PDF -TS EN 1090-2 paralelinde Çelik Yapı Uygulaması - IMO-Sakarya-YG-110512
Wait Loading...


PDF :1


Like and share and download

IMO-Sakarya-YG-110512

TS EN 1090-2 paralelinde Çelik Yapı Uygulaması

12 May 2011 İMO Sakarya ÇELİK YAPILAR 2011 ÇALIŞTAYI Sakarya Üniversitesi TS EN 1090 2 paralelinde Çelik Yapı Uygulaması (? malat ve Montaj)

Related PDF

TS EN 1090-2 paralelinde Çelik Yapı Uygulaması

12 May 2011 İMO Sakarya ÇELİK YAPILAR 2011 ÇALIŞTAYI Sakarya Üniversitesi TS EN 1090 2 paralelinde Çelik Yapı Uygulaması (Ġmalat ve Montaj)
PDF

Imo Sample Paper Class 4 Set 1

Imo Question Paper For Class 9

PDF Asset Exams Class 4 Sample Papers Savvy Studiosmail01 savvystudios br asset exams class 4 sample papers pdf PDF Imo Olympiad Sample Papersswitch gears dk imo olympiad sample papers pdf PDF Download Imo Olympiad Sample Papers PDFnew legislation securite tn imo olympiad sample

 1. imo sample papers for class 4
 2. sof imo class 4 previous year question papers
 3. olympiad sample papers for class 4
 4. science olympiad class 4 sample papers
 5. igko sample papers class 4
 6. ieo worksheets class 4
 7. nco olympiad sample papers for class 4
 8. ieo syllabus for class 4

Imogen Heap- Hide and Seek Sheet Music

Hide And Seek Score - EnterID

PDF Hide and Seek Sacred & Profane sacredprofane Heap Yngwe HideSeek Annotated pdf PDF Hide and Seek AWSthejasoneffect s3 amazonaws hide and seek Hide and Seek pdf PDF Hide And Seek Score

IMOMATH - Functional Equations

IMO Shortlist 2005 - IMOmath

2 Olympiad Training Materials, imomath • Analyzing the set of values for which the function is equal to the assumed solution The goal is to prove that? Introduction to Functional Equations Evan Chen October 18, 2016 So have you ever

 1. Functional Equations
 2. Introduction to Functional Equations §1 Synopsis
 3. FUNCTIONAL EQUATIONS 1
 4. IMOmath
 5. Pell's Equation
 6. called a period of the function f if f
 7. Function f
 8. equation g
 9. Now the functional equation gives us f
 10. the equation τ

IMO_Pilot_2009

IMO Pilot 2009 - RNR CERT

1 May 2009 IMO Pilot 2009 The periodical information on technical and operational IMO legislation Results from IMO sessions MSC 84, MSC 85, MEPC 57

Imortal Walang Hanggan

Tagalog / Filipino: What is the Gospel? Ano ang Mabuting Balita?

PDF Doctrinal Mastery LDS lds bc content lds manual 13223 tgl pdf PDF Presentación de PowerPoint Fustero fustero es tl 2017t408 pdf PDF Ang Daan ng Kaligtasan

Imovinski Odnosi

O zajedničkoj imovini supružnika - HARMONIUS

PDF Imovinski odnosi fpn bg ac rs wp content Imovinski porodicni odnosi pdf PDF IMOVINSKI ODNOSI BRAČNIH DRUGOVA pravos unios hr 8 20IMOVINSKI ODNOSI pdf PDF imovinski odnosi bračnih partnera u principima komisije za evropsko

Imo

What you need to know: The 2020 IMO fuel - Seatrade Maritime

PDF IMO and Sustainable Development International Maritime imo en MediaCentre IMO 20SDG 20Brochure pdf PDF PROGRAMME OF MEETINGS FOR 2019 imo en MediaCentre MeetingSummaries PROG 127 pdf PDF Annual Regulations for IMO 2019

 1. purpose of imo
 2. imo requirements
 3. introduction of imo
 4. role of imo
 5. imo 2030
 6. imo meaning in shipping
 7. imo shipping
 8. the agency imo

IMO

What you need to know: The 2020 IMO fuel - Seatrade Maritime

PDF IMO and Sustainable Development International Maritime imo en MediaCentre IMO 20SDG 20Brochure pdf PDF The 2020 global sulphur limit International Maritime Organization imo en 2020 20sulphur 20limit 20FAQ 202019 pdf PDF

 1. imo 2030
 2. imo 2020
 3. role of imo
 4. introduction of imo
 5. imo shipping
 6. imo 2050
 7. purpose of imo
 8. imo requirements

Competitive paper accepted for presentation at the IMP conference primary actors in economic life, individuals' role in actual business personal contacts also have an important role in producing the service that for great extent Vice President of Fiskars and the Managing Director

 1. Personal contacts in the critical phases of business relationships
 2. Underexposed Television Producers in Magazines
 3. Performers in Independent Production
 4. Manitoba Film & Television Production Guide 2018
 5. film and media clusters in european cities
 6. Qualified Parts Catalog by Manufacturer
 7. Early Alternatives to the Hollywood Mode of Production
 8. Contact list
 9. the head of movie producer IMP
 10. different contacts with Warner Brothers between 1935 and 1946
Home back Next

Description

TS EN 1090-2 paralelinde Çelik Yapı Uygulaması (Ġmalat ve Montaj)

Yener GÜR’EŞ TUCSA Yönetim Kurulu Bşk

Yardımcısı 12 Mayıs 2011

Süre : 45 Dakika

KALĠTE SĠSTEMĠ

UYGULAMA

SUNUMUN BÖLÜMLERİ 3

TS EN 1090-2 4

BĠLGĠSAYAR DESTEKLĠ ĠMALAT

KALĠTE SĠSTEMĠ

UYGULAMANIN HEDEFĠ

GÜVENLĠ YAPI

Güvenli Yapı Zinciri DOĞRU TASARIM

TASARIM VE MALZEME

DOĞRU MALZEME DOĞRU ĠMALAT

UYGULAMA

DOĞRU SAHA MONTAJI

Güvenli Yapı Zinciri DOĞRU TASARIM

TASARIM VE MALZEME

DOĞRU MALZEME DOĞRU ĠMALAT

UYGULAMA

DOĞRU SAHA MONTAJI

Güvenli Yapı Zinciri DOĞRU TASARIM

TASARIM VE MALZEME

DOĞRU MALZEME DOĞRU ĠMALAT

UYGULAMA

DOĞRU SAHA MONTAJI

Güvenli Yapı Zinciri DOĞRU TASARIM

TASARIM VE MALZEME

DOĞRU MALZEME DOĞRU ĠMALAT

UYGULAMA

DOĞRU SAHA MONTAJI

Güvenli Yapı Zinciri = TUCSAmark Güvenli Yapı Belgesi DOĞRU TASARIM

TASARIM VE MALZEME

DOĞRU MALZEME DOĞRU ĠMALAT

UYGULAMA

DOĞRU SAHA MONTAJI

KALİTE SİSTEMİ STANDART

YÖNETMELĠK

MALZEME ONAYLARI (CE & G ĠġARETĠ)

ONAYLI KURULUġ

PROJE VE TEKNĠK ġARTNAME TEKNĠK ONAY KURULUġU (ĠTBAK) (EOTA Kapsamında)

YAPI DENETĠM KURULUġU BAĞIMSIZ AKREDĠTE DENETĠM KURULUġU

YAPISAL ÇELĠK YETERLĠK BELGESĠ SERTĠFĠKALANDIRILAN ÜYELERĠMĠZ: 1) Çelik yapı elemanı imalatçı ve uygulamacıları,

danıĢmanlığı ve denetimi,

tamamlayıcı inĢaat malzemesi ve servisleri üretici ve sağlayıcıları

ÜZERĠNDE ÇALIġILAN SERTĠFĠKALANDIRMA KONULARIMIZ: 1) Teknik yeterlik (Tasarımcı,

üretici,

yüklenici) 2) Malzeme sertifikalandırması,

PLANLANAN ULUSLARARASI ÇALIġMALARIMIZ: 1) TURQUALITY Marka çalıĢması 2) KarĢılıklı TANINIRLIK çalıĢmaları

UYGULAMA Ġmalat (Hadde çelik yapı & Hafif çelik yapı) Saha Montajı (Hadde çelik yapı & Hafif çelik yapı)

Hadde Çelik İmalatı HAZIRLIK (ÖN ĠMALAT)

MALZEME

KUMLAMA,

SHOP PRIMER

TEMĠZLĠK

KAYNAK ĠMALAT

(KUMLAMA) BOYA

SEVKĠYAT

ġEKĠL VERME,

YAPMA PROFĠL

ĠMALAT MONTAJI (ÇATMA)

Tablo 11

Genişletilmiş dairesel delik

Kısa oval (koza) delik d

Uzun oval (koza) delik d

a Kuleler ve direkler gibi uygulamalar için normal dairesel delikler için nominal kleranslar ,

b Boyalı / kaplı bağlantı elemanlar ı için,

kaplama malzemesinin kalınlığı göz önüne alınarak delik nominal

çapı 1 mm’ye kadar genişletilebilir

c'TS EN 1993-1-8 verilen koşullarda,

mm kleranslı delik kullanabilirler

d'Oval delikteki cıvatalar için,

uygulanan nominal geniĢlik kleranslar ı,

normal dairesel deliklerin çaplarına

göre belirtilen kleranslarla aynıdır

Kaynak: TS EN 1090-2

Hafif Çelik İmalatı HAZIRLIK (ÖN ĠMALAT) MALZEME

RULO DĠLME

DUVAR PANELĠ ÇATI MAKASI

PROFĠL ĠMALATI: ABKANT

PROFĠL / PANEL SEVKĠYATI

ĠMALAT

PROFĠL ĠMALATI: ROLLFORM

İmalatın Temel Sorunları  

Kalite Güvence ve Kontrolü Eğitim noksanlığı Üretim planlaması Emek yoğun çalıĢma Verimsiz ÇalıĢma • Malzeme akıĢ planlaması • Yatay düĢey taĢıma • Yetersiz takım ve tezgah • Otomasyon ve bilgisayar desteği

Hadde Çelik Saha Montajı Saha montaj projesi

Hadde Çelik Saha Montajı Saha montaj projesi

Hadde Çelik Saha Montajı MALZEME

Malzemenin Kabulü

Boya Tamiri,

Tesisat,

Ġnce ĠnĢaat ĠĢleri

Stok Alanı

Montaj: •Ankraj •Kolon (stabilize) •Kesme,

Delme •Kaynak

Hazırlık Eğitim Kontroller

Hafif Çelik Saha Montajı MALZEME

Malzeme Kabulü

Boya Tamiri,

Tesisat,

Ġnce ĠnĢaat ĠĢleri

Stok Alanı

Hazırlık Eğitim Kontroller

Montaj: •Reglaj •Vidalama •Kesme,

Delme •Ġzolasyon

Panel ve kafes kiriĢ imalatı

Hafif Çelik Saha Montajı MALZEME

Malzeme Kabulü

Boya Tamiri,

Tesisat,

Ġnce ĠnĢaat ĠĢleri

Stok Alanı

Hazırlık Eğitim Kontroller

Montaj: •Reglaj •Vidalama •Kesme,

Delme •Ġzolasyon

Panel ve kafes kiriĢ imalatı

Montajın Temel Sorunları    

ĠĢçi sağlığı ve iĢ güvenliği Eğitim noksanlığı Kalite güvence ve Kalite kontrol Stokta ve yatay-düĢey taĢımada düzensizlik

Montajın Temel Sorunları   

ĠĢçi sağlığı ve iĢ güvenliği Eğitim noksanlığı Kalite güvence ve Kalite kontrol Stokta ve yatay-düĢey taĢımada düzensizlik Projelerin örtüĢmemesi Montaj planlaması ve koordinasyonu ġantiye koĢullarında

korozyon • Kaynak • ġap uygulaması (grout)

TS EN 1090-2 Çelik ve alüminyum yapı uygulamaları Bölüm 2: Çelik yapılar için teknik gerekler

TS EN 1090-2 Çelik ve Alüminyum Yapı Uygulamaları

CEN Onayı EN Yürürlük TUCSA BaĢvurusu TSE Yürürlüğü

2008 09

Türkçeye çevirisi TUCSA tarafından yapılmaktadır

TS EN 1090-2 Çelik ve Alüminyum Yapı Uygulamaları

TS EN 1090-2 Çelik ve Alüminyum Yapı Uygulamaları

seçenek ve koĢullar Ek-B (Bilgi) Uygulama sınıflarının belirlenmesine iliĢkin rehber Ek-C (Bilgi) Bir kalite planının içeriği için kontrol listesi Ek-D Geometrik toleranslar Ek-E (Bilgi) Boru ve kutu profillerde kaynaklı birleĢimler Ek-F Korozyondan koruma Ek-G Kayma faktörünü belirleme deneyi Ek-H ġantiye koĢullarında ön germeli cıvatalar için tork değerlerinin belirlenmesi deneyi Ek-J SıkıĢabilir pul tipi doğrudan basınç göstergelerinin kullanılması Ek-K (Bilgi) Altıgen enjeksiyon cıvataları Ek-L (Bilgi) Bir WPS’in geliĢtirilmesi ve kullanımı için akıĢ diyagramı rehberi Ek-M Bağlantı elemanlarının denetlenmesi için ardıĢık yöntem

Uygulama Sınıfı Etmenleri Bina Önem Derecesi CC1 CC2 CC3 Hizmet Hizmet Kategorisi Kategorisi SC2 SC1

Üretim Kategorisi

UYGULAMA SINIFI EXC1,

Tablo 2

Deprem sonrası kullanımı gereken binalar ve tehlikeli madde içeren binalar

a) Deprem sonrasında hemen kullanılması gerekli binalar (Hastaneler,

PTT ve diğer haberleĢme tesisleri,

ulaĢım istasyonları ve terminalleri,

enerji üretim ve dağıtım tesisleri

kaymakamlık ve belediye yönetim binaları,

ilk yardım ve afet planlama istasyonları) b) Toksik,

vb özellikleri olan maddelerin bulunduğu veya depolandığı binalar

Ġnsanların uzun süreli ve yoğun olarak bulunduğu ve değerli eĢyanın saklandığı binalar a) Okullar,

diğer eğitim bina ve tesisleri,

Ġnsanların kısa süreli ve yoğun olarak bulunduğu binalar Spor tesisleri,

Diğer binalar

Yukarıdaki tanımlara girmeyen diğer binalar (Konutlar,

iĢyerleri,

bina türü endüstri yapıları,

Yapıların Uygulama Açısından Önem Dereceleri (EN 1990 Tablo B1) Önem Derecesi

Açıklama

Binalardan ve inĢ

Ġnsan hayatı açıdan önemi: yüksek

Ekonomik,

sosyal ve çevresel önemi: çok büyük

BaĢarısızlığın çok önemli olduğu

konser salonu gibi kalabalık ve halka açık büyük binalar

Ġnsan hayatı açıdan önemi: orta

Ekonomik sosyal ve çevresel önemi: kayda değer

BaĢarısızlığın orta derecede önemli olduğu

konutlar ve iĢ merkezleri ile diğer kamu binaları

Ġnsan hayatı açıdan önemi: alçak

Ekonomik sosyal ve çevresel önemi: az veya ihmal edilebilir

Ġnsanların genellikle girmediği ziraate yönelik yapılar,

Yapıların Uygulama Açısından Önem Dereceleri (YÇİT Şartnamesi) Önem Derecesi

Açıklama

Binalardan ve inĢ

Ġnsan hayatı açıdan önemi: yüksek

Ekonomik sosyal ve çevresel önemi: çok büyük

BaĢarısızlığın çok önemli olduğu

alıĢveriĢ merkezi gibi umuma açık binalar ile afette faal kalması gereken hastane ve kamu binaları gibi binalar

Ġnsan hayatı açıdan önemi: orta

Ekonomik sosyal ve çevresel önemi: kayda değer

BaĢarısızlığın orta derecede önemli olduğu

konutlar ve iĢ merkezleri ile diğer kamu binaları gibi binalar

Ġnsan hayatı açıdan önemi: alçak

Ekonomik sosyal ve çevresel önemi: az veya ihmal edilebilir

Ġnsanların genellikle girmediği ziraata yönelik yapılar,

Yukarıdaki tablo yalnızca sınırlı bina örneklerini içerir

AĢağıdakilerin de CC3 önem derecesinde olduğu kabul edilecektir

Tren yolu köprüleri ile karayolu köprülerinin çoğunluğu

Uygulama Sınıfının Belirlenmesi Adım

Ġnsan hayatı açıdan önemi: Alçak – Orta

sosyal ve çevresel önemi: Az – Kayda Değer – Çok Büyük

Tablo B

Kriterler

• Yarı durağan davranıĢlar için tasarlanmıĢ yapılar ve elemanlar (Örnek: binalar) • DüĢük sismik etkinlik bölgelerinde ve DCL’de* sismik davranıĢlar için tasarlanmıĢ yapılar ve elemanlar ile onların birleĢimleri • Vinçlerin neden olduğu yorulmaya göre tasarlanmıĢ yapılar ve elemanlar (S0 sınıfı)**

• EN 1993’e göre yorulma davranıĢı göz önüne alınarak tasarlanmıĢ yapılar ve elemanlar (Örnek: karayolu ve demir yolu köprüleri,

vinçler (S1 ilâ S9 sınıfı)**,

rüzgar tarafından tetiklenen titreĢime hassas olan yapılar,

kalabalık veya döner makinalar) • Orta veya yüksek sismik etkinlik bölgelerinde ve DCM* ile DCH’de* sismik davranıĢlar için tasarlanmıĢ yapılar ve elemanlar ile onların birleĢimleri

DCH: EN 1998-1’e göre süneklik sınıfları ** Vinçlerden kaynaklanan yorulma sınıflandırması için EN 1991-3 and EN 13001-1’e bakınız

Uygulama Sınıfının Belirlenmesi Adım

SC1: • • SC2: • •

CC1 SC1

CC2 SC2

CC3 SC2

Yarı durağan yapılar,

• DüĢük sismik etkinlik bölgeleri,

Vinçlerin neden olduğu düĢük yorulma (S0 sınıfı) Yorulma davranıĢına göre yapılar,

Orta veya yüksek sismik etkinlik bölgeleri

Tablo B

Kriterler

• Herhangi bir sınıf çelik malzemeden imal edilmiĢ,

kaynaksız elemanlar • S 355’in altında bir sınıf çelik malzemeden imal edilmiĢ,

• S 355 ve üzeri bir sınıf çelik malzemeden imal edilmiĢ,

kaynaklı elemanlar • ĠnĢaat Ģantiyesinde kaynakla birleĢtirilmiĢ,

yapısal bütünlük için temel elemanlar • Sıcak Ģekli verilerek imal edilmiĢ veya imalat sırasında tavlanmıĢ (ısıl iĢleme tabii tutulmuĢ) elemanlar • Uç profil kesmeleri gerektiren boru (CHS) kafes kiriĢlerin elemanları

Uygulama Sınıfının Belirlenmesi Adım

Üretim Kategorisi

PC-1: • • PC-2: • • • •

CC1 SC1

CC2 SC2

CC3 SC2

Kaynaksız elemanlar,

S 355’in altında malzemeden kaynaklı elemanlar S 355’in üzeri malzemeden kaynaklı elemanlar,

ġantiyede kaynakla birleĢtirilmiĢ elemanlar,

Sıcak Ģekli verilerek imal edilmiĢ veya imalatta tavlanmıĢ,

Boru / kutu (CHS) kafes kiriĢ elemanları

Uygulama Sınıfının Belirlenmesi Adım

Üretim Kategorisi

Ulusal makamlar tarafından istenildiğinde özel yapılarda veya baĢarısızlığı fevkalade önemli olan yapılarda EXC4 uygulanmalıdır

Uygulama Sınıfının Belirlenmesi Adım

Üretim Kategorisi

Ulusal makamlar tarafından istenildiğinde özel yapılarda veya baĢarısızlığı fevkalade önemli olan yapılarda EXC4 uygulanmalıdır

Böylece,

yapılacak yapı türüne uygun uygulamacı bulunması mümkün olabilecek,

haksız ve yanlıĢ rekabet önlenebilecektir

NEDEN BĠLGĠSAYAR DESTEKLĠ ĠMALAT (CAM)

NEDEN BİLGİSAYAR DESTEKLİ İMALAT (CAM)  

Süratli imalat Standartlara uygun toleranslar içinde imalat ĠĢçilikten tasarruf (Aynı sayıda iĢçi ile çok daha fazla imalat) Montaj kolaylığı ve sürati (YaklaĢık %30 tasarruf) Maliyetin azaltılması,

rekabet gücünün arttırılması

NEDEN BİLGİSAYAR DESTEKLİ İMALAT (CAM) (+)

OTOMASYON

GEREKLĠ MONTAJ ĠġÇĠLĠĞĠ KALĠTESĠ & SÜRESĠ

ÜRETĠM HIZI & MĠKTARI

ÖZGÜN TASARIM

SABIRLA DĠNLEDĠĞĠNĠZ ĠÇĠN TEġEKKÜR EDER Tel: 0216-474 31 35 E-mail: [email protected] http://www