebih banyak tertumpu di kawasan Tawau

Kaum Cina di kawasan Sibu di Sarawak dan Bajau di kawasan Kota Marudu

Keadaan ini berlaku kerana mereka merasakan lebih selamat tinggal dan selesa bersama pendudukpenduduk yang sekaum dan sebangsa dengan mereka

Rujukan Kamus Dewan

Edisi Keempat

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka Malaysia

Shamsul Amri Baharuddin

Modul Hubungan Etnik di Malaysia

Pusat Penerbitan Universiti Malaya

Syed Ismail Syed Mustafa,

Ahmad Subki Miskon

Puchong,

Selangor : Penerbitan Multimedia,

edu/7910530/CABARAN_PLURALITI_BUDAYA_DAN_HUBU NGAN_ETNIK_DI_MALAYSIA

Cabaran Memartabatkan Bahasa Melayu

ȱ5 Masa Depan dan Cabaran Bahasa Melayu

PDF bahasa melayu dan cabaran masa depan umexpert umexpert um edu my file 00009410 42140 65520 pdf PDF resolusi duabelas perkara memartabatkan bahasa melayu di eprints ums edu my 10802 1 ub0000000192 pdf PDF Mendaulatkan Bahasa Melayu Sebagai

Cabaret místico AJ

Handbook Of Steel Construction Eighth Edition - Book Library

PDF Answers To Homework Problems Code Resolution steve mann caravans uat coderesolution answers to homework problems pdf PDF Shattered Amp Scarred The Sacred Hearts Mc 1 Aj MassRetirees staging massretirees shattered

Cabaret the Musical Script

cabaret - Fresno State

PDF Script floridarep wp content uploads 08 Cabaret Script pdf PDF Cabaret The Script Savantthescriptsavant pdf Cabaret pdf PDF upstage guide Roundabout Theatre Company roundabouttheatre PDF

cabarkapa

DEMOCRACY COMMISSION GRANTEES FY 02 - State

yoga sci eu 2014 08 6 piletic cabarkapa e pdf Piletic, M , Cabarkapa, M (2011) Differences in Personality Traits and Motivation for Recreational Practice of Yoga & Fitness in Women In P Nikić, ed Proceedings “Yoga – the Light of Microuniverse”

CABAWin

CABA Win - wwwprogrammabobnl

d28rz98at9flks cloudfront 67316 PSSA 44 pdf Cabawin East·No 1 was therefore programmed primarily as a structural test of the oil bearing Permian section encountered in Cabawin No 1 The site was located along the Cabawin structural trend east of a fault zone on a structural feature

Cabbage Countdown (String Explorer Series)

This book as a single PDF file - Eloquent JavaScript

PDF Bio Rad Explorer™ Cloning and Sequencing Explorer Series bio rad webroot web pdf lse literature 10000069187 pdf PDF music orchestra Alfred Music alfred 02 Orchestra Performance Music (A K) pdf PDF Microworlds for Ecology Explorations

Cabeamento-Estruturado-da-Teoria-a-Pratica-2ª-Ed-2014.pdf

1 1430009 04 - 2º Graduação - IFCE

PDF Cabeamento Estruturado UniSALESIANO unisalesiano edu br salaEstudo materiais material2 pdf PDF Cabeamento Estruturado Da Teoria A Pratica 2 Ed 2014git onelivemedia cabeamento estruturado da teoria a pratica 2 ed 2014 pdf pdf PDF Cabeamento Estruturado

Cabeamento Estruturado.pdf

PROJETO DE REDES - ceneprnfileswordpresscom

ceneprn files wordpress 2013 02 apostila Cabeamento Estruturado agrega outros benefícios importantes Solucionam problemas tais como crescimento populacional (o dimensionamento dos pontos de um Sistema de Cabeamento Estruturado é baseado na área em m2 do local a ser cabeado ao invés do número de usuários)

Cabezal Del Pozo

CAPITULO II RECOLECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Instalaciones

jereh oilfield uploadfiles Cabezal de Pozo pdf desarrollar y producir petróleo Nuestros cabezal de pozo y árbol de navidad diseñado, son fabricados, probados y controlado ssegún API 6A, se puede n utilizar para sustit uir los productos de FMC en cabezal de pozo El cabezal de

Home back Next
<